Base description which applies to whole site

Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst

A Algemene doelstelling

Een goed presterende rijksoverheid op het gebied van bedrijfsvoering en het bevorderen van de kwaliteit van het management van de Rijksdienst.

B Rol en verantwoordelijkheid

Voor een optimale beleidsvoorbereiding en -uitvoering moet de interne beheersing en sturing van de bedrijfsprocessen in rijksbreed verband op orde zijn. Deze bedrijfsprocessen moeten naast dienstbaar aan het beleid, ook effectief en doelmatig zijn. Daarvoor zijn heldere kaders nodig. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt in samenwerking met de andere ministeries deze kaders en brengt daarin meer samenhang, met als doel een beter bestuurbare en meer efficiënte bedrijfsvoering binnen de Rijksdienst.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst is verantwoordelijk voor het rijksbrede beleid en de rijksbrede kaders op terreinen als personeel, informatie- en communicatietechnologie (ICT), organisatie, huisvesting, inkoop, facilitaire dienstverlening en beveiliging. Tevens is de Minister verantwoordelijk voor de primaire arbeidsvoorwaarden van het Rijk.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst investeert vanuit zijn systeemverantwoordelijkheid in het concernbrede zicht op talent en in specifieke ontwikkeltrajecten voor managers. Daartoe bevordert de Minister de uitstroom en flexibiliteit, een kleinere topstructuur van het Rijk, samenwerking tussen leidinggevenden, toekomstgerichtheid van managementtalent en de plaatsing van Nederlandse topposities bij Europese instellingen. Dit laatste gebeurt in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vanuit een uitvoerende rol is de Minister voor Wonen en Rijksdienst verantwoordelijk voor de rol van werkgever voor de Topmanagementgroep, daar waar het gaat om benoemingen, arbeidsvoorwaarden en ontslag.

C Beleidsconclusies

In mei 2013 heeft het kabinet de Hervormingsagenda Rijksdienst gepresenteerd (Kamerstukken II, 2012–2013, 31 490-VII, nr. 119). In het beleidsverslag is de Hervormingsagenda Rijksdienst inhoudelijk toegelicht.

D Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3.1 Kwaliteit Rijksdienst
           

Realisatie

Oorpronkellijk Vastgestelde begroting

Verschil

(x € 1.000)

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

       

18.880

29.380

– 10.500

                 

Uitgaven:

       

20.959

29.380

– 8.421

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

       

20.959

29.380

– 8.421

 

Subsidies

       

3.698

3.400

298

 

Fysieke Werkomgeving Rijk

       

298

0

298

 

Subsidie A&O-fonds

       

3.400

3.400

0

 

Opdrachten

       

9.108

8.904

204

 

Bedrijfsvoering Rijk

       

9.108

8.904

204

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

       

8.153

17.076

– 8.923

 

Arbeidsmarkt Communicatie

       

5.653

5.776

– 123

 

Doc-Direkt

       

0

11.300

– 11.300

 

Eigenaarsbijdrage

       

2.500

0

2.500

                 

Ontvangsten

       

828

250

578

E Toelichting op de instrumenten

De algemene doelstelling is gericht op het functioneren van de totale rijksoverheid. Een goed functionerende rijksoverheid, die slagvaardig, dienstverlenend en kostenbewust is, vergroot de legitimiteit van het overheidshandelen.

In 2013 zijn de volgende mijlpalen bereikt:

  • Het VanWerkNaarWerk Beleid is vastgesteld.

  • Op het gebied van ICT is verder gewerkt aan de ambities van de I-Strategie.

  • In het kader van het project DWR-Archief zijn met vier ministeries pilotprojecten gestart.

  • De bundeling van de inkoop in een twintigtal inkoopuitvoeringscentra is in 2013 gerealiseerd.

Subsidies

Subsidie Fysieke Werkomgeving Rijk

Het Ministerie van BZK heeft een subsidie van € 298.000 verstrekt aan het kennisinstituut Center voor People and Buildings. Deze subsidie heeft tot doel de generieke ontwikkeling van toepasbare kennis in het domein van de kantoorhuisvesting. Daarbij gaat het om het opbouwen van kennis over kwalitatieve en financiële aspecten van de normering Fysieke Werkomgeving Rijk voor kantoorgebouwen van het Rijk. De Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) is een concept voor een werkomgeving voor rijksambtenaren dat flexibel, tijd- en plaatsonafhankelijk (samen-)werken mogelijk maakt.

Subsidie A&O-fonds

Het Ministerie van BZK heeft een subsidie van € 3,4 mln. aan het A&O-fonds Rijk verstrekt. Deze subsidie is ingezet voor verschillende projecten, zoals Duurzaam perspectief voor arbeidsbeperkten, Loopbaanstappen en Leerlijnen, Kwaliteit van leidinggevenden, cursussen functioneringsgesprekken voor medewerkers en Het Nieuwe Werken en Vitaliteit.

Opdrachten

Bedrijfsvoering Rijk

In 2013 is het Sociaal Beleid Rijk: Van Werk Naar Werk Beleid vastgesteld (VWNW). Uitgangspunt van dit nieuwe Van Werk Naar Werk Beleid is een sluitende aanpak voor iedereen in de begeleiding van werk naar werk, waarbij ambtenaren die actief meewerken aan het VWNW-traject dat de werkgever aanbiedt, daadwerkelijk begeleid worden naar ander werk. De mobiliteitsorganisaties van de vier shared service organisaties van het Rijk werken nauw samen bij hun dienstverlening in het kader VWNW van zowel vrijwillige als ook verplichte VWNW-kandidaten.

Op het gebied van ICT is verder gewerkt aan de ambities van de I-Strategie, te weten een meer samenhangende ICT infrastructuur, een platform voor tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken en de beheersing van grote ICT projecten. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Het sourcingsafwegingskader voor generieke ICT is toegepast op het vraagstuk voor de ICT-netwerkvoorzieningen binnen het rijk (rijksoverheidnetwerk 2.0). Hiermee kunnen in 2014 transparante keuzes worden gemaakt over het wel of niet uitbesteden en onder welke condities van rijksconnectiviteit. In 2013 is in het kader van de gesloten rijkscloud een proefopstelling voor een rijksapplicatiestore neergezet. Hierin zijn ook pilotdiensten, zoals de rijksadresgids, ontwikkeld.

De voorbereidingen van het project DWR-Archief zijn gestart in 2012. Dat project gaat enerzijds zorgen voor generieke archieffunctionaliteit en anderzijds voor een centraal digitaal archief waarin departementen documenten kunnen opslaan. De uitvoering van het project is gestart in 2013: met vier ministeries is een pilotproject gestart.

In 2013 is verder gewerkt aan de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) met als tussenresultaat de oplevering van de iAtlas. Deze iAtlas biedt een samenhangend bestuurlijk perspectief op de informatisering van de rijksdienst. De architectuurkennisbank is beschikbaar en hierin zijn de geldende kaders, doelarchitecturen en registers, zoals standaarden en generieke voorzieningen, voor de rijksinformatisering opgenomen.

Met het identificeren en toedelen van 34 potentieel nieuwe categorieën is in 2013 de besluitvorming gepleegd die er toe leidt dat vrijwel de gehele generieke inkoop onder categoriemanagement wordt gebracht. De bundeling van de inkoop in een twintigtal inkoopuitvoeringscentra is in 2013 gerealiseerd. Met deze beide ontwikkelingen is de basis gelegd voor verdere harmonisatie, standaardisatie en professionalisering van de rijksoverheid.

In 2013 zijn voorbereidingen getroffen om het instrumentarium van duurzaam inkopen sterker te verbinden aan de professionalisering van de inkoopfunctie. Ook zijn in 2013 de inkoopkaders voor sociale voorwaarden, social return en milieucriteria toegepast.

De rijksbrede kengetallen over de bedrijfsvoering staan vermeld in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Bijdragen aan baten-lasten agentschappen

Arbeidsmarkt Communicatie

Het EC O&P, onderdeel van De Werkmaatschappij, heeft in 2013 activiteiten op het gebied van in-, door- en uitstroom binnen de rijksoverheid (digitaal) gefaciliteerd. De coördinatie van de campagne Werken voor Nederland ligt bij het EC O&P. Alle arbeidsmarktcommunicatie van de rijksoverheid valt onder deze rijksbrede campagne. EC O&P beheert ook CSO-platform (Carrière Sites Overheid), waar diverse websites draaien. Recruitmentactiviteiten hebben onder meer plaatsgevonden via beurzen, het Rijkstraineeprogramma en het Stage servicepunt.

Doc-Direkt

De bijdrage aan agentschap Doc-Direkt is door het intrekken van de status van tijdelijke baten-lastenagentschap komen te vervallen. Conform gemeld is in de eerste suppletoire begroting 2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 640-VII, nr. 2) worden de uitgaven aan Doc-Direkt zoals voorgeschreven door Verantwoord Begroten verantwoord op het centraal apparaatsartikel. Over de ontwikkeling van het wegwerken van de archiefachterstanden wordt jaarlijks gerapporteerd in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Het kengetal is hierdoor komen te vervallen.

Eigenaarsbijdrage

Conform de regeling Agentschappen, waarin gesteld is dat de eigenaar moet zorgdragen dat een Agentschap geen negatief eigen vermogen heeft, heeft De Werkmaatschappij bij tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 805-VII, nr. 1) een eigenaars bijdrage ontvangen van € 2,5 mln.

Licence