Base description which applies to whole site

ARTIKEL 4: KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN

1. Algemene beleidsdoelstelling

De Kanselarij der Nederlandse Orden is de organisatie die:

  • het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde huisvest en ambtelijk ondersteunt in hun advisering over de voorstellen tot decoratieverlening;

  • zorg draagt voor het beheer van de versierselen van de onderscheidingen (zie artikelonderdeel 2, decoraties) en voor de correcte verzending ervan aan de betrokken ministeries;

  • zorgt dat registers worden aangehouden van in het Koninkrijk der Nederlanden onderscheiden personen;

  • in de persoon van de Kanselier der Nederlandse Orden de zuiverheid en waardigheid van de orden bewaakt.

De werkzaamheden die binnen de Kanselarij worden uitgevoerd vloeien direct voort uit de taakomschrijving van de Kanselier der Nederlandse Orden, de taakopdracht aan het Kapittel der Militaire Willems-Orde en aan het Kapittel voor de Civiele Orden.

2. Speerpunten 2012

De Kanselarij der Nederlandse Orden neemt een centrale plaats in in het geautomatiseerde proces van decoratieverlening en is eigenaar en beheerder van het daarvoor bestemde systeem Daisy. Eén onderdeel van dit systeem, Daisy 1, is toe aan vervanging vanwege verouderde techniek die niet meer onderhouden kan worden. In 2012 zijn, in samenwerking met externe gebruikers, voorbereidingen getroffen om te komen tot een programma van eisen voor een nieuw Daisy 1.

In verband met de verouderde website die 10 jaar oud was, is een nieuwe website gebouwd en in gebruik genomen. Ook is er een nieuw modern postregistratiesysteem geïmplementeerd en zijn het voorraadbeheerssysteem en financiële systeem aan elkaar gekoppeld waardoor er een beter beheer van onderscheidingen kan plaatsvinden.

3. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden
(bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

3.995

4.168

3.795

4.623

3.802

3.485

317

                 

Uitgaven:

3.622

3.921

4.328

3.957

4.807

3.485

1.322

                 

4.1

Apparaat

2.025

2.361

2.402

2.332

2.443

1.802

641

4.2

Decoraties

1.595

1.558

1.924

1.623

2.362

1.678

684

4.3

Riddertoelagen

2

2

2

2

2

5

– 3

                 
 

Ontvangsten

72

122

94

65

157

29

128

Financiële toelichting

De hogere apparaatskosten zijn een gevolg van kosten bij ontslag van een medewerker en de vervanging ervan.

De hogere kosten van aanvulling voorraad van decoraties vanwege het hoge aantal uitgereikte decoraties tijdens staatsbezoeken.

4. Nader geoperationaliseerde doelstellingen

Operationele doelstelling

Activiteiten 2012

Realisatie

Verstrekking van versierselen

Uitleveren van versierselen

Ja

 

Uitleveren trouwe dienst medailles

Ja

 

Uitleveren van vrijwilligersmedailles en jaartekens

Ja

 

Uitleveren van officiersdienstkruizen

Ja

 

Uitleveren van overige versierselen

Ja

Interne behandeling van decoratievoorstellen

Procedurele controle en registratie van decoratievoorstellen

Ja

 

Splitsing van voorstellen op Algemene en Bijzondere Gelegenheid

Ja

 

Inhoudelijke beoordeling en toetsing van voorstellen alsmede het prepareren en uitbrengen van preadviezen ten behoeve van het Kapittel voor de Civiele Orden

Ja

 

Het omzetten van het preadvies naar definitief advies en het verzenden naar de minister die het aangaat

Ja

Prestatie indicatoren
 

2008–2009

2009–2010

2010–2011

2011–2012

Verstrekking Versierselen

5.679

6.390

5.339

5.277

Niet decorabel

300

476

422

455

Totaal ingediend

5.979

6.866

5.761

5.732

Licence