Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 7. Regulering van personenverkeer

A. Algemene Doelstelling

Het verlenen van bijstand aan Nederlanders in nood in het buitenland en zorg dragen dat Nederlanders in het buitenland aan benodigde (reis)documenten kunnen komen.

De Minister levert zijn bijdrage aan een gereguleerd personenverkeer door visa af te geven, algemene en individuele ambtsberichten op te stellen.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister heeft bij welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer een uitvoerende en regisserende rol.

Indicator als resultaatverantwoordelijke: Het percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt afgehandeld (in de periode van 1.1.2013 t/m 31.12.2013) bedroeg 87,8%, tegen 86% in 2012. De streefwaarde is 75%. Ook de gemiddelde behandeltermijn is in 2013 verbeterd, en afgenomen tot 9,41 dagen (in 2012: 10,48 dagen). Voor het Schengengebied is de standaard die door de EU visumcode wordt gehanteerd 15 dagen. Deze periode kan in bijzondere gevallen worden verlengd tot 60 dagen. NB: De doorlooptijd is het aantal dagen dat zit tussen het indienen van een ontvankelijke visumaanvraag tot aan het moment van bekendmaken of uitreiken van de beslissing op de aanvraag.

  • Nederlanders in het buitenland krijgen bijstand in situaties waar zij zichzelf niet kunnen helpen of niet door anderen kunnen worden geholpen. Het gaat daarbij om zaken als evacuaties in crisissituaties, bijstand aan gedetineerden en het afgeven van nooddocumenten;

  • Daarnaast speelt de Minister een rol in de regulering van het personenverkeer van vreemdelingen naar en van Nederland. De belangrijkste activiteiten op dit terrein zijn de afgifte van visa, afgifte van Nederlandse reisdocumenten in het buitenland, het afnemen van inburgeringsexamens en het legaliseren van documenten;

  • Ook worden, op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, ambtsberichten uitgebracht en wordt de samenwerking met niet-EU-Lidstaten gefaciliteerd. Er wordt samengewerkt met een groot aantal binnen- en buitenlandse partners. In de meeste gevallen is sprake van rechtstreekse dienstverlening aan de individuele burger;

  • De afgifte van visa vindt plaats in het kader van de Schengenovereenkomst.

C. Beleidsconclusies

De voor 2013 beoogde beleidsresultaten zijn grotendeels gerealiseerd. Ten aanzien van consulaire samenwerking in EU-verband blijkt het realiseren van voortgang bij voortduring lastig. Nederland blijft zich hiervoor met een aantal EU-lidstaten intensief inzetten, mede met het oog op het komende EU-voorzitterschap Nederland in de eerste helft van 2016. Ook blijft Nederland verder werken aan het ingezette proefproject consulaire samenwerking met gelijkgezinde EU lidstaten.

Ook de beoogde digitalisering van de consulaire- en visumprocessen blijkt complexer dan verwacht. Door technische problemen blijft de voortgang achter op schema. Gezien het grote belang van het bewerkstelligen van een betere dienstverlening voor de burger, voor wie digitalisering essentieel is, zal hierop vol blijven worden ingezet.

D. Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 7 Regulering van personenverkeer (X EUR 1.000)
     

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Vastgestelde begroting 2013

Verschil 2013

Verplichtingen

 

13.270

14.871

15.488

15.964

– 476

             

Uitgaven:

Instrument

         
               

Programma-uitgaven totaal

 

15.073

13.591

16.961

15.964

997

               

7.1

Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

 

13.938

12.432

15.853

14.809

1.044

               
 

Subsidies

EPAFRAS

   

600

600

0

   

Reclassering Nederland

   

599

600

– 1

             

 

Opdrachten

Informatiesystemen

   

8.137

7.000

1.137

   

Inkoop reisdocumenten

   

3.729

3.500

229

   

Diversen

   

2.788

3.109

– 321

               

7.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

 

1.135

1.159

1.108

1.155

– 47

               

Ontvangsten

 

41.003

40.015

48.264

41.300

6.964

               

7.10

Consulaire dienstverlening

 

41.003

40.015

48.264

41.300

6.964

E. Toelichting

Ontvangsten

Zoals gemeld in de Decemberbrief is er sprake van hogere consulaire ontvangsten dan verwacht. De consulaire ontvangsten zijn toegenomen door een stijging van het aantal aanvragen, in het bijzonder visumaanvragen.

Licence