Base description which applies to whole site

Artikel 1. Eerste Kamer

1. Rechtmatigheid

De begrotingsuitvoering is in het algemeen rechtmatig verlopen. Dat neemt niet weg dat ten aanzien van een tweetal verplichtingen de Europese aanbestedingsrichtlijnen niet zijn nageleefd. In totaal betreft dit een bedrag van € 157.745,39. In deze gevallen zijn contracten verlengd terwijl dit niet contractueel was geregeld.

Tussen de aankondiging van de abdicatie van de koningin en de inhuldiging van de koning zat drie maanden. Bij het inkopen van diensten konden daardoor niet altijd de reguliere inkoop- procedures worden gevolgd. De Eerste Kamer acht de uitgaven echter redelijk en rechtmatig. Hierbij beroept de Eerste Kamer zich bovendien op artikel 13 van de Bao (in gelijke zin art. 2.23, lid 1 onder b, van de Aanbestedingswet 2012). De bepaling stelt dat «Europese aanbestedingsregels niet van toepassing zijn indien de uitvoering van een opdracht met bijzondere veiligheidsmaatregelen gepaard moet gaan of wanneer de bescherming van wezenlijke belangen van de Staat zulks vereist».

2. Totstandkoming (niet financiële) informatie

De totstandkoming van de beleidsinformatie in het jaarverslag voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Rijksbegrotingvoorschriften van het ministerie van Financiën. Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

3. Financieel en materieel beheer

Het financieel en materieel beheer voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Alle documentatie, zowel P & O, Salaris als Financieel, worden beoordeeld vanuit minstens het vier-ogen principe. Hiermee wordt fraude en omissies of fouten voorkomen.

4. Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling (WKR) is bij de Eerste Kamer ingevoerd per 1 januari 2013.

Betaalsnelheid

Het betaalgedrag is zodanig, dat in 2013 90% van de facturen binnen 30 dagen is betaald.

Licence