Base description which applies to whole site

Artikel 11. Centraal apparaat

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met uitzondering van de AIVD (zie hiervoor artikel 2). Sinds de begroting 2012 zijn de apparaatsbudgetten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de begroting gecentraliseerd.

D. Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11.1 Centraal apparaat
           

Realisatie

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Verschil

(x € 1.000)

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

     

422.040

270.261

226.423

43.838

                 

Uitgaven:

     

411.850

272.083

225.309

46.774

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

     

411.850

272.083

225.309

46.774

 

Personeel

     

221.888

150.878

127.098

23.780

 

Waarvan:

             
 

Eigen personeel

     

195.399

141.399

115.950

25.449

 

Externe inhuur

     

20.299

4.396

6.398

– 2.002

                 
 

Materieel

     

189.960

121.205

98.211

22.994

 

Waarvan:

             
 

Bijdrage SSO’s

     

64.657

80.022

39.768

40.254

 

ICT

     

85.523

298

0

298

                 

Ontvangsten

     

138.353

91.404

28.144

63.260

E Toelichting op de financiële instrumenten

Het verschil tussen de omvang van de realisatie in 2012 en 2013 is grotendeels te verklaren uit de volgende factoren:

  • de uitgaven voor 2012 zijn inclusief de apparaatsuitgaven van Vreemdelingenzaken en Integratie en Samenleving. Deze onderdelen zijn bij het Regeerakkoord overgegaan naar de ministeries van respectievelijk Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • daarnaast werden tot 2012 zowel de uitgaven als de ontvangsten voor SSC-ICT op centraal apparaat verantwoord. Begin 2013 is deze dienst van een kasdienst veranderd naar een agentschap en worden de uitgaven en ontvangsten verantwoord in de baten-lasten paragraaf.

Het verschil op totaalniveau tussen de oorspronkelijke begroting en de uiteindelijke realisatie is grotendeels te verklaren uit de volgende factoren:

  • de Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) draagt zorg voor de financiële verrekening van de dienstverleningovereenkomsten tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het departement. De verrekeningen verlopen via centraal apparaat en zorgt na desaldering gedurende het jaar voor een substantiële verhoging van zowel de ontvangsten als de uitgaven;

  • aanvullend heeft de overgang van Doc-Direkt, van een tijdelijke baten-lastenagentschap naar een kasdienst ertoe bijgedragen dat de uitgaven en ontvangsten van deze dienst verantwoord worden onder centraal apparaat.

11.1 Apparaat

De verschuivingen tussen de verschillende uitgavencategorieën, die zichtbaar zijn in de tabel worden afzonderlijk per regel verklaard en nader uiteengezet per dienstonderdeel.

Eigen personeel

De uitgaven aan eigen personeel laten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een toename zien. Deze toename is onder meer het gevolg van de eerder genoemde omzetting van Doc-Direkt naar een kasdienst.

Ook dragen andere departementen gedurende het jaar bij (overboeking) aan de kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de rijksbrede bedrijfsvoering. De budgettaire afspraken over deze bijdragen worden gemaakt in de ICBR (Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk).

Externe inhuur

De onderuitputting op de regel externe inhuur is de resultante van sturen op een vermindering van externe inhuur.

Materieel

Bijdrage SSO’s

Het verschil tussen de realisatie en de oorspronkelijk vastgestelde begroting is het gevolg van de verrekeningen van de dienstverleningsafspraken tussen de baten-lastenagentschappen onderling die via het departement lopen.

Ontvangsten

De realisatie van ontvangsten laat een substantiële toename zien ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Hiervoor zijn een aantal oorzaken:

  • de overgang van Doc-direkt;

  • de verrekeningen van de dienstverleningsafspraken tussen de baten-lastenagentschappen onderling die via het departement lopen;

  • de afrekening voor de overgenomen activa van BZK door het baten-lastenagentschap SSC-ICT.

Tabel 11.2 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven
         

Realisatie

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Verschil

(x € 1.000)

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

     

600.152

457.841

415.546

42.295

Kerndepartement

     

411.850

272.083

225.309

46.774

AIVD

     

188.302

185.758

190.237

– 4.479

Totaal apparaatskosten Agentschap

     

557.587

658.198

572.542

85.656

BPR

     

97.425

93.226

87.451

5.775

Doc-Direkt1

     

30.131

0

30.876

– 30.876

Logius

     

74.943

96.650

82.012

14.638

P-Direkt

     

55.169

56.524

57.692

– 1.168

De Werkmaatschappij

     

113.859

106.761

120.139

– 13.378

FMHaaglanden

     

96.737

111.887

88.365

23.522

Dienst van de Huurcommissie

     

12.783

13.099

12.675

424

Rijksgebouwendienst

     

76.540

68.531

70.482

– 1.951

RVOB

     

0

20.852

22.850

– 1.998

SSC-ICT2

     

0

90.668

0

90.668

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's

     

1.097

770

 

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen3

     

1.097

770

 
1

Doc-Direkt is per 1 januari 2013 overgegaan van een tijdelijke baten-lastenagentschap naar een kasdienst.

2

SSC-ICT functioneert met ingang van 1 januari 2013 als agentschap.

3

De realisatie van apparaatskosten SAIP zijn bij het verschijnen van het jaarverslag nog niet bekend. De apparaatskosten van de ZBO's Kiesraad en Huurcommissie zijn niet opgenomen, omdat deze worden bekostigd vanuit respectievelijk het secretariaat van de Kiesraad (artikel 1) en het baten-lastenagentschap Dienst van de Huurcommissie.

Tabel 11.3 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven per DG

Directoraat-generaal

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

Totaal apparaat

272.083

225.309

46.772

Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering

146.799

131.287

15.512

Kiesraad

1.343

1.618

– 275

Bestuur en Koninkrijksrelaties

29.454

29.310

144

Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

51.551

14.575

36.976

Bureau Algemene Bestuursdienst (inclusief Topmanagementgroep (TMG) van het Rijk)

20.779

23.816

– 3.037

Wonen en Bouwen

21.310

23.974

– 2.664

Rijksvastgoedbedrijf

847

729

118

Licence