Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 7. Regulering van personenverkeer

A. Algemene Doelstelling

De Minister levert haar bijdrage aan het faciliteren van de samenwerking met niet-EU-staten op het punt van migratie.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister ondersteunt met middelen op het terrein van migratie en ontwikkeling activiteiten die de bijdrage van migratie aan ontwikkeling in positieve zin versterken.

Stimuleren:

  • Het stimuleren dat er rekening wordt gehouden met het belang van ontwikkelingslanden binnen het rijksbrede migratiebeleid;

  • De positieve bijdrage van migratie aan ontwikkeling bevorderen en de negatieve effecten tegengaan.

Regisseren:

  • Terugkeer en re-integratie van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland;

  • De brede samenwerking op het terrein van asiel en migratie met niet-EU-staten.

C. Beleidsconclusies

Met inzet van middelen voor Ontwikkelingssamenwerking kan een, zij het bescheiden bijdrage, worden geleverd aan het vergroten van positieve effecten van migratie op herkomstlanden en daarmee ook de migratiesamenwerking met ontwikkelingslanden worden gefaciliteerd.

De samenwerking met verschillende herkomstlanden van migranten op het punt van gedwongen terugkeer blijft onverminderd een punt van zorg. Deze problematiek wordt op verschillende niveaus besproken met de autoriteiten in de diverse herkomstlanden. Om de terugkeer te bevorderen kunnen diverse instrumenten worden ingezet. Zoals uitzending van migrantendeskundigen naar herkomstlanden, ondersteuning van migrantenondernemers met de opzet van bedrijfsactiviteiten in herkomstlanden en de herintegratie van niet tot Nederland toegelaten migranten. Verschillende activiteiten zijn ondersteund die bijdragen aan het versterken van de migratiemanagement capaciteit in de regio van herkomst van migranten en die mede beogen de bescherming van rechten van migranten en vluchtelingen te verbeteren. Aan de Maastricht Graduate School of Governance is een diploma programma opgezet voor migratieambtenaren uit ontwikkelingslanden.

D. Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 7 Regulering van personenverkeer (x € 1.000)
     

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Vastgestelde begroting 2013

Verschil 2013

Verplichtingen

 

6 403

15 008

3 999

9 000

– 5 001

               

Uitgaven:

Instrument

         
               

Programma-uitgaven totaal

 

8 783

13 326

8 046

9 000

– 954

               

7.1

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

 

8 783

13 326

8 046

9 000

– 954

               
 

Subsidies

Diversen

   

4 219

3 150

1 069

 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

UNHCR

   

2 327

2 810

– 483

 

Bijdragen ZBO

Dienst terugkeer en vertrek

   

1 500

2 500

– 1 000

E. Toelichting

Verplichtingen

Door een beleidsintensivering die voortvloeide uit het regeerakkoord kabinet Rutte-Verhagen op de onderwerpen terugkeer en (versterking van de) bescherming van vluchtelingen in de regio van herkomst werden in 2012 hogere verplichtingen aangegaan dan aanvankelijk voorzien. Het kasbudget is echter gelijk gebleven waardoor er in 2013 minder ruimte was om nieuwe verplichtingen aan te gaan.

Licence