Base description which applies to whole site

Artikel 7: Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer

A: Algemene doelstelling

Het verlenen van bijstand aan Nederlanders in nood in het buitenland en zorg dragen dat Nederlanders in het buitenland aan benodigde (reis)documenten kunnen komen.

De minister levert zijn bijdrage aan een gereguleerd personenverkeer door visa af te geven, algemene en individuele ambtsberichten op te stellen en het faciliteren van de samenwerking met niet-EU-staten op het punt van migratie.

B: Rol en verantwoordelijkheid

De minister heeft bij welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer een uitvoerende en regisserende rol.

 • Nederlanders in het buitenland krijgen bijstand in situaties waar zij zichzelf niet kunnen helpen of niet door anderen kunnen worden geholpen. Het gaat daarbij om zaken als evacuaties in crisissituaties, bijstand aan gedetineerden en het afgeven van nooddocumenten.

 • Daarnaast speelt de minister een rol in de regulering van het personenverkeer van vreemdelingen naar en van Nederland. De belangrijkste activiteiten op dit terrein zijn de afgifte van visa, afgifte van Nederlandse reisdocumenten in het buitenland, het afnemen van inburgeringsexamens en het legaliseren van documenten.

 • Ook worden, op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken, ambtsberichten uitgebracht en wordt de samenwerking met niet-EU-Lidstaten gefaciliteerd bij onder andere terugkeer en herintegratie van niet tot Nederland toegelaten migranten en de opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio. Er wordt samengewerkt met een groot aantal binnen- en buitenlandse partners. In de meeste gevallen is sprake van rechtstreekse dienstverlening aan de individuele burger.

 • De afgifte van visa vindt plaats in het kader van de Schengenovereenkomst.

Uitvoeringsverantwoordelijk voor:

 • Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden

Indicator als uitvoeringsverantwoordelijke:

Indicator

Realisatie

01.04.10 t/m 31.03.11

Realisatie

01.04.11

t/m

31.03.12

Streefwaarde 2012

Streefwaarde 2013

Percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt afgehandeld

81%

82%

75%

75%

Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken

Voor het Schengengebied is de standaard die door de EU visumcode (gestart per 5.4 2010) wordt gehanteerd 15 dagen. Deze periode kan in bijzondere gevallen worden verlengd tot 60 dagen. Over de periode van 1 april 2011 t/m 31 maart 2012 is het gerealiseerde percentage 82%. Echter, als gevolg van de extra inspanning voor de realisatie van regionalisering en doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen is gekozen de streefwaarde van 75% voor 2013 te handhaven.

NB: De doorlooptijd is het aantal dagen dat zit tussen het indienen van een ontvankelijke visumaanvraag tot aan het moment van bekendmaken of uitreiken van de beslissing op de aanvraag.

Uitvoeringsverantwoordelijkheid voor:

 • de bijstand aan Nederlanders in nood in het buitenland;

 • gedetineerdenbegeleiding;

 • uitbrengen van reisadviezen;

 • crisisbeheersing;

 • de afgifte van Nederlandse reisdocumenten in het buitenland en van diplomatieke en dienstpaspoorten;

 • de afgifte van consulaire akten;

 • de afgifte van machtigingen voorlopig verblijf (MVV’s);

 • de afname van inburgeringsexamens buitenland;

 • het opstellen van Individuele (IAB’s) en Algemene ambtsberichten (AAB’s).

Regisserende rol bij/in:

 • terugkeer en reïntegratie van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland;

 • de brede samenwerking op het terrein van asiel en migratie met niet-EU-staten.

Vooral op de gebieden van consulaire bijstand, visumaanvragen en beroep-/bezwaarschriften BZ is een toename van de uitvoerende werkzaamheden te constateren. Zo is de consulaire bijstand tussen 2008 en 2011 gegroeid van 1 683 naar 3 169 gevallen en zijn visumaanvragen in dezelfde periode toegenomen van ongeveer 443 000 naar 473 000. Het aantal beroep- en bezwaarschriften gaf een ruime verdubbeling te zien (van 473 naar 1 085 zaken tussen 2008 en 2011). De verwachting is dat deze trend ook in 2013 zal doorzetten en de werkzaamheden door onder andere de afname van biometrische gegevens in de vreemdelingenketen verder zal toenemen.

C: Beleidswijzigingen

Teneinde de consulaire dienstverlening moderner, gerichter en efficiënter te maken wordt een aantal maatregelen genomen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De beëindiging van afgifte van reisdocumenten op Nederlandse posten waar minder dan 500 reisdocumenten per jaar worden afgegeven;

 • Het kostendekkend maken van afgifte van paspoorten in het buitenland;

 • Uitbreiding van mogelijkheden voor Nederlanders die in het buitenland wonen om in Nederland een reisdocument aan te vragen;

 • Intensivering van de digitale dienstverlening;

 • Meer aandacht voor migratie in de ontwikkelingsdialoog en voor ontwikkeling in de migratiedialoog; en het

 • Versterken van de betrokkenheid van migrantenorganisaties en de relatie tussen geldovermakingen en ontwikkeling.

D1: Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer

Bedragen in EUR 1 000

   

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

   

19 673

24 964

24 964

24 964

24 964

24 964

24 964

                     

Uitgaven:

                 
                     

Programma-uitgaven totaal

   

23 856

24 964

24 964

24 964

24 964

24 964

24 964

 

waarvan juridisch verplicht

       

20%

       
                     

7.1

Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverleningbieden aan Nederlanders in het buitenland

13 938

14 809

14 809

14 809

14 809

14 809

14 809

                     
 

niet kanaalgerelateerd

       

14 809

14 809

14 809

14 809

14 809

   

Subsidies

EPAFRAS

   

600

       
     

Reclassering Nederland

   

600

       
   

Opdrachten

Informatiesystemen

   

7 000

       
     

Inkoop reisdocumenten

   

3 500

       
                     
     

Diversen

   

3 109

       

7.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

9 918

10 155

10 155

10 155

10 155

10 155

10 155

                     
 

Maatschappelijk

       

3 150

3 150

3 150

3 150

3 150

   

Subsidies

Diversen

   

3 150

       
                     
 

Multilateraal

       

3 350

3 350

3 350

3 350

3 350

   

Bijdragen (inter)nationale organisaties

UNHCR

   

2 810

       
                     
 

niet kanaalgerelateerd

       

3 655

3 655

3 655

3 655

3 655

   

Bijdragen ZBO

Dienst terugkeer en vertrek

 

2 500

       
                     

Ontvangsten

   

41 003

39 450

41 300

41 300

41 300

41 300

41 300

                     

7.10

Consulaire dienstverlening

41 003

39 450

41 300

41 300

41 300

41 300

41 300

Schematisch is de verdeling van de kanalen als volgt:

Artikel 7

Artikel 7

D2: Budgetflexibiliteit

De uitgaven ten behoeve van de informatiesystemen zijn nog niet juridisch vastgelegd maar worden door het jaar heen ingevuld. Op basis van meerjarige prognoses zijn deze opgenomen en bedoeld ten behoeve van de systeemondersteuning voor de consulaire dienstverlening. Daarnaast worden uitgaven gedaan om de inkoop op de te verstrekken reisdocumenten te financieren. Dit is afhankelijk van de aantallen bij uitgifte. De geplande uitgaven ten behoeve van migratie en ontwikkeling zijn voor een deel nog niet juridisch verplicht. Hiervoor worden aan het begin van het begrotingsjaar verplichtingen aangegaan.

E: Artikelonderdelen

7.1 Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland.

De drie pijlers van het Nederlands buitenlandbeleid (veiligheid, welvaart en vrijheid) komen binnen dit artikelonderdeel naar voren. Dit onderdeel is in een aparte tabel in de beleidsagenda opgenomen.

De financiële- en beleidsinstrumenten zijn met name gericht op:

 • Verlenen van financiële- en niet financiële consulaire bijstand aan Nederlanders in nood en/of schrijnende gevallen;

 • (stille) diplomatie met oog op eerlijke rechtsgang voor Nederlandse gedetineerden;

 • verstrekken van reisadviezen;

 • organiseren, waar mogelijk met partnerlanden, van evacuaties en bijstaan van Nederlanders in geval van crises;

 • verstrekken van reisdocumenten en opmaken van consulaire akten;

 • adviseren en ondersteunen van Nederlandse gedetineerden tijdens lokale rechtsgang en na hun veroordeling inclusief maandelijkse gift van EUR 30 aan gedetineerden buiten Europa en bijdragen aan de stichting Epafras en Reclassering Nederland;

 • consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen;

 • inkoop van reisdocumenten ten behoeve van afgifte in het buitenland;

 • houden van opleidingen gericht om de consulaire werkprocessen te optimaliseren.

7.2 Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren

De drie pijlers van het Nederlands buitenlandbeleid (veiligheid, welvaart en vrijheid) komen binnen dit artikelonderdeel naar voren. Er is voor gekozen om dit onderdeel in een aparte tabel in de beleidsagenda op te nemen.

De financiële- en beleidsinstrumenten zijn met name gericht op:

 • verstrekken van visa kort verblijf;

 • inname van aanvragen voor MVV’s;

 • afnemen van inburgeringsexamens;

 • verrichten van legalisaties en uitvoeren van verificatieonderzoeken;

 • op verzoek van BZK worden algemene en individuele ambtsberichten opgesteld, waarop door BZK mede het toelatings- en terugkeerbeleid wordt gebaseerd;

 • diplomatie voor het bemiddelen bij terugkeer van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf;

 • samenwerking met instanties in en buiten Nederland, de EU en internationale organisaties;

 • aan niet-gouvernementele organisaties die activiteiten uitvoeren op terrein van migratie en ontwikkeling kunnen subsidies worden verstrekt;

 • bijdragen aan nationale en internationale organisaties op gebied van migratie;

 • consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen. De kosten voor deze systemen zijn opgenomen onder artikelonderdeel 7.1.

Licence