Base description which applies to whole site
+

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

A Algemene doelstelling

Een compacte overheid door minder regeldruk, voorzieningen voor efficiënt gebruik van overheidsinformatie en het bevorderen van burgerschap.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een regierol voor het verminderen van administratieve lasten en regeldruk voor burgers, professionals en medeoverheden.

De minister is systeemverantwoordelijk voor het stelsel van basisregistraties en is vanuit de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens verantwoordelijk voor een goed functionerende Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) en vanuit de Paspoortwet verantwoordelijk voor betrouwbare reis- en identiteitsdocumenten. De minister stelt voor de basisregistratie het beleid vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering.

De minister is coördinerend verantwoordelijk voor het gebruik en de implementatie van e-overheidvoorzieningen en is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van diverse e-overheidvoorzieningen.

De minister heeft een regierol bij het bevorderen van burgerschap en stimuleert hiervoor veranderingen binnen de overheid.

In Caribisch Nederland is de minister vanuit de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES verantwoordelijk voor een goed functionerende bevolkingsadministratie (PIVA) en vanuit de Wet identiteitskaarten BES voor een betrouwbare identiteitskaart (sedula).

C Beleidswijzigingen

Open data (herbruikbare openbare overheidsinformatie) kan een belangrijke bijdrage leveren aan economische bedrijvigheid, innovatie, versterking van burgerschap en een efficiëntere overheid. In 2012 is een begin gemaakt met pilots en het op elkaar laten aansluiten van vraag en aanbod van Open data. In 2013 wordt actief ingezet op het wegnemen van belemmeringen bij het aanbieden van data, op het verspreiden van goede voorbeelden van vraag en aanbod en op kennisdeling, zodat de maatschappelijke meerwaarde van Open data aangetoond wordt en zowel het aanbod van als de vraag naar data verder groeit. Dit vormt ook één van de pijlers van de Nederlandse deelname aan het Open Government Partnership (OGP).

D1 Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6.1 Dienstverlenende en innovatieve overheid

(x € 1 000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

134 612

125 848

97 215

88 357

86 004

85 806

               

Uitgaven:

134 612

125 848

97 215

88 357

86 004

85 806

 

Waarvan juridisch verplicht

 

92%

       
               

6.1

Verminderen regeldruk

4 770

4 300

4 300

4 300

0

0

               
 

Opdrachten

4 770

4 300

4 300

4 300

0

0

 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

4 770

4 300

4 300

4 300

0

0

               

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

24 855

22 129

22 201

14 557

16 340

16 322

               
 

Opdrachten

23 476

22 129

22 201

14 557

16 340

16 322

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

22 811

18 348

18 500

10 723

10 690

10 680

 

Baten-lastendienst Logius

665

0

0

0

0

0

 

Implementatie NUP (VNG)

0

3 781

3 701

3 834

5 650

5 642

               
 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

1 379

0

0

0

0

0

 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen (Logius)

691

0

0

0

0

0

 

Baten-lastendienst Logius

688

0

0

0

0

0

               

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

45 434

42 950

41 480

40 664

40 519

40 357

               
 

Opdrachten

9 738

7 746

6 926

6 643

6 594

6 560

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen

6 728

4 545

3 629

3 247

3 198

3 177

 

Officiële publicaties en wettenbank

3 010

3 201

3 297

3 396

3 396

3 383

               
 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

35 696

35 204

34 554

34 021

33 925

33 797

 

Baten-lastendienst BPR

6 060

3 394

3 490

3 601

3 601

3 587

 

Baten-lastendienst Logius

28 060

30 410

29 764

29 220

29 124

29 015

 

Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius)

1 576

1 400

1 300

1 200

1 200

1 195

               

6.4

Burgerschap

5 206

5 134

6 806

6 736

6 486

6 486

               
 

Subsidies

4 919

4 384

6 056

5 986

5 986

5 986

 

Comité 4/5 mei

111

109

107

106

106

106

 

Huis voor Democratie en rechtstaat

4 245

4 275

5 949

5 880

5 880

5 880

 

Programma burgerschap

563

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

287

750

750

750

500

500

 

Programma burgerschap

287

750

750

750

500

500

               

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

54 347

51 335

22 428

22 100

22 659

22 641

               
 

Opdrachten

19 919

34 435

5 528

5 100

5 759

5 759

 

Beleid GBA en reisdocumenten

8 693

4 288

4 223

4 109

5 092

5 092

 

Modernisering GBA

9 726

5 147

1 305

991

667

667

 

ORRA

1 500

25 000

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

34 428

16 900

16 900

17 000

16 900

16 882

 

Baten-lastendienst BPR

34 428

16 900

16 900

17 000

16 900

16 882

               

Ontvangsten

22 490

500

500

500

500

500

D2 Budgetflexibiliteit

Voor een beperkt deel van de beleidsuitgaven zijn nog geen verplichtingen aangegaan. Deze middelen worden gedurende het jaar aangewend voor beleidsdoeleinden, waarvoor op dit moment nog geen juridische verplichting is ingesteld. Voor een groot deel zijn er al afspraken vastgelegd met bijvoorbeeld baten-lastendiensten en gemeenten. Deze middelen zijn derhalve niet alternatief aanwendbaar.

E Toelichting op de instrumenten
6.1 Verminderen regeldruk

Opdrachten

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt in het kader van het tijdelijke programma Vermindering regeldruk en administratieve lasten samen met medeoverheden om lokaal de regeldruk terug te dringen. Daarnaast worden er allianties gesloten met organisaties die naast de overheid regeldruk veroorzaken en worden voorstellen ontwikkeld om de regeldruk merkbaar te verminderen en de interactie tussen overheid en samenleving te verbeteren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft een financiële bijdrage aan het onafhankelijk advies- en toetsingscollege Actal, dat een toets uitvoert op nieuwe, voorgenomen wet- en regelgeving.

Tabel 6.2 Indicatoren
 

Beginstand 2010

Streefwaarde 2011

Streefwaarde 2012

Streefwaarde 2013

Streefwaarde 2014

Streefwaarde 2015

Vermindering administratieve lasten van de burger in tijd en kosten bij de overheid (t.o.v. het jaar daarvoor)

83,7 mln. uur

€ 755,0 mln.1

0%

0%

PM2

PM2

PM2

Bron: Cijfers aangeleverd door verschillende departementen

1

De beginstand is aangepast ten opzichte van de begroting 2012 naar aanleiding van verfijning van de nulmeting.

2

het kabinet-Rutte heeft als streefwaarde voor de periode 2013 – 2015 een reductie van 5% per jaar vastgesteld. Het is aan het volgende kabinet om deze waarde opnieuw vast te stellen. Voor 2011 en 2012 gold/geldt de zogenaamde 0-lijn.

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(Door)ontwikkeling en implementatie e-overheidsvoorzieningen

In 2013 werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verder aan de noodzakelijke (door)ontwikkeling van standaardisatie, architectuur (Nederlandse OverheidsReferentie Architectuur), het identiteitsbeleid (waaronder de uitbouw van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude) en het coördineren en monitoren van het beleid en de implementatie. Deze voorzieningen zijn:

  • Register Niet-ingezetenen (RNi), voorbereiding elektronische Nederlandse IdentiteitsKaart (eNIK) en verbetering authenticatievoorzieningen, inclusief de informatiebeveiliging van die voorzieningen en haar afnemers (o.a. de verplichte ICT-beveiligingsassessments voor afnemers van DigiD);

  • Verbetering toegankelijkheid overheidinformatie (waaronder Open data, webrichtlijnen, Overheid.nl/MijnOverheid), periodieke aanbesteding wettenbank;

  • De stelselvoorzieningen: Digikoppeling, Digimelding, Digilevering en de Stelselcatalogus.

Implementatie Nationaal Uitvoerings Programma

Naast de verdere ontwikkeling van het informatiebeleid en de (door)ontwikkeling van e-overheidsvoorzieningen bevordert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de implementatie van e-overheidsvoorzieningen. Hiervoor draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij aan de implementatieondersteuning (operatie NUP) voor gemeenten. Deze ondersteuning wordt in opdracht van de VNG door Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) georganiseerd.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

Beheer e-overheidsvoorzieningen

Overheidsorganisaties zijn voor hun bedrijfsvoering gedeeltelijk afhankelijk van de levering van verschillende e-overheidsvoorzieningen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opdrachtgever voor het beheer van een deel van de e-overheidsvoorzieningen, zoals het Burgerservicenummer, DigiD, de stelselvoorzieningen en MijnOverheid. Daarnaast is de minister verantwoordelijk voor het beheer van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude. De opdrachten voor het beheer van deze e-overheidsvoorzieningen zijn ondergebracht bij diverse uitvoeringsorganisaties.

Officiële publicaties en wettenbank

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor verschillende elektronische publicaties waaronder Wetten.nl en de Staatscourant alsmede voor de coördinatie van alle officiële publicaties. Het strategische beheer wordt verricht door De Werkmaatschappij.

Bijdragen aan baten-lastendiensten

Baten-lastendienst BPR

Baten-lastendienst BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten) ontvangt voor het beheer van het Burgerservicenummer een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Baten-lastendienst Logius & beheer e-overheidsvoorzieningen

Logius beheert e-overheidsvoorzieningen zoals DigiD, DigiD Machtigen en DigiD-buitenland, de stelselvoorzieningen Digikoppeling, Digimelding en Digilevering, de Public Key Infrastructure voor de overheid (PKI overheid), standaarden en/of voorzieningen toegankelijkheid overheidsinformatie (waaronder de webrichtlijnen), Overheid.nl en MijnOverheid en stimuleert het gebruik van deze voorzieningen.

De meetbare gegevens zijn opgenomen in de bijlage baten- en lastendiensten van BPR en Logius.

6.4 Burgerschap

Subsidies

Comité 4/5 mei en Huis voor Democratie en Rechtstaat

Voor het bevorderen van burgerschap, democratie en rechtsstaat worden subsidies gegeven aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Beide stichtingen wenden de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan voor het bevorderen van kennis en debat over democratie en burgerschap.

Opdrachten

Programma Burgerschap

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een samenwerkingsverband aangegaan met netwerken die zich middenin de samenleving inzetten voor ondersteuning van de beweging naar maatschappelijke vernieuwing en sociaal ondernemerschap. Het ministerie werkt hierbij ook samen met de VNG, het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken en met netwerken van professionals zoals de Vereniging van Gemeentesecretarissen en van Raadsgriffiers. De opzet van de samenwerking is drieërlei:

  • het formuleren van een gemeenschappelijke visie;

  • het identificeren van kernopgaven waar burgers en overheden, die de transitie naar overheidsparticipatie willen oppakken, aan moeten werken;

  • het uitdragen van de inzichten en uitwisselen van ervaringen betreffende de transitie naar overheidsparticipatie (betrokkenheid van overheden bij maatschappelijk initiatief) om vorm te geven aan passende rollen voor overheden en politiek binnen de rijksoverheid en, bij voorkeur via bestuursafspraken, in de richting van decentrale overheden.

Bij deze activiteiten is de nauwe samenhang met de beleidsartikelen 4.3 (Kwaliteit woonomgeving) en 5 (Integratie en maatschappelijk samenhang) tot uiting gebracht in de vormgeving van het Programma Burgerschap.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Beleid GBA en reisdocumenten

In 2013 wordt verder gewerkt aan de verhoging van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Deze kwaliteitsbevorderende maatregelen zijn in 2012 in gang gezet (Kamerstukken II, 2008–2009, 27 859, nrs. 57 en 58). Verder wordt gestart met de geleidelijke implementatie van de Basisregistratie Personen (BRP). In 2013 zullen de eerste gemeenten hierop overgaan.

Daarnaast heeft Caribisch Nederland op dit moment zijn eigen bevolkingsadministratie Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) en verstrekkingenvoorziening voor afnemers (PIVA-V) en identiteitskaart (sedula). In 2013 wordt, in samenwerking met de openbare lichamen, de kwaliteit van PIVA verbeterd en zal een besluit worden genomen over de eventuele vervanging van de sedula door de Nederlandse identiteitskaart en van PIVA door de GBA.

Tevens zal om het aanvraag- en uitgifteproces van de reisdocumenten voor de toekomst beter in te richten, in 2013 een beleidsdoorlichting worden uitgevoerd. Per onderdeel van het proces wordt geïdentificeerd waar de risico’s liggen en welke maatregelen er genomen moeten worden om de risico’s weg te nemen.

Ook zal, indien het parlement instemt met de daartoe voorgestelde wijziging van de Paspoortwet, naar verwachting eind 2013 gestart worden met de uitgifte van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten met een geldigheidsduur van 10 jaar. In de chip van de identiteitskaarten zullen na de inwerkingtreding van de wetswijziging geen vingerafdrukken meer worden opgenomen.

Modernisering GBA

De minister is opdrachtgever voor de modernisering van de GBA. Doel van het programma is de realisatie van het 24 uur per dag online beschikbaar maken van actuele en betrouwbare persoonsgegevens voor geautoriseerde gebruikers. Dit levert een gestandaardiseerde en moderne uitwisseling van de persoonsgegevens op en een betere controle op de kwaliteit van de GBA. Dit is vastgelegd in het bestuurlijk akkoord met de VNG op 5 maart 2009 (Kamerstukken II, 2008–2009, 27 859, nr. 17).

ORRA (Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie)

In het kader van het financieringsarrangement voor het programma Modernisering GBA en de ontwikkeling van de Online Raadpleegbare Reisdocumentenadministratie (ORRA) is in 2009 € 25,0 mln. vanuit het Gemeentefonds overgeboekt. Dit budget wordt conform het afgesproken financieringsarrangement in 2013 weer teruggeboekt naar het Gemeentefonds. Eventuele investeringen die nodig zijn in de infrastructuur voor het aanvragen en uitgeven van de reisdocumenten worden vanuit de tarieven voor de reisdocumenten gefinancierd.

Bijdragen aan baten-lastendiensten

Baten-lastendienst BPR

Voor de GBA, de PIVA-V en het uitgeven van betrouwbare reis- en identiteitsdocumenten is de minister opdrachtgever van de baten-lastendienst BPR.

Licence