Base description which applies to whole site

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

A. Algemene doelstelling

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De voorzitter van de Eerste Kamer is tevens voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal.

De kerntaken van de Eerste Kamer liggen in het, als sluitstuk van de wetgevingsketen, toetsen van voorgenomen wetgeving en het controleren van de regering. De Eerste Kamer besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de beoordeling van de wetgevingskwaliteit. Voorts heeft de Eerste Kamer taken op het terrein van de Europese wetgeving en het Europese beleid. Deze zijn door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in omvang en intensiteit toegenomen.

De algemene doelstellingen van de Eerste Kamer liggen op het terrein van een adequate wetgeving en controle, hetgeen verder is te operationaliseren naar een adequate toetsing van de kwaliteit van wet- en regelgeving, een adequate controle van het regeringsbeleid, transparantie over de taken en de uitvoering daarvan, en toereikende voorzieningen in een effectieve en efficiënte organisatie.

Daarnaast onderhoudt de Eerste Kamer vele diplomatieke contacten.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenaamde beheersafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie. 1

C. Beleidsconclusies

De Eerste Kamer vormt de voorlaatste schakel in de keten van het wetgevingsproces. Mede-actoren in het proces zijn, voorafgaand aan de bekrachtiging van een aanvaard wetsvoorstel door het Staatshoofd, respectievelijk de Ministerraad, de Raad van State en de Tweede Kamer. De controle op het regeringsbeleid voltrekt zich in interactie met de regering. Uit hoofde van het Verdrag van Lissabon is de Eerste Kamer betrokken bij de voorbereiding van Europese wetgevings- en beleidsvoorstellen. De taken van de Eerste Kamer en Tweede Kamer op dit terrein zijn gelijk. Binnen de nationale context voert de Eerste Kamer overleg met de regering over de regeringsinzet bij de voorbereiding van Europese wetgeving.

Omdat de Eerste Kamer in het wetgevingsproces de laatste schakel in de keten van het parlementaire wetgevingsproces vormt, is haar taakuitvoering afhankelijk van het aanbod van wetsvoorstellen, en van de kwaliteit van het werk dat door de voorafgaande actoren is verricht.

Voor wat betreft de reguliere uitvoering en beoogde resultaten hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

De Eerste Kamer heeft in 2013 als voorzitter van de Verenigde Vergadering drie vergaderingen georganiseerd. Zie punt «E. Toelichting per artikel onderdeel, punt 1.3». De inhuldiging van de Koning op 30 april 2013 had hierbij een bijzonder karakter. Gezien de korte voorbereidingstijd, was het resultaat van de prestaties van de Eerste Kamer boven verwachting.

D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 1.1 Wetgeving en controle EK
           

Realisatie

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Verschil

(x € 1.000)

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

10.430

10.792

11.017

11.632

11.844

11.434

410

                 

Uitgaven:

10.677

10.816

11.026

11.701

11.807

11.434

373

1.1

Apparaat EK

6.662

6.628

6.878

7.504

6.530

7.020

– 490

1.2

Vergoeding voorzitter/leden EK

3.973

4.122

4.144

4.149

3.304

4.345

– 1.041

1.3

Verenigde vergadering

42

66

4

48

1.973

69

1.904

                 

Ontvangsten

85

76

139

93

204

79

125

E. Toelichting artikelonderdeel

1.1 Apparaat

De totale uitgaven zijn € 0,5 mln. lager dan begroot. Dit komt doordat diverse posten zijn doorgeschoven naar 2014, door minder externen en minder advisering/opdrachtverlening. Ook de fractie-ondersteuning, catering, websitekosten en aanschaf/vervanging investeringsgoederen vallen lager uit.

1.2 Vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer

Door invoering van de Werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2013, zijn de uitgaven aan dit artikel € 1 mln. lager uitgevallen dan begroot.

1.3 Verenigde Vergadering

Er waren dit jaar drie Verenigde Vergaderingen:

  • Op 28 januari 2013 kondigde Koningin Beatrix haar abdicatie aan, na een regeerperiode van bijna 33 jaar. Vanaf die tijd heeft de Eerste Kamer zich als organisator en als voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal met een aantal medewerkers intensief bezig gehouden met de Inhuldiging van de nieuwe koning, Koning Willem-Alexander, op 30 april 2013 in De Nieuwe Kerk te Amsterdam.

In de begroting van de Eerste Kamer voor 2013 was de inhuldiging niet voorzien. De kosten voor de inhuldiging (ad. € 2 mln.) zijn in 2013 toegevoegd aan de begroting van de Eerste Kamer.

Mede door de inspanningen van de Eerste Kamer is deze heuglijke dag vlekkeloos verlopen en heeft Nederland zich internationaal sterk gemanifesteerd. De voorbereiding van deze Verenigde Vergadering heeft echter wel een zware extra inspanning van de Eerste Kamer gevergd. De door de Eerste Kamer gemaakte kosten voor de inhuldiging zijn binnen het begrootte budget van € 2 mln. gebleven.

In de begroting van de Eerste Kamer voor 2013 was ook deze Verenigde Vergadering niet voorzien.

1

Comptabiliteitswet artikel 19.

Licence