Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

A. Algemene doelstelling

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen, evenals de schadeloosstelling aan de Nederlandse leden van het Europees Parlement geraamd.

Activiteiten: Zorg dragen voor uitbetalingen in verband met wettelijke regelingen

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer (Stb. 1997, 250), de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1969, 594) en de Wet schadeloosstelling leden Europees Parlement (Stb. 1979, 379) zorg voor de uitgaven uit hoofde van:

  • schadeloosstelling leden Tweede Kamer (artikel 2.1);

  • reis- en overige kostenvergoedingen leden Tweede Kamer (artikel 2.1);

  • wachtgelden oud-leden Tweede Kamer (artikel 2.2);

  • pensioenen oud-leden en hun nabestaanden (artikel 2.2);

  • schadeloosstelling Nederlandse leden van het Europees Parlement (die niet door het Europees Parlement betaald worden) (artikel 2.3).

Aan deze activiteiten zijn de volgende kengetallen (aantallen gerechtigden) verbonden.

Tabel 2.1 Kengetallen

Aantallen deelgerechtigden

2009

2010

2011

2012

2013

Pensioenen oud-leden

381

437

423

433

452

Wachtgelden oud-leden

57

90

72

89

66

Totaal

438

527

495

522

518

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenaamde beheersafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie. 2

C. Beleidsconclusies

Het op dit artikel uitgevoerde beleid en de bijhorende resultaten waren het afgelopen jaar conform de verwachtingen zoals vermeld in de begroting. Er zijn geen grote afwijkingen of een noodzaak tot bijstelling aan het licht gekomen.

D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2.1 Uitgaven tbv (oud) leden Tweede Kamer en leden EP
           

Realisatie

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Verschil

(x € 1.000)

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

31.549

34.465

32.425

33.982

29.890

31.915

– 2.025

                 

Uitgaven:

31.549

34.458

32.431

33.982

29.890

31.915

– 2.025

2.1

Schadeloosstelling

21.476

21.909

22.166

22.107

18.700

22.017

– 3.317

2.2

Pensioenen en wachtgelden

8.622

10.956

10.071

11.683

10.999

9.679

1.320

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten

1.451

1.593

194

192

191

219

– 28

                 

Ontvangsten

195

100

51

62

86

86

0

De onderuitputting op het artikel «Schadeloosstelling» ad € 3,3 mln. wordt veroorzaakt door het artikelonderdeel «reis- en overige kosten van de leden» en is het gevolg van de ingevoerde werkkostenregeling. Hierdoor worden de bedragen in 2013 netto uitbetaald en volgt een afrekening in 2014.

De overschrijding op het artikel «pensioenen en wachtgelden» ad € 1,3 mln. wordt veroorzaakt door de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 en het daarmee samenhangende grotere beroep op de wachtgeldregeling door de oud-leden.

E. Toelichting artikelonderdeel

In onderstaand overzicht zijn als achtergrondinformatie de gerealiseerde uitgaven en gemiddelde uitgaven van de artikelonderdelen 2.1, 2.2 en 2.3 opgenomen voor de jaren 2009–2013.

Tabel 2.3 Gemiddelde uitgaven
per lid (in € 1.000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2: Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement.

         

1. schadeloosstelling

21.476

21.909

22.166

22.107

18.700

gemiddeld per lid TK

143

146

148

147

125

2. pensioenen en wachtgelden

8.622

10.956

10.071

11.684

10.999

– totaal 1 en 2

30.098

32.865

32.237

33.791

29.699

gemiddeld per lid TK

201

219

215

225

198

3. schadeloosstelling leden Europarlement

1.451 1

1.593

194

192

191

Gemiddeld per lid EP

88

59

97

96

95

1

Vanaf de nieuwe zittingsperiode in het voorjaar van 2009 wordt de schadeloosstelling op twee leden na betaald door het Europarlement (en niet meer door de Tweede Kamer).

2

Comptabiliteitswet artikel 19.

Licence