Base description which applies to whole site

4.8 Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

Algemene doelstelling

Het Commando DienstenCentra (CDC) voorziet in een doelmatige en doeltreffende ondersteuning van de krijgsmacht. Het CDC draagt zorg voor de levering van ondersteunende diensten aan de krijgsmacht, is wereldwijd actief en voorziet in randvoorwaarden en faciliteiten zodat de defensieonderdelen zich kunnen concentreren op hun kerntaken.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor een doeltreffende en doelmatige dienstverlening binnen Defensie waaraan het CDC een bijdrage levert.

Beleidsconclusie

In de begroting voor 2013 is aangegeven dat IVENT is overgegaan van het CDC naar de DMO en ondergebracht in het Joint IV Commando. Tevens zijn de IV-budgetten bij de DMO gecentraliseerd. De facilitaire budgetten zijn gecentraliseerd bij het CDC als gevolg van de oprichting van het Facilitair Bedrijf Defensie. Ook de Paresto-subsidie en de infrastructuurbudgetten zijn gecentraliseerd bij het CDC. Het op beleidsartikel 8 uitgevoerde beleid en de bijbehorende resultaten waren in 2013 conform de verwachting.

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

(bedragen x € 1.000) 

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

begroting 2013

verschil

Verplichtingen

838.272

783.389

807.989

940.428

1.111.277

939.434

171.843

Uitgaven

855.198

852.022

911.032

906.135

1.040.029

939.434

100.595

               

Programmauitgaven

   

1.087

12.984

7.600

5.834

1.766

Opdracht Dienstverlenende eenheden

             

– waarvan gereedstelling

   

1.087

7.112

7.590

5.393

2.197

– waarvan afstoting

     

5.058

     

– waarvan instandhouding

     

814

10

441

– 431

               

Apparaatsuitgaven

855.198

852.022

909.945

893.151

1.032.429

933.600

98.829

Staf CDC 1

18.365

17.681

19.902

19.302

13.760

20.858

– 7.098

Ondersteuning operationele eenheden

803.870

800.108

860.044

843.678

956.930

853.648

103.282

Bijdragen aan SSO's

12.376

12.294

9.562

9.926

41.909

39.009

2.900

Attachés

20.587

21.939

20.437

20.245

19.830

20.085

– 255

               

Apparaat per uitgavencategorie

855.198

852.022

909.945

893.151

1.032.429

933.600

98.829

personele uitgaven

336.630

337.765

477.234

475.274

424.809

441.432

– 16.623

– waarvan eigen personeel

324.288

325.065

466.564

464.167

411.204

429.783

– 18.579

– waarvan attachés

12.342

12.700

10.670

11.107

13.605

11.649

1.956

materiële uitgaven

518.568

514.257

432.711

417.877

607.620

492.168

115.452

– waarvan huisvesting en infrastructuur 2

4.197

9.667

39.735

135.425

396.124

328.193

67.931

– waarvan ICT 3

127.384

143.840

142.247

134.198

   

0

– waarvan overige exploitatie

378.742

351.511

240.962

139.116

205.271

155.539

49.732

– waarvan overige exploitatie attachés

8.245

9.239

9.767

9.138

6.225

8.436

– 2.211

               

Apparaatsontvangsten

57.703

49.682

68.106

75.041

55.319

44.319

– 11.000

1

Onder staf CDC wordt verstaan de commandant, ondersteuningsgroep, kabinet en Financiën & Control;

2

Huisvesting en infrastructuur in 2012 geconcentreerd bij het CDC;

3

Exploitatie informatievoorziening door baten-lastenagentschap DTO in 2012 naar de DMO.

Toelichting op de instrumenten

De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De realisatie van de verplichtingen is € 171,8 miljoen hoger dan geraamd. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de bijstelling voor de Nederlandse bijdrage aan het Strategic Airlift Capability (SAC) C-17 programma (€ 106,5 miljoen tot en met 2013): In het Memorandum of Understanding (MoU) zijn zowel een kostenplafond (Cost Ceiling) als een nagestreefd kostenniveau (Cost Target) opgenomen. Sinds 2013 wordt niet langer gebruik gemaakt van het nagestreefde kostenniveau, maar van het kostenplafond. Dit is verwerkt in de financiële administratie en in de begroting van de Nederlandse bijdrage aan het programma. Het resterende deel hangt samen met de hogere apparaatsuitgaven, waarvan de posten hieronder worden benoemd.

Uitgaven

Personele uitgaven

De lagere personele uitgaven (– € 16,6 miljoen) worden vooral veroorzaakt door de overheveling van budget naar de post materiële uitgaven (verhuiscontract buitenland en medisch specialisten) die voorheen onder personele uitgaven werden geboekt.

Huisvesting en infrastructuur

De uitgaven voor huisvesting en infrastructuur zijn € 67,9 miljoen hoger dan begroot. Het budget voor energie en water was initieel te laag begroot en is met € 21,6 miljoen verhoogd. Aan de exploitatie van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie is € 2,5 miljoen extra budget toegekend in verband met de herziene opdracht na vaststelling van de bewakingsplattegrond. Het budget voor instandhouding infrastructuur is met € 30,6 miljoen naar boven bijgesteld ter dekking van het exploitatietekort, waarvan € 21,1 miljoen door interne herschikking binnen de materiële uitgaven. De defensieonderdelen hebben ten behoeve van huisvestingsactiviteiten voor € 5,2 miljoen additioneel ontvlochten. Tenslotte is het budget verhoogd met € 8 miljoen vanwege de hogere ontvangsten en zijn de betreffende uitgaven gerealiseerd.

Overige exploitatie

De uitgaven voor overige exploitatie zijn € 49,7 miljoen hoger dan begroot. Door de defensieonderdelen is additioneel budget ontvlochten ten behoeve van facilitaire dienstverlening (€ 23,9 miljoen) en ten behoeve van werving (€ 13,9 miljoen). Voor € 4 miljoen is er sprake van hogere ontvangsten, het resterende bedrag betreft interne herschikkingen.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten (€ 11 miljoen) worden veroorzaakt door hogere ontvangsten van de ingediende declaraties bij de zorgverzekeraar door de Defensie Gezondheidszorg Organisatie en de ontvangsten van IVENT voor de door het CDC geleverde facilitaire diensten.

Licence