Base description which applies to whole site

8 Intra-comptabele vorderingen (debet 15.983 x EUR 1.000)

Onder deze post zijn de vorderingen opgenomen, die zijn ontstaan als gevolg van uitgaven ten behoeve van derden.

Specificatie x 1.000 EUR
 

31 december 2012

31 december 2011

8.1 Ministeries

10.127

7.343

8.2 Persoonlijke rekeningen

461

409

8.3 Externe debiteuren

2.686

2.313

8.4 Overige vorderingen

2.709

3.063

Totaal

15.983

13.128

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de mate van opeisbaarheid van de intra-comptabele vorderingen en de ouderdom.

Specificatie x 1.000 EUR
 

Totaal

2012

2011

2010

2009 en ouder

– Direct opeisbaar ministeries

10.127

9.782

295

47

3

– Direct opeisbaar persoonlijke rekeningen

271

234

35

0

2

– Direct opeisbaar externe debiteuren

2.627

1.191

45

4

1.387

– Direct opeisbaar overige vorderingen

2.651

2.447

149

40

15

Totaal direct opeisbare vorderingen

15.676

13.654

524

91

1.407

Op termijn opeisbare vorderingen

59

       

Geconditioneerde vorderingen

248

       

Totaal

15.983

       

Het oude saldo op de direct opeisbare vorderingen hebben voor het overgrote deel betrekking op één debiteur welke naar verwachting in 2013 zal worden afgehandeld.

8.1 Ministeries (debet 10.127 x EUR 1.000)
Specificatie x 1.000 EUR
 

31 december 2012

31 december 2011

Ingevorderd

8.767

6.177

In te vorderen

1.360

1.166

Totaal

10.127

7.343

Het ingevorderde bedrag per 31 december 2012 betreft de volgende debiteuren:

Specificatie x 1.000 EUR
 

31 december 2012

31 december 2011

EZ

3.971

2.266

Defensie

2.680

2.115

V&J

966

524

I&M

464

192

BZ

312

239

Financiën

182

161

Overige

192

678

Totaal

8.767

6.175

De stijging van het ministerie van EZ en Defensie is deels te wijten aan een aantal grotere vorderingen die eind 2012 werden ingesteld. Door de vorming van de regionale service organisaties zijn de ingestelde vorderingen groter waardoor het saldo ook grotere fluctuaties laat zien.

Het in te vorderen bedrag per 31 december 2012 betreft de volgende ministeries:

Specificatie x 1.000 EUR
 

31 december 2012

31 december 2011

EZ

624

571

Defensie

434

362

V&J

86

101

Financiën

82

83

I&M

44

16

Overige

90

33

Totaal

1.360

1.166

8.3 Externe debiteuren (debet 2.686 x EUR 1.000)

Deze categorie vorderingen heeft betrekking op derden zoals particulieren, bedrijven en dergelijke. Het betreft onder meer vorderingen die ontstaan zijn met betrekking tot uitgaven in het kader van dienstverlening. Deze vorderingen ontstaan zowel op het Departement als op de Vertegenwoordigingen in het buitenland.

Specificatie x 1.000 EUR
 

31 december 2012

31 december 2011

In te vorderen

622

577

Ingevorderd

2.064

1.736

Totaal

2.686

2.313

8.4 Overige vorderingen (debet 2.709 x EUR 1.000)

Onder deze categorie worden vorderingen opgenomen die niet in de overige categorieën vallen. Hieronder vallen ook vorderingen ontstaan naar aanleiding van een uitgave, die ter plaatse op de Vertegenwoordiging verrekend wordt.

Specificatie x 1.000 EUR
 

31 december 2012

31 december 2011

Te vorderen BTW

1.992

2.064

Ter plaatse te verrekenen uitgaven buitenland

391

700

Diverse vorderingen

326

299

Totaal

2.709

3.063

Licence