Base description which applies to whole site

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

1. Financiële rechtmatigheid

De uitvoering van de begroting is in het algemeen rechtmatig verlopen. De Kanselarij heeft ook in dit verslagjaar ervoor gekozen om in het kader van de ICT voort te borduren op de ingeslagen door gebruik te maken van de diensten die door de eerste bouwer van Daisy 1 konden worden aangeboden bij de nadere aanpassingen van de databestanden. Als gevolg daarvan is een bedrag van in totaal € 92.000 niet onder de concurrentiestelling gebracht en derhalve niet onder de regels van de Europese aanbesteding. De tolerantie op artikelniveau wordt niet overschreden .

Voor de overige aanschaffingen heeft de Kanselarij uitgaven gedaan binnen de vastgestelde begroting voor het dienstjaar 2012.

2. Totstandkoming (niet financiële) informatie

Uit diverse interne informatiesystemen wordt informatie gegenereerd over het primaire proces en over bedrijfsvoeringsaspecten. Deze informatie wordt wekelijks behandeld in het MT en op basis van deze informatie worden, zo nodig, maatregelen genomen. Informatie over de voortgang in het primaire proces wordt periodiek in het Kapittel voor de Civiele Orden besproken.

3. Financieel en materieel beheer

De administratie van versierselen is aanzienlijk verbeterd doordat het voorraadsysteem is gekoppeld aan het financiële systeem waardoor de voorraad eenduidiger in beeld kan worden gebracht.

Wegens een veroudering van het huidige postregistratiesysteem is een nieuw postregistratiesysteem aangeschaft en geïmplementeerd.

In verband met een reorganisatie is tijdelijk afgezien van het bijstellen van de beschrijving van de administratieve organisatie. Na afronding van de reorganisatie zal de administratieve organisatie worden aangepast.

4. Overige aspecten

In 2012 is op basis van een organisatieadvies, een reorganisatie in gang gezet. Hierbij worden aanpassingen gedaan in de interne organisatiestructuur. Deze interne reorganisatie zal in 2013 worden afgerond.

Licence