Base description which applies to whole site

Artikel 31. Nationale Politie

Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie € 12.383 miljoen. Art. 31 Nationale Politie 42,4%

Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie € 12.383 miljoen. Art. 31 Nationale Politie 42,4%

Algemene doelstelling

Een veilige samenleving met behulp van een goed functionerende politieorganisatie.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een financierende en regisserende rol ten aanzien van de politie. De verantwoordelijkheden van de Minister zijn vastgelegd in de Politiewet 2012. De Minister draagt er sinds 1 januari 2013 zorg voor dat de politieorganisatie is toegerust om de door de gezagsdragers opgedragen taken te kunnen uitvoeren. De politie, bestaande uit tien regionale eenheden, een landelijke eenheid en een ondersteunende dienst, is een rechtspersoon sui generis. De korpschef is belast met de leiding en het beheer van de politie. De korpschef opereert binnen de kaders die de Minister stelt.

Om zijn politieke verantwoordelijkheid voor het beheer te kunnen waarmaken, heeft de Minister verschillende instrumenten. Zo stelt de Minister niet alleen de begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening, het beheersplan en het jaarverslag vast, maar ook de operationele sterkte. Verder kan de Minister de korpschef te allen tijde over alle beheeraangelegenheden algemene en bijzondere aanwijzingen geven. Zo stelt hij regels aan het beheer, waaronder het financieel beheer, van de politie door de korpschef.

Daarnaast stelt de Minister, gehoord het College van procureurs-generaal en de regioburgemeesters, ten minste eens in de vier jaar de landelijke beleidsdoelstellingen ten aanzien van de taakuitvoering van de politie vast, alsmede, voor elke regionale of landelijke eenheid doelstellingen ter verwezenlijking van die landelijke beleidsdoelstellingen. De huidige landelijke prioriteiten zijn in 2011 vastgesteld en moeten in 2014 gerealiseerd zijn22. Verdeling van de sterkte over de onderdelen van de regionale eenheden geschiedt door de burgemeesters en de hoofdofficier van justitie en wordt neergelegd in het regionale beleidsplan. Dit beleidsplan, waarvoor de door de gemeenten vastgestelde doelen op het terrein van de veiligheid de basis vormen, wordt – met inachtneming van de landelijke doelstellingen voor de betrokken eenheid – vastgesteld door de gezamenlijke burgemeesters en de hoofdofficier van justitie. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, stelt de regioburgemeester (in overeenstemming met de hoofdofficier) het beleidsplan vast. Tegen dit besluit kan een betrokken burgemeester in beroep komen bij de Minister.

De politie-inzet is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. De burgemeester heeft het gezag wat betreft de handhaving van de openbare orde en hulpverlening. De officier van justitie heeft het gezag wat betreft de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

Politie-en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Het politie-en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) valt niet onder de Nationale Politie. Dit korps valt overigens wél onder de beheersverantwoordelijkheid van de Minister. De ministeriële verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Veiligheidswet BES (Stb. 2010, 362).

Algemeen

Beleidsconclusies

Na het in werking treden van de nieuwe Politiewet op 1 januari 2013 zijn belangrijke stappen gezet in de vorming van de Nationale Politie. Ook is door een aanzienlijke reductie van de administratieve lastendruk gewerkt aan de vergroting van het presterend vermogen van de politie. Ook de uitvoering van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie droeg hier in belangrijke mate aan bij. Naast het leveren van deze prestaties zijn ook de landelijke doelstellingen van de politie voor het veiliger maken van Nederland vrijwel geheel gerealiseerd.

Vorming Nationale Politie

Er is met de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe politiebestel. Met de ondernemingsraad van de politie en de politievakbonden is eind 2013 overeenstemming bereikt over de personele reorganisatie23. De Evaluatiecommissie Politiewet 2012 is geïnstalleerd24. Begin november is het voortgangsbericht Vorming Nationale Politie, naar de Tweede Kamer gezonden25.

Vermindering administratieve lastendruk politie met 25% (5.000 fte)

Eind 2012 bedroeg de vermindering van administratieve lasten 605 fte. Daarmee werd de doelstelling voor dat jaar van 1.000 fte’s niet behaald. Door extra inspanningen is deze achterstand echter ingelopen en is de voor 2013 geldende tussendoelstelling van 3.000 fte behaald. Deze wordt nog extern gevalideerd.

Aanvalsprogramma ICT Politie

De continuïteitsopgave bij de bestaande ICT systemen is geslaagd. De korte termijn continuïteitsrisico’s zijn aanzienlijk verminderd, de beschikbaarheid van de bestaande ICT-systemen is toegenomen en storingen worden sneller gesignaleerd en opgelost. Ook wat betreft de bruikbaarheid van de systemen voor de agent op straat is vooruitgang geboekt en de systemen voor de bedrijfsvoering van de Nationale Politie zijn verder gestandaardiseerd. Over de voortgang van het Aanvalsprogramma is aan de Tweede Kamer gerapporteerd in de halfjaarlijkse rapportages van april en oktober 201326. Bij brief van 19 december 2013 is het Bijgestelde AVP 2013–2017 aan de Tweede Kamer aangeboden27, waarin wordt aangegeven hoe de verdere vervanging en vernieuwing van de informatievoorziening van de politie in de komende jaren wordt gerealiseerd.

Landelijke prioriteiten politie: High Impact Crimes

De landelijke doelstellingen op het gebied van High Impact Crimes zijn vrijwel allemaal gehaald. Het aantal HIC-misdrijven is sterk gedaald ten opzichte van 2012 (– 6%). De verdachtenratio voor alle HIC-delicten is gestegen naar 40, waarmee de doelstelling van 2013 (36 ruim gehaald is.

Transitieakkoord Meldkamer

De doelstelling om in 2013 met alle betrokkenen een akkoord te bereiken over de opzet van een landelijke meldkamerorganisatie is gerealiseerd. Het transitieakkoord is getekend. De kwartiermaker is per 1 januari 2014 begonnen.

Burgernet

Burgernet is in 2013 met succes verder landelijk uitgerold. Inmiddels is Burgernet actief in 402 gemeenten. Dankzij de succesvolle publiekscampagne, waardoor er bijna 190.000 nieuwe Burgernetleden zijn bijgekomen zijn er nu ruim 1,4 miljoen burgers actief betrokken bij de veiligheid in de eigen woon- en werkomgeving. Per maand worden meer dan 1.000 burgernetacties uitgevoerd, waarvan de helft met een tijdkritisch karakter. Het aantal succesvolle heterdaadacties is in 2013 gestabiliseerd op circa 10%.

Inzet vredesmissies

In 2013 is de samenwerking op het gebied van uitzendingen naar Vredesmissies met de Nationale Politie verder uitgebouwd. Mede gelet op het hogere gevaar van de missies waaraan politiefunctionarissen deelnemen is veel aandacht besteed aan de veiligheid en zorg van politiefunctionarissen. Op het gebied van de interdepartementale samenwerking heeft VenJ zich een positie verworven in de Stuurgroep Missies en Operaties. Hierdoor kan VenJ een meer gelijkwaardige bijdrage gaan leveren aan de Nederlandse bijdrage op het gebied van multilaterale vredesmissies.

Beleidsdoorlichting art. 25.2

In de begroting voor 2012 was de operationele doelstelling 25.2: «Het bevorderen van efficiënt en effectief gebruik van communicatie, informatie en technologie door de veiligheidspartners». Dit operationele doel is geëvalueerd door middel van een beleidsdoorlichting die in 2013 is afgerond. Zoals verwoord in de brief aan de Tweede Kamer28 is de conclusie van de doorlichting dat het plausibel is dat de uitvoering van de beleidsinstrumenten heeft bijgedragen aan deze doelstelling. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat stappen nodig zijn om nog beter inzicht te krijgen in de effectiviteit en de efficiëntie van het Informatiebeleid Veiligheid.

Indicatoren

Voor de periode 2011 tot en met 2014 zijn – in overleg met de toenmalige korpsbeheerders, de Raad van Korpschefs en de voorzitter van het College van procureurs-generaal – landelijke prioriteiten voor de politie vastgesteld29. Een deel van de landelijke prioriteiten zijn in prestatie-indicatoren uitgedrukt (voor sommige landelijke prioriteiten zijn ontwikkelafspraken gemaakt die niet leiden tot kwantitatieve uitkomsten maar tot een kwaliteitsverbetering) en opgenomen in de begroting van VenJ, onder art. 31. Een deel van de landelijke prioriteiten komen tevens terug in art. 33 (zoals cybercrime en tegengaan kinderporno), aangezien daar de betreffende programmabudgetten zijn opgenomen.

In onderstaande tabel worden de behaalde resultaten op de landelijke prioriteiten en overige beleidsprioriteiten weergegeven.

Tabel 31.1: Indicatoren Landelijke prioriteiten politie.

doelstelling

realisatie 20111

realisatie 2012

realisatie 2013

streefwaarde 2013

Terugdringen aantal overvallen naar niveau 2006

2.271

1.982

1.633

2.000

Verhogen verdachtenratio overvallen (pakkans) naar 442

66

71

93

36

Terugdringing aantal straatroven met 25%

7.869

7.977

7.002

6.995

Aanleveren gebiedsscan op gemeentelijk niveau

24 regio-korpsen

25 regio korpsen

10 regionale eenheden3

10 regionale eenheden

Cybercrime: standaardisering, uniformering en professionalisering van de Digitale Expertise

bedrijven-loket en skimming-point geopend

versterking professionaliteit capaciteits-uitbreiding 33 fte

capaciteituitbreiding: 33 fte bij THTC; het Flexibel Informatie en Expertise team is met 20 fte volledig operationeel

plan van aanpak capaciteitsuitbreiding

In 2014 wordt de aangever standaard geïnformeerd over de afloop van de aangifte, of wordt de aangever in zwaardere zaken op basis van maatwerk geïnformeerd.

plan van aanpak aangifte-volg-systeem; 4 aangifte kanalen operationeel

voortzetting implementatie Multi-channel-aanpak

6 kanalen voor aangifte ontwikkeld.

Aangever woning inbraak binnen 14 dagen telefonisch geïnformeerd over de voortgang van hun zaak.

6 kanalen voor aangifte (4 kanalen uit 2010 + aangifte op afspraak en 3D aangifte). Terugkoppeling aangifte van woninginbraken.

Vermindering administratieve lastendruk politie met 25% (5.000 fte)

reductie formulieren; toepassing frontoffice/ backoffice

3% (605 fte)

15% (3.000 fte)

15% (3.000 fte)

Verhoging van de heterdaadratio met 25%

geen cijfer beschikbaar; zie OB 2014

uitvoering pilots; geen cijfer beschikbaar; zie OB 2014

3%4

15%

Aanpak criminele vreemdelingen.

Van de PSH-V geregistreerde identiteitsonderzoeken voldoet 90% aan de afgesproken kwaliteitseisen

80% van de identiteitsonderzoeken voldoet aan kwaliteitseisen

85%

92%

87%

Bij alle naar het OM verzonden pv’s met een niet-Nederlander als verdachte wordt de niet-Nederlander voorzien van een vreemdelingennummer

Uitrol ID zuilen en werkstations5

Uitrol ID zuilen en werk- stations

88%

100%

Vrijwillige ambtenaren van politie (einddoel is 5.000 vrijwilligers in 2015)

2.516

2.940

3.100

3.750

Bron: Jaarverslag NP 2013

1

Voor de periode 2008 – 2011 waren landelijke prioriteiten voor de politie vastgesteld. Deze waren gerelateerd aan de thema’s: veilige wijken, jeugdcriminaliteit en een kwantitatieve en kwalitatieve aanpak van criminaliteit in brede zin. In verband met de wisseling van kabinet zijn deze vanaf 2011 aangepast voor de periode t/m 2014.

2

De verdachtenratio overvallen (pakkans) dient in 2014 uit te komen op 44. Het betreft een verhoging met 25% ten opzichte van de nulmeting van 35 in 2009. Abusievelijk stond in de begroting 2013 een percentage van 40 genoemd.

3

Als gevolg van de vorming van de Nationale Politie zijn de 25 regionale korpsen opgegaan in 10 regionale eenheden.

4

Bij het vaststellen van de doelstellingen m.b.t. de heterdaadratio werd in 2010 aangenomen dat hierover op relatief eenvoudige wijze uit de bedrijfsvoeringsystemen van de politie gerapporteerd zou kunnen worden. In de praktijk is echter vastgesteld dat er geen uniek kenmerk in de historische politiedata tot en met het jaar 2011 beschikbaar is, waarmee de heterdaadratio betrouwbaar en landelijk vergelijkbaar te genereren zou zijn. Pas vanaf het jaar 2012 is een uniek kenmerk voor de heterdaadaanhouding binnen de bedrijfsvoering systemen van de politie landelijk ingevoerd. Vanaf 2012 kan de heterdaadratio daarmee op eenvoudige wijze landelijk en op eenheidsniveau worden gepresenteerd en vergeleken.

5

In 2011 en 2012 zijn in het kader van Progris ID-zuilen en werkstations uitgerold, waarmee vanaf 2013 deze doelstelling kon worden gemonitord.

Zoals beschreven in de Begroting 2014 blijkt de indicator «verzorgingsgebieden», die was opgenomen in de begroting 2013 in het kader van het verbeteren van de ICT bij de politie, niet geschikt om op jaarbasis te monitoren. De informatievoorziening van de korpsen in de verzorgingsgebieden wordt verzorgd door twee landelijke en zes bovenregionale rekencentra. Het doel is om rekencentra op te laten gaan in drie rekencentra. Dit vraagt aanpassingen in de huisvesting, organisatie en ICT-infrastructuur zodanig dat de bestaande dienstverlening aan de eenheden niet in gevaar komt. Dit is niet in één jaar te realiseren, maar zal meerdere jaren beslaan.

Tabel 31.2: Indicator operationele sterkte
 

Realisaties

Streven

 

2009

2010

2011

2012

2013

2013

Operationele sterkte incl. aspiranten in fte

49.597

49.745

50.587

51.552

51.598

50.688

Bron: De informatie over de sterkte is afkomstig uit het Politie BeleidsInformatieSysteem (PolBIS). De definities van operationele en niet-operationele sterkte zijn vastgelegd in de brief aan de Tweede Kamer van 10 november 2009. Een nadere verdeling van functies is neergelegd in de brief aan de Tweede Kamer van 24 november 2009 (Kamerstukken II 2009/10 29 628 nrs. 160,164 en 192.

High Impact Crimes

Toelichting

Terugdringing aantal overvallen naar het niveau 2006

Stevige investeringen door publieke en private partijen in een probleemgerichte, integrale ketenaanpak leidde tot een aanzienlijke daling van het aantal overvallen naar 1633. Dit aantal ligt ruim onder de doelstelling van 2.000 voor 2013. De Tweede Kamer is geïnformeerd over de aanpak van high impact crimes, waaronder overvallen30.

Verhoging verdachtenratio overvallen (pakkans) naar 44

De hiervoor genoemde investeringen in een probleemgerichte, integrale ketenaanpak leidden tevens tot een verhoging van de verdachtenratio tot 93, dus ruim boven de doelstellingen voor 2013 van 36. Dit komt ook doordat de politie onder meer fors heeft ingezet op een persoonsgerichte daderaanpak ten aanzien van (potentiële) daders van High Impact Crimes.

Offensief tegen geweld

De aanpak van geweld verloopt voor een belangrijk gedeelte via het vierjarige politieprogramma Aanpak Geweld (2012–2015). Dit programma wordt langs vijf thema’s uitgevoerd:

  • Intelligence: de geweldscan is geëvalueerd en wordt in 2014 doorontwikkeld. Trendrapportages zijn uitgevoerd en er is een risicotaxatie-instrument opgesteld. Daarnaast zijn pilots uitgevoerd om te komen tot een goede informatie-uitwisseling over geweld met het openbaar vervoer en met de spoedeisende hulp van ziekenhuizen.

  • Kennis en expertise: aan Politie Kennis Net is het thema «geweld» toegevoegd met vooral praktische informatie voor het optreden door de politie.

  • Persoonsgerichte aanpak: het basisprocesmodel voor de persoonsgerichte aanpak is afgerond.

  • Ketensamenwerking: de ketensamenwerking is vooral gericht op samenwerking met de Veiligheidshuizen, de VNG en het programma High Impact Crimes.

  • Communicatie en slachtofferzorg: de handreiking «Communicatie bij ernstige geweldsincidenten» is begin 2013 afgerond en verspreid. Het wetsvoorstel dat de politie de bevoegdheid geeft middelentesten af te nemen is bij de Tweede Kamer ingediend. Voors is de effectevaluatie van de Halt-afdoening Alcohol uitgevoerd. Ten slotte is de eindevaluatie van de Agressie Regulatie Training op scholen is afgerond en breed verspreid.

Cybercrime: standaardisering, uniformering en professionalisering van de Digitale Expertise

De beoogde versterking van de capaciteit (een tranche van 33 fte extra opsporingscapaciteit ten behoeve van het Team High Tech Crime) is gerealiseerd. Hiermee is de totale capaciteitsuitbreiding van Team High Tech Crime, zoals afgesproken in het kader van de landelijke prioriteiten, behaald. Het Flexibel Informatie en Expertise Team (FIET) heeft in 2012 haar beoogde sterkte van 20 fte behaald en is in 2013 volledig operationeel.

Informeren van de aangever over aangifte

De doelstellingen voor 2013 zijn gerealiseerd. De ontwikkelde 6 kanalen voor aangifte, waaronder de 3D aangifte, worden in de komende jaren geïmplementeerd en/of beschikbaar gemaakt voor meerdere delictsoorten. Doelstelling is dat de volledige implementatie van de multichannelaanpak vóór 1 januari 2017 is gerealiseerd. Op 9 juli 2013 is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de verbetering van het aangifteproces.31

Verhoging van de heterdaadratio met 25%

De cijfers laten zien dat de heterdaadratio in 2013 is gestegen (3%). Vanaf 2012 zijn er diverse pilots uitgevoerd, en wordt op basis van een plan van aanpak (naar aanleiding van een rapportage van de Politieacademie) de heterdaadkracht verder versterkt (inzet bij hotspots, informatie-uitwisseling, burgerparticipatie (Burgernet)). Aangezien deze indicator niet eerder dan 2012 is ingebed in de bedrijfsvoerringssystemen van de politie, kon pas vanaf toen gericht gestuurd worden op de doelstelling. Verder doet de heterdaadratio niet volledig recht aan de resultaten die worden geboekt bij de aanpak van high impactcrimes, zie de goede resultaten bij de overige indicatoren ten aanzien van HIC’s.

Pv’s voorzien van een vreemdelingennummer

De verdachte vreemdelingen moeten worden geïdentificeerd volgens Progis aan de ID-zuil. Door daar nadrukkelijk op te sturen (door de Vreemdelingenpolitie) is het percentage toegekende V-nummers de afgelopen 2 jaar sterk toegenomen. Het gebeurt echter nog niet altijd, omdat de verdachte niet altijd wordt herkend als vreemdeling (dit geldt vooral voor EU-burgers welke ook een vreemdelingennummer behoren te krijgen).

Vrijwillige ambtenaren van politie

Het tussendoel voor 2013, een toename naar 3.750 is met een gerealiseerd aantal van 3.100 niet gehaald. Dit komt onder andere omdat het uitwerken van de rechtspositie van de vrijwilligers meer tijd heeft gekost dan beoogd. De tussendoelen zijn overigens louter geformuleerd voor monitoringsdoeleinden en zijn geen prestatieafspraken. Het einddoel van 5.000 vrijwilligers in 2015 blijft het streven.

Operationele sterkte

De operationele sterkte is ten opzichte van 2012 licht gestegen terwijl een daling werd verwacht. De oorzaak ligt in het achterblijven van de uitstroom.

Tabel 31.3 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Realisatie

2013

Begroting

2013

Verschil

Verplichtingen

229.265

5.535.250

– 5.305.985

         

Programma-uitgaven

5.250.519

5.220.150

30.369

         

31.2 Bekostiging nationale politie

     
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

     
 

Nationale Politie

4.976.547

4.940.566

35.981

 

VtsPN

90.460

90.087

373

 

Politieacademie

132.323

132.295

28

 

Bijdrage mede-overheden

     
 

BES brandweer- en politiekorps

18.193

16.575

1.618

         

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

     
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

     
 

Bestuur en Organisatie

9.674

10.658

– 984

 

Informatiebeleid politie: Innovatieprojecten

4.358

5.318

– 960

 

Bijdragen mede-overheden

     
 

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

3.129

3.637

– 508

 

Subsidies

     
 

Subsidies in het kader van opsporing

750

700

50

 

Opdrachten

     
 

Providers

10.502

14.606

– 4.104

 

Kwaliteit en arbeidsvoorwaarden politie

0

1.208

– 1.208

 

Bijdragen Sociale fondsen

     
 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

4.583

4.500

83

         

Ontvangsten

269

500

– 231

Verplichtingen

Toelichting op de instrumenten

De verplichtingenmutatie van € 5,3 mld. betreft een technische mutatie. Deze mutatie komt doordat het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van het Verbeterplan Financieel Beheer er voor heeft gekozen om binnen de ruimte die de Aanwijzingsregeling «verplichtingen = kas» biedt, zoveel als mogelijk bedragen te verplichten in het hetzelfde jaar als dat ze worden uitgegeven.

31.2 Bekostiging Nationale Politie

Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s

Nationale Politie

Voor een adequate politiezorg is in 2013 een budget van € 4.940 mln. beschikbaar gesteld voor de Nationale Politie voor de taakuitvoering in het kader van de Politiewet.

De mutatie in het budget voor de Nationale Politie (€ 35,9 mln.) wordt met name verklaard door:

  • Reorganisatiemiddelen Nationale Politie (€ 30 mln.): Met het Regeerakkoord van het kabinet Rutte I is voor de personele reorganisatie om te komen tot één Nationale Politie een bedrag gereserveerd van € 130,7 mln. voor de jaren 2013 tot en met 2016. In 2013 is vanuit de aanvullende post van het Rijk € 30 mln. overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ter dekking van de in 2013 verwachte uitgaven voor deze reorganisatie. Het restant van € 100 mln. blijft gereserveerd op de aanvullende post.

  • Frictiekosten politie centralisering flitsgegevens (€ 4,9 mln.): de Nationale Politie ontving in 2013 compensatie voor de frictiekosten die ontstaan bij de centralisering van de verwerking van flitsgegevens bij het CJIB.

  • Nuclear security summit (€ 5,5 mln.): in 2014 is Nederland gastland van de Nuclear Security Summit (NSS). De kosten hiervan (onder andere huur van de locatie, voorbereidingskosten, inzet van de politie en noodzakelijke beveiligingskosten) vallen in 2013 voor de politie € 5,5 mln. hoger uit dan geraamd. Deze additionele kosten zijn uit HGIS-middelen gefinancierd.

VtsPN

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voerde de VtsPN het beheer over het C2000-netwerk. Het C2000-communicatienetwerk is van cruciaal belang voor de taakuitvoering van de Nederlandse hulpdiensten. Het onderhoudscontract C2000 2014–2017 is gegund. Naar aanleiding van een aantal storingen in het 112 netwerk (in 2012) zijn afspraken gemaakt met de leverancier ter verbetering van de 112 dienstverlening. Dit traject is in lijn met de aanbevelingen uit de rapportage van de Inspectie VenJ en het Agentschap Telecom («112 onder de loupe») en is in 2013 afgerond.

Politieacademie

De Politieacademie heeft in 2013 een bijdrage ontvangen van € 132 mln. voor onderwijs en kennisdiensten. De instroom was in totaal 1.760 studenten, waarvan 198 voor de opleiding tot recherchekundige en 72 voor het volgen van hoger politieonderwijs.

Bijdrage mede-overheden

BES Politie- en brandweerkorps

De Minister van Veiligheid en Justitie is korpsbeheerder van het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). De personele en materiële uitgaven van de beide korpsen worden bekostigd uit de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2013 is € 16,6 mln. uitgegeven. Beide korpsen kennen op het gebied van personeel en materieel achterstanden waardoor er in beide organisaties meerjarig moet worden geïnvesteerd. Het politiekorps was in 2013 niet op sterkte waardoor gebruik is gemaakt van de inzet van personeel van de Koninklijke Marechaussee. In 2013 is een veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013 opgesteld. Hiermee wordt een actueel beeld gegeven van de ontwikkeling van criminaliteit, regelovertreding en overlast. Het rapport is aan de Tweede Kamer aangeboden32.

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Bestuur en Organisatie

In het kader van handhaving, opsporing, preventie en innovatie zijn bijdragen verstrekt aan het politieveld. Het gaat onder meer om (incidentele) bijdragen aan pilots ter verbetering van de efficiency binnen de politieorganisatie, pilots ter versterking van de heterdaadkracht en NIK-themadagen

Informatiebeleid politie: Innovatieprojecten

Naast financiering van eerdergenoemde informatiesystemen is ook budget beschikbaar gesteld om innovatieve en technologische ontwikkelingen bij de politie te stimuleren. Met bijdragen uit het innovatiebudget zijn door de politie onder meer projecten uitgevoerd voor het versterken van de toezichts- en beveiligingstaken in het Rotterdamse havengebied het ontwikkelen en testen van een multichannel, visueel alarmering- en attenderingssysteem voor de regio Rotterdam-Rijnmond en het gebruik van biometrische gezichtsherkenning om het aantal delicten in de detailhandel terug te dringen.

Bijdrage mede-overheden

Bijdragen in het kader van kwaliteit politiezorg

Met dit budget is het arbeidsvoorwaardenoverleg en de uitvoering van het arbeidsvoorwaardenbeleid ondersteund.

Subsidies

Subsidies in het kader van opsporing

In 2013 heeft de Stichting Meld Misdaad Anoniem € 750.000,- subsidie ontvangen voor de exploitatie van onder meer de meldlijn Meld Misdaad Anoniem, waar mensen anoniem informatie kunnen geven over misdrijven.

In totaal zijn in het afgelopen jaar 15.700 meldingen doorgestuurd naar de politie en andere partners. Dit is een stijging van 5% ten opzichte van 2012. Mede op basis van deze meldingen zijn tot op heden ruim 1.900 verdachten aangehouden, ruim 1.000 misdrijven opgelost en 126 misdrijven voorkomen. Er werden 34% meer anonieme tips over witwassen, afpersing en crimineel vermogen ontvangen dan in 2012. Met deze informatie komen de criminele organisaties achter hennepkwekerijen, XTC-labs en mensenhandel beter in beeld.

Opdrachten

Providers

De Staat der Nederlanden heeft met de grote telecomproviders afspraken gemaakt over de wijze van aanleveren van gegevens en het verwerken van tapbevragingen in combinatie met de daarover verstrekte gegevens. Hiervoor ontvangen de providers een vergoeding die op dit artikelonderdeel wordt verantwoord. Omdat er in 2013 minder aanvragen waren dan geraamd, zijn hiervoor minder kosten gemaakt.

Kwaliteit en arbeidsvoorwaarden politie

Op dit budget is niet gerealiseerd, aangezien dit budget is overgeheveld naar de bijdrage aan de Nationale Politie (31.2).

Bijdragen Sociale fondsen

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP) subsidieert, adviseert en registreert scholings- arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten binnen de sector politie. Het primaire doel van de SAOP is het goed functioneren van de arbeidsmarkt van de politie te bevorderen en opleidingsactiviteiten te stimuleren. Dit doet de SAOP met behulp van de bijdrage die zij ontvangt van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en die voortkomt uit een arbeidsvoorwaardenafspraak met politievakorganisaties.

22

Kamerstuk TK 2011–2012, 29 628, nr. 256

23

Kamerstuk TK 2013–2014, 29 628, nr. 429

24

Staatscourant 29769

25

Kamerstuk TK 2013–2014, 29 628, nr. 421

26

Kamerstukken TK 2013–2014, 29 628, nr. 376 en TK 2013–2014, 29 628, nr. 416

27

Kamerstuk TK 2013–2014, 29 628, nr. 426

28

Kamerstuk TK 2013–2014, 33 199, nr.3

29

Kamerstuk TK 2011–2012, 29 628, nr. 256

30

Kamerstuk TK 2012–2013, 29 628, nr. 385

31

Kamerstuk TK 2012–2013, 29 628, nr. 404.

32

Kamerstuk TK 2012–2013, 33 750 IV, nr. 24.

Licence