Base description which applies to whole site

Artikel 9: Uitvoering Rijkshuisvesting

A Algemene doelstelling

Het verzorgen van de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat, het ministerie van Algemene zaken en het Koninklijk Huis, het in stand houden van Rijksmonumenten en het uitvoeren van het Rijkshuisvestingsbeleid.

Het doel en de onderliggende operationele doelstellingen zijn in 2012 (vrijwel) gerealiseerd.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Wonen en Rijksdienst is op basis van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999 (KB), als opdrachtgever en uitvoerder verantwoordelijk voor:

  • de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken;

  • de huisvesting van het Koninklijk Huis, voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de Staat;

  • de instandhouding van de monumenten in beheer van de Rijksgebouwendienst, ook als die naar hun aard niet geschikt zijn voor de huisvesting van rijksdiensten;

  • de doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting binnen de wettelijke en afgesproken kaders.

C Beleidsconclusies

De Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken zijn binnen de beschikbare budgettaire kaders gehuisvest. Aan de Koning zijn de drie staatspaleizen Huis ten Bosch, Paleis op de Dam en Paleis Noordeinde ter beschikking gesteld.

De doelgroep heeft de beschikking over ca. 260.000 m2 bruto vloeroppervlak, waarop onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Aan diverse monumenten zijn onderhoudwerkzaamheden uitgevoerd. Een belangrijk monument dat thans veel inzet vergt is het Jachtslot St. Hubertus in het Nationaal Park Hoge Veluwe dat tot en met 2014 wordt gerestaureerd.

De doelstelling om in 2012 op de totale huisvestingsvoorraad in 900.000 m2 de maatregelen van Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven (FCIB) te hebben toegepast, is niet gerealiseerd. Zie de toelichting hieronder bij E.

Met het oog op een doelmatige uitvoeringspraktijk is geadviseerd aan beleidsmakers over bijvoorbeeld brandveiligheid in de bouwregelgeving, duurzaam inkopen en EU-richtlijnen m.b.t. energiebesparing.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Uitvoering Rijkshuisvesting

(bedragen x € 1.000)

       

Realisatie

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

       

60.414

58.053

2.361

                 

Uitgaven:

       

60.414

58.053

2.361

                 

9.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting

       

60.414

58.053

2.361

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

       

60.414

58.053

2.361

 

Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ

       

35.613

38.042

– 2.429

 

Bijdrage aan Rgd voor monumenten

       

13.923

10.130

3.793

 

Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting

       

10.878

9.881

997

                 
 

Ontvangsten

       

504

2.626

– 2.122

E Toelichting op de financiële instrumenten

Bijdrage aan RGD

Bij de uitgaven voor Rijkshuisvesting is sprake van incidenteel lagere uitgaven voor de huisvesting van HoCoSta’s/AZ/paleizen en hogere uitgaven bij de monumenten. Bij de huisvesting HoCoSta’s/AZ/paleizen is sprake van later dan geraamde afronding van projecten wat leidt tot vertraagde facturering (van 2012 naar 2013) aan BZK. De hogere uitgaven voor de monumenten is in belangrijke mate een gevolg van de renovatie van het Jachtslot St. Hubertus op de Hoge Veluwe.

Ontvangsten

De verkoop van het pand op de Anna Palownastraat is gerealiseerd in december. Echter vanwege administratieve redenen worden deze niet meer gerealiseerd ten bate van de begroting van BZK in 2012.

Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven (FCIB)

Het programma FCIB heeft in 2012 een grote inspanning geleverd om de FCIB maatregelen te realiseren. Dit heeft geresulteerd in het afronden van FCIB in 300.000 m2 van de voorraad rijkshuisvesting (de kopgroep; gebruikers die zich zelf hebben aangemeld als bv. de Belastingdienst). Ruim 700.000 m2 van de voorraad is momenteel in uitvoering. De werkzaamheden hiervoor zullen in 2013 worden afgerond.

De doelstelling om in 2012 in 900.000 m2 de maatregelen van Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven (FCIB) te hebben toegepast, is niet gerealiseerd. Dit kwam enerzijds omdat in 2012 met de departementen is overeengekomen dat per object nog voor de start van FCIB een kostenafweging wordt gemaakt. FCIB moet in een object aantoonbaar binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend om in aanmerking te komen voor uitvoering. Dit heeft geresulteerd in een terugloop van m2's, omdat bijvoorbeeld in objecten met een energielabel G of in objecten waarvoor grootschalig planmatig onderhoud op de planning staat FCIB niet meer binnen het programma wordt uitgevoerd. Anderzijds vergen discussies met marktpartijen en gebruikers over de uitvoering nog steeds meer tijd dan voorzien.

Bijdrage aan RGD voor het beheren van monumenten

Gerealiseerde prestaties voor 2012 zijn:

Tabel 9.1 Prestatie-indicator

Prestatie-indicator

Basiswaarde

Peildatum

Streefwaarde

Periode

Realisatie

Aantal monumenten in beheer

43 (1281)

2011

43 (1281)

2012

42(127)

Gebruiksgraad monumenten

95%

2009

95%

2012

95%

Bron: BZK/Rgd administraties

1

dit betreft het totaal aantal objecten.

Licence