Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2. EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

Evaluatie- en overig onderzoek

Soort onderzoek

Titel onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek maar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichting

 

Actieplan LeerKracht

9

2012

2013

Kamerstuk 31 511, nr. 10

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Passend onderwijs: stelseleffecten (NWO-BOPO)

1

2009

2013

Passend onderwijs: stelseleffecten

 

Passend onderwijs: schooleffecten (NWO-BOPO)

1

2009

2013

Passend onderwijs: schooleffecten

 

Professionaliteit en kwaliteit scholen (NWO-BOPO)

1

2009

2013

1) Professionaliteit en kwaliteit scholen

2) Review studie Onderwijskwaliteit PO

 

Evaluatie OAB (NWO-BOPO)

1

2009

2013

Evaluatie OAB

 

Evaluatie Klachtenregeling (Panteia)

1

2012

2013

Evaluatie klachtenregeling

 

Experimenten excellentie (O’wijsbewijs)*

1

2009

2014

N.v.t.

 

Experimenten VVE (O’wijsbewijs)*

1

2009

2014

N.v.t.

 

Trends prestaties en schoolloopbanen doelgroepen OAB (NWO-BOPO)*

1

2013

2014

N.v.t.

 

Evaluatie wet voorzieningenplanning

3

2012

2013

De voorzieningenplanning in het VO

 

Evaluatie experimenten VM2

3

2007

2013

Vijf jaar VM2 Samenvatting van de uitkomsten van de VM2-monitor 2008–2012 | Rapport | Rijksoverheid.nl

 

Evaluatie regeling energie-zuinigheid en binnenmilieu

3

2012

2013

Evaluatie regelingen energiezuinigheid PO en VO

 

Analyse effectrapportage RMC 2011–2012

4

Jaarlijks

In april

Analyse effectrapportage RMC 2011–2012

 

Onderzoek gevolgen van ratificatie van Facultatief protocol bij Internationale verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

8

2013

2014

Afronding in 2014

 

Evaluatieonderzoek Neth-ER

8

2013

2013

Evaluatie Neth-ER

 

Functie- en salarismix in beeld. Tussenmeting 2012

9

2013

2013

Functie en salarismix in beeld tussenmeting 2012

 

Tegemoetkoming Lerarenopleidingen

9

2012

2013

Nog niet gepubliceerd.

 

«Leraar 2020» (rapport n.a.v. enquête onderwijspersoneel po, vo en mbo)

9

2013

2013

Nog niet gepubliceerd.

 

Financiële toegankelijkheid studerenden: reisvoorziening

11

2013

2014

 
 

Meeneembare studiefinanciering internationaal

11

2013

2014

 
 

Monitor beleidsmaatregelen, de relatie tussen beleids-maatregelen studiekeuze en studiegedrag, ResearchNed (2 delen)

6, 7, 11

2012

2013

Monitor beleidsmaatregelen

Monitor beleidsmaatregelen 2013

 

CPB – deelname-effecten sociaal leenstelsel

11

2012

2013

Deelname-effecten van de invoering van het sociaal leenstelsel in de ba-ma fase

Veronderstellingen deelname-effecten van een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs

 

CPB – aflossing studieschuld bij leenstelsel

11

2013

2013

Aflossing studieschuld bij sociaal leenstelsel

 

CBS – toegankelijkheid hoger onderwijs

6, 7, 11

2012

2013

Toegankelijkheid ho

 

SCP-onderzoek, De studie waard

11

2013

2013

De studie waard

 

Eindevaluatie DutchDFA

14

2012

2013

Eindevaluatie DutchDFA Pdf

 

Monitoring en evaluatie Cultureel Ondernemerschap & effecten van de Crisis

14

2013

2013

Cultuur in Beeld

 

Evaluatie Steunpunten monumentenzorg en archeologie

14

2012

2013

Erfgoed in goede handen?

 

Evaluatie Regeling Jonge Journalisten

15

2012

2013

Evaluatierapport stimuleringsregeling jonge journalisten

 

Evaluatie Innovatieregeling Pers

15

2013

2013

Evaluatie tijdelijke subsidieregeling persinnovatie 2010–2011

 

Evaluatie Commissariaat voor de Media 2007–2011

15

2012

2013

Evaluatie commissariaat voor de media 2007–2011

 

Evaluatie Regeling Jonge Journalisten

15

2012

2013

Evaluatierapport stimuleringsregeling jonge journalisten

 

Gendergelijkheid, de Masculiniteitsindex en Homo-emancipatie in Europa

25

2012

2013

ITS eindrapport receptiviteit voor LHBT

 

Evaluaties GSA’s

25

2013

2014

 
 

Dieptestudie cases LHBT veiligheid wijken

25

2013

2014

 

2. Overig onderzoek

 

Functioneren schoolbesturen (NWO-BOPO)

1

2009

2013

1) Functioneren schoolbesturen (Integratierapport)

2) Functioneren schoolbesturen (Het ongemak van autonomie)

 

Monitor «Goed worden door goed te blijven»(PO-Raad)

1

2011

2013

Monitor «Goed worden door goed te blijven»

 

Monitor Flexibilisering onderwijstijden (Regioplan)

1

2011

2013

Monitor Flexibilisering onderwijstijd

 

Draagvlakmeting Actieplan PO/Bestuursakkoord PO/Prestatiebox PO (Kohnstamm Instituut/CED Groep)

1

2012

2013

Draagvlakmeting Actieplan/Bestuursakkoord/Prestatiebox PO

 

Monitor Sociale Veiligheid (ITS/Regioplan)

1

2012

2013

Monitor Sociale Veiligheid

 

Schoolbezoeken groepsgrootte (Regioplan)

1

2013

2013

Schoolbezoeken groepsgrootte

 

Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting PO en VO (Oberon)

1, 2

2013

2013

Monitor onderwijshuisvesting PO en VO

 

Evaluatie Regeling energiezuinigheid en binnenklimaat PO en VO (Panteia)

1, 2

2013

2013

Evaluatie Regeling energiezuinigheid en binnenklimaat PO en VO

 

Gemeentelijke apparaatskosten buitenonderhoud en aanpassingen scholen PO (Regioplan)

1

2013

2013

Gemeentelijke apparaatskosten buitenonderhoud en aanpassingen scholen PO

 

Nulmeting bewegingsonderwijs PO (Mullier Instituut)

1

2012

2013

Nulmeting bewegingsonderwijs PO

 

Gewichtenregeling en effectieve interventies OAB (Sardes/CED Groep)

1

2013

2013

Gewichtenregeling en effectieve interventies OAB (deel 1) Gewichtenregeling en effectieve interventies (deel 2)

 

Evaluatie pilots toegevoegde waarde (GION/UTwente)*

1

2011

2014

N.v.t.

 

Excellente leerlingen (SLO/ECN/UTwente)**

1

2013

2014

N.v.t.

 

Review kwaliteit kleine scholen (NWO)**

1

2013

2014

N.v.t.

 

Autochtone achterstandsleerlingen (NWO)**

1

2013

2014

N.v.t.

 

Vooronderzoek Tweetalig PO (RUU/RUG)**

1

2013

2014

N.v.t.

 

Monitor ouderbetrokkenheid (Ecorys)

1

2014

2014

N.v.t.

 

PISA 2012 internationale vgl onderzoek naar lezen, wiskunde en science

3

2010

2013

Resultaten PISA 2012 in vogelvlucht

 

PISA 2015 internationale vgl onderzoek naar lezen, wiskunde en science

3

2013

2016

 
 

Burgerschap internationale vergelijking

3

2013

2016

 
 

Ruimte in curriculum bovenbouw VO

     

Curriculum bovenbouw VO

 

Schooladviezen en schoolloopbanen

3

2012

2013

Schooladviezen en schoolloopbanen

 

Opbrengstgericht werken in het onderwijs

3

2013

2014

 
 

Monitor schoolkosten

3

2012

2013

Schoolkostenmonitor vo en mbo. Meting 2012–2013».

 

Onderzoek naar maatwerktrajecten in het VMBO

3

2013

2014

 
 

Plausibele verklaringen voor verbetering examenresultaten scholen

3

2013

2014

 
 

Schoolkostenmonitor 2012–2013

3, 4 en 12

2012

2013

 
 

Project Onderwijs-Arbeidsmarkt 2011 (POA)

4

Twee jaarlijks

2013

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018: ROA 2013 -11

 

Registratie en bestemming uitstroom schoolverlaters (SIS)

4

Jaarlijks

In september

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 ROA 2013 -7

 

Arbeidsbarometer leraren BVE

4

Jaarlijks

In april

ITS: Arbeidsmarktbarometer 2012–2013

 

Monitor alfabetisering

4

Jaarlijks

In voorjaar

Kernvaardigheden in Nederland: Rapportage van de Adult Literacy and Life Skills Survey

 

Arbeidsbarometer leraren BVE

4

Jaarlijks

In april

ITS: Arbeidsmarktbarometer 2012–2013

 

Nulmeting opleidingsdomeinen 2010–2011

4

8/2012

2013

Niet van start gegaan.

 

Ontwikkeling/monitoring toetsen taal en rekenen

4

Jaarlijks

In zomer

CITO bijlage 3 in Kamerbrief 19-12-2012 over voortgang implementatie referentiekader taal en rekenen 2012.

 

PIAAC

4

2011

2013

PIAAC: Kernvaardigheden voor Werk en Leven: ECBO en OESO: OECD Skills Outlook 2013. Eerste resultaten van de survey «Aldult Skills»

 

I 960-Inkoopformulier Onderbouwing indicatoren zorgplicht arbeidsmarktperspectief

4

2013

2014

 
 

I 956-Onderzoek evaluatie medezeggenschap bve

4

2013

2014

 
 

I 952-Vooronderzoek effectevaluatie standaardisering examinering mbo

4

2013

2014

 
 

Evaluatie wet versterking besturing

6 en 7

2013

2013

Evaluatie wet Versterking besturing

 

overkoepelende rapportage van de evaluatie van het nieuwe accreditatiestelsel

6 en 7

jaar

2013

Aanpassing van het accreditatiestelsel

 

Onderzoek voorbereiding uitvoering van het nieuwe Erasmus+ programma

8

2013

2013

Eindrapportage Erasmus for all

 

Onderzoek naar mensenrechteneducatie i.s.m. directies VO/PO

8

2013

2013

Dit onderzoek is niet doorgegaan, omdat andere prioriteiten het afgelopen jaar voorrang genoten

 

Onderwijsarbeidsmarktraming

9

2012

2013

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2013–2025

 

Arbeidsmarktbarometers primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

9

2013

2013

Arbeidsmarktbarometer po vo en mbo 2012–2013

 

Loopbaanmonitor onderwijs

9

2012

2013

Loopbaanmonitor Onderwijs 2012

 

Evaluatie aanpak risicoregio’s

9

2010

2013

Evaluatie risicoregio’s

 

Arbeidsmarkt leraren: aanpassingsmechanismen en aangrijpingspunten voor beleid

9

2013

2013

Arbeidsmarkt leraren aanpassingsmechanismen en aangrijpingspunten voor beleid

 

Vraag en aanbod onderwijspersoneel mbo

9

2013

2013

Vraag en aanbod van mbo personeel

 

Docenten Omgangskunde en Pedagogiek in het mbo: aanbod, vraag en inzet

9

2013

2013

Omgangskunde en pedagogiek in het mbo-aanbod vraag en inzet

 

Leen- en terugbetaal-monitor

11

2012

2013

Geen apart onderzoek gedaan, vormt onderdeel van onderzoek Monitor beleidsmaatregelen (zie onder 1b)

 

CHEPS – Internationale ervaringen met studiefinanciering en collegegeld

6, 7, 11

2012

2013

International Experiences with Student Financing etc.

 

Intomart/GfK – bekendheid van plannen voor het hoger onderwijs

6, 7, 11

2013

2013

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs

 

Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2005–2012

14

2013

2013

Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2005–2012

 

Uitgaven cultuur door de G35 en de provincies 2011–2013

14

2013

2013

Eindrapport Cebeon

 

Onderzoek bezoldiging topbestuurders fondsen

14

2013

2013

Vaststelling salarisplafonds cultuurfondsen

 

Impactanalyse / toekomstscenario's digitale archiefvorming

14

2013

2013

Eindrapport Impactanalyse & Scenarioverkenning

 

Balansonderzoek Cultuurinstellingen

14

2013

2013

Niet openbaar beschikbaar gesteld.

 

Baten overheidsinvesteringen in monumentenzorg

14

2013

2014

 
 

Onderzoek naar mogelijkheden voor verhogen inkomsten publieke omroep

15

2013

2013

Rapport onderzoek naar mogelijkheden voor verhogen inkomsten van de landelijke publiek omroep

 

Onderzoek distributie digitale televisiediensten

15

2013

2014

 
 

Evaluatieonderzoek naar financiering lokale omroepen

15

2012

2013

Evaluatie van de financiering van de lokale publieke media-instellingen in de jaren 2009–2012

 

IBO

16

2013

2014

N.v.t.

 

Position paper De Facto ongelijkheid

25

2012

2013

Position paper De Facto ongelijkheid

 

Homo-emancipatiemonitor

25

2012

2015

 
 

Genderscan

 

2013

2013

Eindrapport Genderscan

 

Onderzoek homoseksualiteit in etnische en levensbesch. Gemeenschappen

25

2013

2014

 
 

Doorbreken intergenerationeel geweld

25

2013

2015

 
 

Vooronderzoek intersekse Personen

25

2013

2014

 
 

Seksuele oriëntatie en werk

25

2012

2013

Seksuele oriëntatie en werk

Toelichting:

Artikel 1

  • Over vier onderzoeken wordt niet in 2013, maar naar verwachting in 2014 gerapporteerd; ze zijn in de tabel aangegeven met *. De reden hiervoor is dat de onderzoeken vertraging hebben opgelopen.

  • De Monitor Ouderbetrokkenheid is niet in 2012 gestart, maar zal in 2014 worden uitgevoerd.

  • Naast de in de begroting 2013 genoemde onderzoeken is een viertal onderzoeken tussentijds gestart in 2013. Deze staan aangegeven met een **.

Licence