Base description which applies to whole site

5.1 Niet-beleidsartikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel 9 Algemeen

De onderstaande tabel bevat de geraamde en gerealiseerde uitgaven en verplichtingen voor 2013.

Artikel 9 Algemeen

(bedragen x € 1000)

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

begroting 2013

verschil

Verplichtingen

131.940

115.582

94.131

116.660

84.443

95.502

– 11.059

Uitgaven

106.781

116.572

100.993

90.850

100.566

95.502

5.064

               

Programma-uitgaven

             

Subsidies en bijdragen

14.610

19.697

21.554

21.904

21.682

19.695

1.987

Bijdrage NAVO en internationale samenwerking 1

43.372

37.061

35.740

30.077

39.906

44.898

– 4.992

Overige uitgaven

48.799

59.814

43.699

38.869

38.978

30.909

8.069

Totaal programma-uitgaven

106.781

116.572

100.993

90.850

100.566

95.502

5.064

               

Totaal ontvangsten 2

             
1

Bijdrage Navo exclusief investeringen;

2

Bijdrage ontvangsten NAVO zijn toegevoegd aan artikel 6 Investeringen krijgsmacht.

Toelichting op de instrumenten

De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De realisatie van de verplichtingen is € 11,1 miljoen lager dan was begroot. Door de reorganisatie zijn minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.

Uitgaven

De lagere bijdrage aan de Navo en internationale samenwerking van € 5 miljoen heeft onder meer te maken met de laatste «Call for contribution military budget» die lager uitvalt dan was voorzien door de Navo. De hogere overige uitgaven hebben voor het merendeel betrekking op de overheveling van budget vanuit de operationele commando’s naar het Nationaal Militair Museum.

Licence