Base description which applies to whole site

4.7 Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Algemene doelstelling

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van ICT-middelen, brandstof, munitie en kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht.

Beleidsconclusie

Naar aanleiding van de beleidsbrief is de reorganisatie van het materieel logistieke veld in 2012 begonnen. De drie systeemlogistieke bedrijven (het Marinebedrijf in Den Helder, het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) en het Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen (DBGS) voornamelijk gevestigd in Amersfoort) zijn overgedragen aan de operationele commandanten. De apparaatsuitgaven zijn grotendeels overgedragen met een Nota van Wijziging bij de Ontwerpbegroting 2012. De overige budgetten van de systeemlogistieke bedrijven zijn met deze begroting overgedragen aan de operationele commandanten. Daarnaast is met ingang van 2013 het Joint IV commando (JIVC) opgericht. Het JIVC, dat valt onder de DMO, gaat zowel de operationele als de niet-operationele defensiebedrijfsvoering ondersteunen. Daartoe heeft de DMO al in 2012 de zeggenschap gekregen over de taakuitvoering van IVENT en het programma SPEER.

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

(bedragen x € 1.000) 

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

begroting 2013

verschil

Verplichtingen

1.201.488

867.425

999.355

1.039.074

846.181

862.466

– 16.285

Uitgaven

1.202.212

1.135.800

1.121.262

871.683

853.972

862.466

– 8.494

               

Programmauitgaven

551.979

551.400

576.355

541.336

361.145

357.310

3.835

               

Opdracht Logistieke ondersteuning

             

– waarvan gereedstelling

225.231

243.454

278.045

232.613

246.323

259.635

– 13.312

– waarvan afstoting

16.683

13.894

15.516

8.787

0

0

0

– waarvan instandhouding

310.065

294.052

282.794

299.936

114.822

97.675

17.147

               

Apparaatsuitgaven

650.233

584.400

544.907

330.347

492.827

505.156

– 12.329

Staven 1

5.928

5.898

5.870

6.276

5.566

10.918

-5.352

Ondersteuning operationele eenheden 2

641.852

575.397

537.253

322.638

487.261

494.238

– 6.977

Bijdragen aan SSO's

2.453

3.105

1.784

1.433

     
               

Apparaat per uitgavencategorie

650.233

584.400

544.907

330.347

492.827

505.156

– 12.329

personele uitgaven

335.782

336.102

319.313

130.587

178.093

181.077

– 2.984

materiele uitgaven

314.451

248.298

225.594

199.760

314.734

324.079

– 9.345

– waarvan huisvesting en infrastructuur 3

112876

102.960

105.867

87.242

     

– waarvan ICT 4

24920

21.272

19.039

11.406

220.486

228.753

– 8.267

– waarvan overige exploitatie

176.655

124.066

100.688

101.112

94.248

95.326

– 1.078

Apparaatsontvangsten

45.975

44.822

52.532

58.451

59.554

42.667

16.887

1

De Definitie formatie staf DMO is in 2012 aangepast n.a.v. wijziging begrotingsindeling. Onder Staf wordt verstaan Directeur, afdeling Kabinet en Financiën & Control;

2

Ondersteuning operationele eenheden, gereedstelling en instandhouding zijn inclusief de logistieke bedrijven voor de periode 2009 tot en met 2012;

3

Huisvesting en infrastructuur in 2013 gecentraliseerd bij het CDC;

4

Informatievoorziening in 2013 gecentraliseerd bij IVENT en ondergebracht bij de DMO.

Toelichting op de instrumenten

De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De lagere realisatie van de verplichtingen (– € 16,3 miljoen) worden vooral veroorzaakt doordat er minder kortlopende verplichtingen voor ICT zijn aangegaan. Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan voor gereedstelling (munitie en brandstof).

Uitgaven

Gereedstelling

De realisatie van de post gereedstelling is € 13,3 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de veranderingen vanwege de beleidsbrief «Defensie na de kredietcrisis» in combinatie met de doorgevoerde reorganisatie. Door de tijdelijk lagere capaciteit is het budget voor munitie en operationele zaken neerwaarts bijgesteld met respectievelijk € 7,2 miljoen en € 7,3 miljoen. Hier tegenover staan een aantal overhevelingen van andere departementen (circa € 1,2 miljoen).

Instandhouding

De realisatie van de post instandhouding is € 17,1 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt deels veroorzaakt door het overgaan van een deel van de instandhoudingsactiviteiten vanuit de operationele commando’s naar de DMO, inclusief de daarbij horende budgetten. Verder is door interne herschikking het budget verhoogd om de geplande activiteiten te kunnen uitvoeren.

ICT

De realisatie van de post ICT, onderdeel van de materiële uitgaven, is € 8,3 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het tijdelijke productieverlies vanwege de reorganisatie in 2013 (€ 2,3 miljoen) en door de lagere afroep van IV-diensten door de operationele commando’s (€ 6,0 miljoen).

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 16,9 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de extra afdracht van de winst van het agentschap DTO aan het moederdepartement.

Licence