Base description which applies to whole site

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

A Algemene doelstelling

Een compacte overheid door minder regeldruk, voorzieningen voor efficiënt gebruik van overheidsinformatie en het bevorderen van burgerschap.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van BZK heeft een regierol voor het verminderen van administratieve lasten en regeldruk voor burgers, professionals en medeoverheden.

De Minister is systeemverantwoordelijk voor het stelsel van basisregistraties en is vanuit de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens verantwoordelijk voor een goed functionerende Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) en vanuit de Paspoortwet verantwoordelijk voor betrouwbare reis- en identiteitsdocumenten. De Minister stelt voor de basisregistratie het beleid vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering.

De Minister is coördinerend verantwoordelijk voor het gebruik en de implementatie van e-overheidvoorzieningen en is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van diverse e-overheidvoorzieningen.

De Minister heeft een regierol bij het bevorderen van burgerschap en stimuleert hiervoor veranderingen binnen de overheid.

In Caribisch Nederland is de Minister vanuit de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES verantwoordelijk voor een goed functionerende bevolkingsadministratie (PIVA) en vanuit de Wet identiteitskaarten BES voor een betrouwbare identiteitskaart (sedula).

C Beleidsconclusies

Open Overheid

Nederland is in 2011 lid geworden van het Open Government Partnership (OGP), het internationale verband dat zich richt op het transparanter en toegankelijker maken van overheden. In september 2013 heeft Nederland een visie en actieplan Open Overheid opgesteld dat actieve openbaarheid van overheidsinformatie als uitgangspunt heeft.

Deze visie en actieplan Open Overheid biedt de basis voor het werken met verschillende partijen binnen en buiten de overheid aan een meer open overheid.

De visie en actieplan Open Overheid is door het kabinet aan de Tweede Kamer gestuurd en omarmt.

Open data (herbruikbare openbare overheidsinformatie) is één van de uitgangspunten van de visie op Open Overheid en levert een belangrijke bijdrage aan economische innovatie, versterking burgerschap, goed bestuur en een efficiëntere overheid. In 2012 is een begin gemaakt met pilots en het op elkaar laten aansluiten van vraag en aanbod van Open data. In 2013 is actief ingezet op het wegnemen van belemmeringen bij het aanbieden van data, op het verspreiden van goede voorbeelden van vraag en aanbod en op kennisdeling. In 2013 is binnen het departement voortgang geboekt door het gebruik van open data. Er zijn meer bestanden beschikbaar zoals topinkomens in de publieke sector en nieuwe data met betrekking tot leefbaarheid. Vanuit de eigen BZK organisatie is een team Open data actief om data open te maken. BZK inventariseert bij ieder ministerie welke datasets openbaar worden gemaakt. Uit internationale vergelijkingen blijkt dat Nederland veel datasets beschikbaar stelt, maar op het terrein van financiële transparantie – open spending – nog achterblijft. Hiermee is in 2013 een start gemaakt.

Het aantal open data bestanden wat vindbaar is in 2013 via data.overheid.nl is flink groter geworden. Het open data aanbod is toegenomen van 150 datasets eind 2012 naar ruim 6.000 datasets eind 2013. Er is hard gewerkt aan de bekendheid van open data. Op veel agenda's van uitvoeringsagenda's, gemeenten en andere overheden is Open data een thema geworden. In 2013 is niet alleen het vergroten van het aanbod van data leidend geweest, maar ook de toepassing ervan in maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor zijn onder andere twee pilots opgestart om de invloed van open data bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken vast te kunnen stellen. Daarbij is er het Gronings open data portaal geopend. Het als open data beschikbaar stellen van aardbevingsdata speelt een rol in het gesprek over aardbevingen in provincie Groningen. Daarnaast is in samenhang met de departementen Economische Zaken (EZ), Infrastructuur en Milieu (IenM) en BZK gestart met het doorbraakproject open data. Doel is om op basis van een aantal thema's vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De thema's voor 2014 zijn Water, Energie en Smartcities.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6.1 Dienstverlenende en innovatieve overheid
           

Realisatie

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Verschil

(x € 1.000)

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

     

193.538

102.722

125.848

– 23.126

                 

Uitgaven:

     

145.866

125.526

125.848

– 322

6.1

Verminderen regeldruk

     

3.711

2.849

4.300

– 1.451

 

Opdrachten

     

3.711

2.004

4.300

– 2.296

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

     

3.711

2.004

4.300

– 2.296

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

     

0

845

0

845

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

     

0

845

0

845

                 

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

     

37.699

31.562

22.129

9.433

 

Opdrachten

     

30.066

27.429

22.129

5.300

 

(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

     

29.593

15.065

18.348

– 3.283

 

Aanpak fraudebestrijding

     

0

5.270

0

5.270

 

Baten-lastenagentschap Logius

     

473

0

0

0

 

Implementatie NUP (VNG)

     

0

7.094

3.781

3.313

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

     

7.632

4.133

0

4.133

 

(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen (Logius)

     

626

58

0

58

 

Baten-lastenagentschap Logius

     

7.006

4.075

0

4.075

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

     

50.967

52.073

42.950

9.123

 

Opdrachten

     

9.915

7.270

7.746

– 476

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen

     

7.023

3.630

4.545

– 915

 

Officiële publicaties en wettenbank

     

2.893

3.640

3.201

439

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

     

41.052

44.803

35.204

9.599

 

Baten-lastenagentschap BPR

     

2.973

7.393

3.394

3.999

 

Baten-lastenagentschap Logius

     

37.166

32.897

30.410

2.487

 

Baten-lastenagentschap Werkmaatschappij

     

0

4.513

0

4.513

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius)

     

913

0

1.400

– 1.400

                 

6.4

Burgerschap

     

5.136

6.324

5.134

1.190

 

Subsidies

     

4.831

5.533

4.384

1.149

 

Comité 4/5 mei

     

140

109

109

0

 

Huis voor Democratie en rechtstaat

     

3.898

0

4.253

– 4.253

 

ProDemos

     

0

5.019

22

4.997

 

Programma burgerschap

     

793

405

0

405

 

Opdrachten

     

305

791

750

41

 

Programma burgerschap

     

305

791

750

41

                 

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

     

48.354

32.718

51.335

– 18.617

 

Subsidies

     

179

40

0

40

 

Beleid GBA en reisdocumenten

     

179

40

0

40

 

Opdrachten

     

27.111

20.581

34.435

– 13.854

 

Beleid GBA en reisdocumenten

     

9.834

5.840

4.288

1.552

 

Modernisering GBA

     

16.376

14.741

5.147

9.594

 

ORRA

     

900

0

25.000

– 25.000

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

     

21.064

12.097

16.900

– 4.803

 

Baten-lastenagentschap BPR

     

21.064

12.097

16.900

– 4.803

 

Beleid GBA en reisdocumenten

     

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

     

21.569

17.480

500

16.980

E Toelichting op de financiële instrumenten
6.1 Verminderen regeldruk

Opdrachten

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

Met het programma «beter en concreter» worden gemeenten rechtstreeks ondersteund bij het terugdringen van regeldruk. «Beter en concreter» is een gezamenlijk programma van de ministeries van BKZ en EZ en de VNG voor het verminderen van regeldruk en het verbeteren van dienstverlening en de kwaliteit van regels.

In het regeerakkoord is opgenomen dat de regeldruk per 2017 met € 2,5 miljard wordt verlaagd (ten opzichte van 2012) voor bedrijven, professionals en burgers. De afgelopen maanden is het deel voor burgers en professionals verder ingevuld tot € 352 mln. De teruggang in het cijferbeeld (was € 400 mln.) wordt verklaard doordat de regeldrukeffecten van enkele maatregelen door beleidsverandering in negatieve zin moesten worden bijgesteld. Met de Najaarsrapportage Regeldruk eind 2013 is de Tweede Kamer in vervolg op de programmabrief «Goed Geregeld» over de voortgang van deze kwantitatieve vermindering geïnformeerd (Kamerstukken II, 29 362, nr. 212).

Het kabinet heeft met de zogenaamde maatwerkaanpak ingezet op vermindering van regeldruk in die sectoren en domeinen waar de regeldruk als onevenredig hoog wordt ervaren. Zo is in 2013 gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen in het openbaar vervoer voor mensen met een beperking en aan de aanpak van belemmeringen voor vrijwilligers. Deze aanpak loopt door, c.q. wordt (ten dele) afgerond in 2014. In de Najaarsrapportage Regeldruk is de voortgang van de maatwerkaanpak, de regeldrukvermindering bij medeoverheden en de nadere uitwerking van de voorstellen ter verbetering van de wetgevingskwaliteit geschetst.

In 2013 heeft het onafhankelijk advies- en toetsingscollege Actal toetsen uitgevoerd op nieuwe, voorgenomen wet- en regelgeving. Actal heeft meerdere adviezen opgeleverd in 2013, waaronder een advies over de merkbaarheid van regeldrukvermindering.

De onderuitputting op het artikelonderdeel is binnen het artikel ingezet om tekorten op de dossiers eOverheid te verkleinen.

Tabel 6.2 Indicatoren
 

Beginstand 2010

Streefwaarde 2011

Streefwaarde 2012

Realisatie tot en met 2013

Vermindering administratieve lasten van de burger in tijd en kosten bij de overheid (t.o.v. het jaar daarvoor)1

83,7 mln. uur

€ 755 mln

0%

0%

€ 52,9 mln.

Bron: opgaven van verschillende departementen van door hen gerealiseerde vermindering van administratieve lasten.

1

De indicator is met het regeerakkoord gewijzigd naar een lastenreductie voor de periode 2012 -2017

van € 2,5 mld. voor bedrijven, professionals en burgers (er zijn geen tussenliggende streefwaarden gesteld) (Kamerstukken II 29 362 nr. 212, 2012–2013, brief van 24 april 2013).

In de tabel is opgenomen de realisatie voor burgers en professionals vanaf het begin van de regeerperiode (november 2012) tot en met eind 2013. Tevens zijn de gerealiseerde uren onderdeel van de realisatie (gerekend wordt met € 15 per uur).

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

Het Kenniscentrum Prettig Contact, onderdeel van de Werkmaatschappij, heeft een bijdrage ontvangen ten behoeve van de vermindering van regeldruk en administratieve lasten. Naast de inzet op administratieve lastenvermindering voor de burger is vanuit het project «Prettig Contact met de Overheid» ten behoeve van de de-juridisering ingezet op een landelijke toepassing en implementatie van de informele aanpak in besluitvormings-procedures en bij de behandeling van klachten en bezwaren. Een informele aanpak door de overheid wordt door burgers als positief ervaren, zo bleek uit de onderzoeken gebundeld in de uitgaven «Prettig contact met de overheid» editie 4 en 5. Dit inzicht heeft geleid tot 450 pilotprojecten waarin de behandeling van klachten en bezwaren op informele wijze wordt aangepakt. Om de informele aanpak door bestuursorganen verder te ondersteunen en stimuleren heeft de Minister van BZK in samenwerking met de Minister van VenJ een nieuwe handleiding hierover uitgebracht.

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Voor de ontwikkeling naar een iOverheid is ontwikkeling en beheer van een digitale basisinfrastructuur noodzakelijk. In 2013 waren vele eOverheidsvoorzieningen in bedrijf en is door stichting ICTU gewerkt aan het up-to-date houden en het voldoen aan de steeds wijzigende eisen met betrekking tot veiligheid, toenemend gebruik en de gegevensuitwisseling tussen de verschillende systemen. Ook zijn verdere stappen naar een open overheid genomen en is het bestuurlijk en operationeel besef van het belang van informatiebeveiliging vergroot. De digitale basisinfrastructuur is een belangrijke basis voor het realiseren van de afspraak uit het regeerakkoord; bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal afhandelen.

Ook is door stichting ICTU gewerkt aan de beveiliging van DigiD. Alle gebruikers moeten een beveiligingsassessment uitvoeren en hiervan een auditrapport bij Logius inleveren. In samenwerking met KING en VNG zijn de gebruikers bij de uitvoering hiervan ondersteund. Voor bijna 90% van de authenticaties in Nederland is inmiddels een ICT-beveiligingsassessment ingeleverd.

In 2013 is gewerkt aan de strategische verkenning eID stelsel. Voor de totstandkoming van het eID Stelsel en de uitwerking van de DigiD-kaart is het programma eID ingericht, onder aansturing vanuit een stuurgroep waarin diverse departementen zijn vertegenwoordigd. Het programma werkt nauw samen met de VNG en NVVB. Over de ontwikkeling en invoering van het eID stelsel is de Tweede Kamer eind december 2013 geïnformeerd (Kamerstukken II, 26 643, nr. 299).

In 2013 is gewerkt aan de voorbereiding van de registratie van niet-ingezetenen, deze moest op 6 januari 2014 operationeel zijn. Met de komst van de RNI kunnen niet-ingezetenen zich bij 18 daartoe aangewezen RNI-loketgemeenten laten inschrijven en wordt hen een BSN toegekend.

Aanpak fraudebestrijding

In 2013 is een impuls gegeven aan fraudebestrijding. Hiertoe zijn middelen aan het budget BZK toegevoegd. In de brief van 10 mei 2013 en het debat rond fraude met toeslagen (Kamerstukken II, 17 050, nr. 435) is aangekondigd om de kwaliteitsagenda GBA versterkt in te zetten in de aanpak en voorkoming van fraude. Hiervoor is vanaf 2013 structureel budget beschikbaar gekomen en is de aanpak gestart. Zo is het aantal adressen dat in onderzoek is sterk verhoogd en zijn de gegevens uit de GBA gecombineerd met actief DigiD-gebruik en signalen van mogelijke fraude in de keten. Dat heeft in 6.000 gevallen geleid tot vermoedens van fraude en tot het uiteindelijk actief afsluiten van 500 DigiD’s. Daarnaast hebben gemeenten risicoprofielen ontwikkeld in relatie tot het inschrijven van personen en wordt hierop gemonitord via de centrale verstrekkingsvoorziening. Deze profielen worden actief gedeeld met alle gemeenten. Er is gestuurd op meer samenwerking in de keten van afnemers van de GBA. Gemeenten hebben inmiddels inzage in adresgegevens van werknemers bij het UWV. 184 gemeenten hebben daar in 2013 19.500 keer gebruik van gemaakt. Ook is geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van burgerzaken-ambtenaren.

Implementatie NUP (VNG)

Medio 2013 is de tussenbalans van i-NUP opgemaakt en aan de Tweede Kamer verzonden (Kamerstukken II, 26 643, nr. 292). Hieruit blijkt dat het merendeel van de bouwstenen van i-NUP (72%) inmiddels beschikbaar is. Gemiddeld 66% van de gemeenten en 65% van de grote uitvoeringsorganisaties is aangesloten op de afgeronde bouwstenen. In 2014 wordt het i-NUP afgerond en worden de bouwstenen geborgd.

De Minister van BZK draagt bij aan de implementatie van eOVerheidsvoorzieningen door gemeenten via operatie NUP2. In 2013 hebben nagenoeg alle gemeenten gebruik gemaakt van de generieke implementatie-ondersteuning, dat in opdracht van de VNG door KING wordt uitgevoerd. Voor de financiering van de implementatie zijn meerjarige afspraken gemaakt. In 2013 zou de VNG € 9,0 mln. ontvangen. Hiervan is een deel in 2012 reeds voorgefinancierd. De rest is in 2013 betaald. Begin 2013 heeft een positieve evaluatie plaatsgevonden op basis waarvan het programma is gecontinueerd tot en met het einde van de looptijd van het i-NUP (2014).

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap Logius & (door)ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen (Logius)

Er is in 2013 voor € 1,8 mln. aan opdrachten verstrekt aan Logius voor de doorontwikkeling van voorzieningen. Het ging hier om doorontwikkeling van DigiD en DigiDmachtigingen en de stelselvoorzieningen. Deze doorontwikkeling maakte geen onderdeel uit van het reguliere beheer en exploitatie en is daarom middels aparte opdrachten betaald. Voor de ontwikkeling van DigiD voor Nederlanders in het buitenland is eveneens € 1,8 mln. besteed. De ontwikkeling van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) heeft in 2013 € 0,4 mln. gekost.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

Beheer e-overheidsvoorzieningen

Beheer van de diverse e-overheidsvoorzieningen is ondergebracht bij een aantal baten-lastenagentschappen, namelijk BPR, de Werkmaatschappij en Logius. In 2013 is verdergegaan met het efficiënt en effectief leveren van e-overheidsdienstverlening.

Officiële publicaties en wettenbank

Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) verzorgt het beheer van de officiële publicaties en wettenbank, zie ook bij «Baten-lastenagentschap Werkmaatschappij». De productie van de gegevens, die door KOOP beheerd worden, worden door een externe partij verzorgd. Hiervoor is een meerjarige opdracht verstrekt.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap BPR

Het baten-lastenagentschap BPR heeft in 2013 voorbereidingen getroffen om in 2014 het register niet-ingezetenen in beheer te kunnen nemen. Voor de inbeheername zijn door het agentschap kosten gemaakt die bij de begroting nog niet geraamd waren. Ook heeft het agentschap een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van het register. Daarnaast heeft BPR het beheer verzorgd van de Beheervoorziening burgerservicenummer (BV-BSN).

Baten-lastenagentschap Logius & Beheer e-overheidsvoorzieningen

Het agentschap Logius beheert diverse e-overheidsvoorzieningen in opdracht van de Minister van BZK. Het gaat hier bijvoorbeeld om voorzieningen als DigiD/DigiD buitenland, stelselvoorzieningen digikoppeling, melding en levering, Public Key Infrastructure (PKI), www.overheid.nl en MijnOverheid. De kosten van het beheer van de e-overheidsvoorzieningen nemen, als gevolg van toenemend gebruik en toenemende eisen aan veiligheid en betrouwbaarheid, sinds een aantal jaren toe. Zo steeg in 2013 het aantal berichten dat via het MijnOverheid-portaal is verstuurd van circa 1 miljoen in 2012 naar meer dan 6 miljoen in 2013. Daarnaast gebruiken meer dan 10 miljoen burgers DigiD en is het aantal DigiD-authentificaties naar circa 115 miljoen in 2013 gestegen.

Baten-lastenagentschap Werkmaatschappij

Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), een onderdeel van het baten-lastenagentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) beheert onder meer de Staatscourant, het Staatsblad en wetten.nl. In 2013 is een centrale publicatievoorziening tot stand gebracht waarmee decentrale overheden desgewenst en tegen betaling van een vergoeding een elektronisch gemeenteblad, provinciaal blad of waterschapsblad kunnen produceren. Daarnaast is een voorziening operationeel geworden waarmee verkeerbesluiten, die voorheen in regionale bladen werden gepubliceerd, in de Staatscourant bekend worden gemaakt.

6.4 Burgerschap

Subsidies

Comité 4/5 mei

Met de subsidie die het Nationaal Comité 4 en 5 mei van BZK ontvangt, wordt jaarlijks een deel van het inhoudelijke programma op de 14 Bevrijdingsfestivals gerealiseerd onder de noemer «Debat en Dialoog». In totaal werden er meer dan 44 verschillende projecten uitgevoerd die door bijna een miljoen bezoekers zijn bezocht.

Huis voor Democratie en rechtstaat / ProDemos

ProDemos heeft tot doel om mensen te informeren over de democratische rechtsstaat en hen te stimuleren om een actieve rol daarin te spelen. Ook in 2013 heeft ProDemos zijn activiteiten verder uitgebreid. In Den Haag en elders op locatie namen in totaal ruim 160.000 mensen deel aan ProDemos-activiteiten, waaronder ongeveer 77.000 scholieren. Verspreid over het land namen ruim 15.000 mensen deel aan gastlessen, rollenspellen, trainingen en andere activiteiten op bijvoorbeeld scholen en in gemeentehuizen. Het aantal activiteiten met en bij rechtbanken nam sterk toe. Nieuw was onder andere de interactieve tentoonstelling DemocratieLAB. Bezoekers kunnen hier hun kennis over de democratie vergroten en direct toepassen om zo hun meningen verder te ontwikkelen.

Opdrachten

Programma Burgerschap

In 2013 heeft BZK naar aanleiding van onderzoek en dialoog met netwerkpartners de nota Doe-Democratie (Kamerstukken II, 2012–2013 33 017, nr. E) aan de Kamer aangeboden. Om de doelstellingen uit de nota te realiseren zijn in 2013 een aantal activiteiten ondernomen. Zo zijn in samenwerking met Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtsgebieden en Platform 31 projecten tot stand gebracht met betrekking tot het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving, aansprakelijkheid in de openbare ruimte en maatschappelijk aanbesteden. Er is een tiental leerkringen ingericht in samenwerking met o.a. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) om dilemma’s en goede voorbeelden van overheidsparticipatie te delen tussen gemeenteprofessionals, variërend van griffiers en gemeentesecretarissen tot beleidsmedewerkers. Meer dan 25% van de gemeenten is dit jaar op enige wijze ondersteund vanuit BZK.

Daarnaast heeft BZK door middel van partnerschappen met de coöperatie Kracht in Nederland, Movisie, Greenwish en andere ondersteuningsorganisaties, kennisuitwisseling en netwerkvorming tussen initiatiefnemers en overheidsprofessionals versterkt. Om het aansluitingsvermogen van het Rijk te vergroten, zijn leerkringen binnen het Rijk ingericht. Ook is het traject Empowering People ingezet waarin 20 initiatieven zijn ondersteund door 40 rijksambtenaren op hun beleidsterrein. Tenslotte heeft het programma in samenwerking met 15 andere partners de internationale leerconferentie Borders to Cross rondom democratische vernieuwing en burgerschap georganiseerd. Borders to Cross bracht 300 overheidsprofessionals, academici en initiatiefnemers uit heel Europa bijeen rond 40 innovatieve projecten op het gebied van veranderende relatie overheid, samenleving en markt.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Beleid GBA en reisdocumenten

In 2013 hebben de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Basisregistratie personen (BRP, de opvolger van de wet GBA). Onderdeel van de Wet BRP is de invoering van de bestuurlijke boete op de aangifteverplichtingen van de burger en dat ook registratie plaatsvindt van niet-ingezetenen (RNI) – waaronder arbeidsmigranten.

In de brief van 10 mei 2013 en het debat rond fraude met toeslagen (Kamerstukken II, 17 050, nr. 435), is in samenwerking met de agentschappen BPR en Logius versneld uitvoering gegeven aan de maatregelen uit de kwaliteitsagenda GBA/BRP. Ook Caribisch Nederland maakt onderdeel uit van deze Kwaliteitsagenda. Onder de BRP lopen de kwaliteitsmaatregelen en fraudeaanpak door. Eind 2013 is de campagne gericht op burgers gestart: «Voorkom gedoe, kijk het na». Deze campagne is er op gericht om burgers te wijzen op het belang van correcte registratie in de GBA/BRP. Het Kabinet heeft een fors bedrag in opleidingen en examens van burgerzaken-ambtenaren geïnvesteerd, als intensivering van de deskundigheidsbevordering van burgerzaken-ambtenaren (€ 1 mln.). Er is voor gemeenten methodiek beschikbaar voor adresvergelijking BRP en UWV. De gemeenten hebben inzage in gegevens bij het UWV, de zogenaamde Suwi-inkijk; die gegevens kunnen gebruikt worden als extra informatie om de BRP te verbeteren. Het evaluatie-instrument is werkend en succesvol beproefd met gemeenten; het gebruik is verplicht met de inwerkingtreding van de wet BRP. www.wiekrijgtmijngegevens.nl is gelanceerd, burgers kunnen hier zien aan welke instanties in het algemeen hun gegevens worden verstrekt. Uit risicogericht adresonderzoek in 2013 blijkt dat 97,7% van burgers op het juiste adres staat ingeschreven (onderzoek «Samen Leren» op www.bprbzk.nl). Er is door dit onderzoek voor gemeente een methodiek beschikbaar voor het doen van risicogerichte huisbezoeken. De gegevens van ingezetenen die niet frequent veranderen – de burgerlijke staat gegevens bijvoorbeeld – zijn nagenoeg 100% betrouwbaar; dit blijkt uit de resultaten van het evaluatie-instrument.

In 2013 is voor de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een meting uitgevoerd naar de administratieve kwaliteit van de bestanden. Het ging om een eerste vervolgmeting sinds 2010. Uit de meting blijkt dat de aanpak waarbij GBA/PIVA specialisten worden ingezet, leidt tot significante vooruitgang. GBA/PIVA specialisten ondersteunen op locatie bij het verbeteren van geconstateerde fouten en het vergroten van de deskundigheid van de medewerkers.

In 2013 hebben de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Paspoortwet (Kamerstukken II, 33 440 (R1990)) die onder andere toeziet op de verlenging van de geldigheidsduur van de reisdocumenten van vijf naar tien jaar. Ook wordt met het wetsvoorstel geregeld dat bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart geen vingerafdrukken meer worden opgenomen. De wijzigingen zullen op 9 maart 2014 van kracht worden.

In 2013 is het afschaffen van het verplicht aangifte doen bij politie bij vermissing van het paspoort of identiteitskaart verder beproefd. Door deze proef ontstaat bij de politie ruimte om gericht misbruik en fraude met behulp van de documenten te onderzoeken. Ook is de proef uitgebreid met enkele Caribische delen van het Koninkrijk.

Modernisering GBA

De modernisering GBA realiseert een basisregistratie personen die 24 uur per dag, 7 dagen per week online beschikbaar is, met een hoge verwerkingscapaciteit, een directe verwerking van wijzigingen en met de mogelijkheden voor het leggen van verbanden tussen geregistreerde personen. Persoonsgegevens kunnen er snel en in grote aantallen uit worden opgevraagd op gebeurtenisniveau, zodat ze op het stelsel van basisregistraties aansluiten en direct beschikbaar zijn. De gemoderniseerde GBA schept daarmee voorwaarden voor een doorbraak in e-dienstverlening bij uitvoeringsorganisaties en gemeenten en voor verdergaande ketensamenwerking.

In 2013 is het projectbudget met € 29,6 mln. opgehoogd tot € 74,0 mln. (betreft meerjarige projectkosten). De meerkosten zijn in belangrijke mate veroorzaakt door de, als inherent aan dit type projecten bekend staande, verbreding en verdieping van de gewenste functionaliteit. De Kamer is hier in oktober over geïnformeerd (Kamerstukken II, 27 859, nr. 68).

In mei 2013 is de Kamer geïnformeerd over het voornemen om de drie PIVA bevolkingsadministraties van Bonaire, Sint Eustatius en Saba over te laten gaan naar de basisregistratie personen (BRP) (Kamerstukken II, 2012–2013, 27 859, nr. 65). De planning van de overgang van de PIVA administraties naar de BRP en de eventuele vervanging van het identiteitsbewijs sedula worden afgestemd op herijkte planning van de BRP.

ORRA

In het financieringsarrangement mGBA/ORRA was een ontvangst van € 25 mln. van agentschap BPR voorzien in verband met de inbeheername van de Online Raadpleegbare Reisdocumentenadministratie (ORRA). Deze inbeheername heeft in 2013 niet plaatsgevonden, omdat er een pas op de plaats is gemaakt met de ontwikkeling van de ORRA; de met de inbeheername samenhangende ontvangst heeft derhalve ook niet plaatsgevonden. De ontvangsten zijn binnengekomen op artikel 1 Openbaar bestuur en democratie.

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap BPR

In 2013 is een bijdrage aan BPR verstrekt voor de uitvoering van de financieringssystematiek van de GBA, waarbij door middel van afspraken over budgetfinanciering via departementale begrotingsoverboekingen is voorzien in een deel van de kosten van de GBA. Daarnaast is er een bijdrage verstrekt voor werkzaamheden van BPR in het kader van de voorbereiding van de inbeheername van de BRP en voor het organiseren van de GBA-roadshows, die gericht zijn op het verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten en uitvoeringsorganisaties en het verbeteren van de kwaliteit van de GBA.

Op het gebied van de reisdocumenten is in 2013 een bijdrage verstrekt ten behoeve van de korting die is gegeven op het tarief voor de Nederlandse identiteitskaart voor aanvragers die jonger zijn dan 14 jaar. Doordat het aantal aanvragen in 2013 lager was dan geraamd, was hiervoor minder budget benodigd dan begroot.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan het positieve resultaat bij BPR. Onderdeel hiervan is het positieve resultaat op de reisdocumenten. Conform afspraken wordt dit resultaat teruggestort naar BZK. Ook heeft BPR het positieve resultaat op de leges ingezet voor het programma Reisdocumenten. Tevens heeft Logius de gelden voor opdrachten die niet tot uitputting hebben geleid, teruggestort naar BZK.

2

NUP staat voor Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en eOverheid

Licence