Base description which applies to whole site

C.2 SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2012 VAN HET BES-FONDS (H)

C2. SALDIBALANS per 31 december 2012 van de BES-FONDS (64)
(x € 1.000)

1)

Uitgaven 2012

38.544

2)

Ontvangsten 2012

38.544

     

     

3)

Liquide middelen

 

3a)

Liquide middelen

 
             

4)

Rekening-courant RHB

 

4a)

Rekening-courant RHB

 
             

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband

 

6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband

 
 

(intra-comptabele vorderingen)

 

 

(intra-comptabele schulden)

 
             
         

Begrotingsreserve schuldsanering

 
             

7)

Openstaande rechten

 

7a)

Tegenrekening openstaande rechten

 
             

8)

Extra-comptabele vorderingen

 

8a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

 
             

9a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

 

9)

Extra-comptabele schulden

 
             

10)

Voorschotten

 

10a)

Tegenrekening voorschotten

 
             

11a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

 

10)

Garantieverplichtingen

 
             

12a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

 

12)

Openstaande verplichtingen

 
             

13)

Deelnemingen

 

13a)

Tegenrekening deelnemingen

 
             
 

TOTAAL

38.544

 

TOTAAL

38.544

Toelichting op de saldibalans van BES – fonds (64) over het jaar 2012

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2012

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

De uitgaven ad € 38.544.430 worden als volgt gespecificeerd:

De vrije uitkering ad € 34.747.293 zoals vastgesteld voor jaar 2012 en de «Donnergelden» ad € 3.241.381 die nog resteren uit 2011. Het restant ad € 55.756 bestaat uit een bedrag ad € 28.386 voor een Onderzoek Ref. kader BES – eilanden door Ideeversa en een bedrag ad € 27.370 voor een advies van Deloitte inzake WOZ en lokale heffingen. Ook is er nog een aparte overige uitkering ad € 500.000 ten behoeve van de renovatie van de haven van Saba.

Ad 12. Openstaande verplichtingen

Ad 12a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

Het bedrag van € 0 aan openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

Verplichtingen per 1 januari 2012

 

3.025

 

Aangegane verplichtingen in 2012

 

35.519

 
   

38.544

 

Tot betaling gekomen in 2012

0

38.544

 

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

0

 
   

0

–/–

       

Totaal openstaande verplichtingen per 31 december 2012

 

0

 
Licence