Base description which applies to whole site

ARTIKEL 10: NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Tabel 1 Nominaal en onvoorzien
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorpronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

0

0

0

0

0

956

– 956

                 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

956

– 956

                 

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

478

– 478

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

478

– 478

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

Financiële toelichting

Bij 1e suppletoire begroting 2012 is de loonbijstelling en prijsbijstelling uitgekeerd.

3. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Inleiding

De onderdelen 1 t/m 4 van de bedrijfsvoeringsparagraaf zijn per college onderstaand toegelicht. Bij onderdeel 4 (overige aspecten) geldt daarnaast de onderstaande opmerking over de totstandkoming van het jaarverslag van het begrotingshoofdstuk.

Totstandkoming jaarverslag

Het proces van de totstandkoming van het jaarverslag, en dan met name die van de saldibalans, is voor verbetering vatbaar. In samenwerking met de Hoge Colleges van Staat/kasbeheerders zal BZK in 2013 het totstandkomingsproces verbeteren.

Wetgeving en controle Eerste Kamer

Financiële rechtmatigheid

De begrotingsuitvoering is in het algemeen rechtmatig verlopen. Dat neemt niet weg dat ten aanzien van een drietal verplichtingen de Europese aanbestedingsrichtlijnen niet zijn nageleefd. In totaal betreft dit een bedrag van € 261.378. In twee gevallen zijn contracten verlengd en in één geval is er sprake van een geïmporteerde fout. Om moverende redenen heeft de Eerste Kamer ervoor gekozen om voorschotten te betalen op nog te ontvangen producten die afwijken van hetgeen is geregeld in het besluit verlening voorschotten. De tolerantiegrens op artikel niveau wordt niet overschreden.

Totstandkoming (niet financiële) informatie

De Eerste Kamer verkrijgt de informatie uit verschillende eigen systemen.

Financieel en materieel beheer

Het financieel en materieel beheer voldoet in hoofdlijnen aan de daaraan te stellen eisen; de Eerste Kamer zal in 2013 aandacht schenken aan de tijdigheid van het vastleggen van de verplichtingen en het naleven van de Europese aanbestedingsregels.

Overige aspecten

Er hebben zich geen verdere bijzonderheden voorgedaan.

Wetgeving en controle Tweede Kamer

Rechtmatigheid

De geconstateerde onrechtmatigheid is geheel ontstaan door het aflopen van contracten of het uitlopen van aanbestedingstrajecten die onder regie van derden worden uitgevoerd (geïmporteerde fouten). Omdat het aanbesteden onder regie van derden toeneemt door ontwikkelingen als categoriemanagement en centralisering van de inkoopfunctie, zal de Tweede Kamer de eigen contractadministratie daarop aanpassen en tijdig een signaal afgeven richting de externe contracteigenaar.

Financieel en materieelbeheer

De stafdienst FEZ onderzoekt, naar aanleiding van de adviezen van de Auditdienst Rijk, de mogelijkheid om autorisaties binnen de financiële informatiesystemen anders in te richten. In 2012 is hiermee een aanvang gemaakt en wordt in 2013 afgerond.

De ISAE-3402 verklaring wordt sinds 2011, door het bedrijf dat de salarisverwerking verzorgt, afgegeven voor de periode van 1 januari tot en met 31 oktober. De Tweede Kamer heeft tegen deze werkwijze bezwaar aangetekend. Opnieuw zal hiervoor aandacht worden gevraag.

Totstandkoming beleidsinformatie

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. De Tweede Kamer heeft voor de totstandkoming van de niet-financiële informatie de procedure gevolgd.

Overige informatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Licence