Base description which applies to whole site

9 Intra-comptabele schulden (credit 14.068 x EUR 1.000)

Hieronder vallen schulden ontstaan door ontvangsten en inhoudingen die met derden verrekend zullen worden.

Specificatie x 1.000 EUR
 

31 december 2012

31 december 2011

Nog af te dragen loonheffing en premies

8.587

8.573

Af te lossen ICC-lening

0

0

Ter plaatse te verrekenen

719

848

Silent partnerships

3.818

2.404

Diverse overige schulden

944

812

Totaal

14.068

12.637

Bij het Silent Partnership worden bedragen ontvangen van verschillende donoren welke vervolgens weer besteed worden aan het gezamenlijke project. Het saldo van het Silent Partnership programma wordt grotendeels veroorzaakt door het saldo in Juba (3.3 miljoen). In 2012 werden daar diverse bijdrages ontvangen maar werden er nog geen betalingen verricht waardoor het saldo relatief hoog is.

Navolgend overzicht geeft inzicht in de mate van opeisbaarheid van de intra-comptabele schulden en de ouderdom.

Specificatie x 1.000 EUR
 

Totaal

2012

2011

2010

en ouder

Direct opeisbare schulden

14.068

9.404

4.656

8

Licence