Base description which applies to whole site

5.2 Niet-beleidsartikel 10 Centraal apparaat

Op dit artikel zijn alle verplichtingen, personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de Bestuursstaf en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst weergegeven. Tevens zijn in dit artikel de defensiebrede uitgaven ondergebracht voor pensioenen en uitkeringen (waarvan een deel «niet relevant» dat betrekking heeft op de lening voor de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen), wachtgeld, inactiviteitswedden en SBK-gelden.

Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel 10 centraal apparaat

Artikel 10 Centraal apparaat

(bedragen x € 1000)

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

begroting 2013

verschil

Verplichtingen

1.413.466

1.451.490

1.539.764

1.761.039

1.655.999

1.592.910

63.089

Uitgaven

1.402.243

1.462.716

1.542.481

1.763.530

1.658.703

1.592.910

65.793

               

Apparaatsuitgaven

             

Bestuursstaf

125.259

125.721

116.779

107.015

89.315

99.960

– 10.645

Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst

70.723

70.848

72.751

70.670

59.437

56.879

2.558

Pensioenen en uitkeringen *)

1.069.855

1.147.502

1.224.066

1.380.124

1.256.134

1.177.256

78.878

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

124.278

109.833

123.102

202.876

253.817

258.815

– 4.998

Ziektekostenvoorziening

12.128

8.812

5.783

2.845

     
               

Apparaat per uitgavencategorie

1.402.243

1.462.716

1.542.481

1.763.530

1.658.703

1.592.910

65.793

personele uitgaven

1.350.551

1.419.639

1.498.742

1.723.733

1.638.573

1.562.284

76.289

– waarvan eigen personeel

144.291

153.494

145.790

137.888

128.622

126.213

2.409

– waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen

1.206.260

1.266.145

1.352.952

1.585.845

1.509.951

1.436.071

73.880

materiële uitgaven

51.692

43.077

43.739

39.797

20.130

30.626

– 10.496

– waarvan huisvesting en infrastructuur

121

162

593

       

– waarvan ICT

16.524

17.174

21.213

20.404

     

– waarvan overige exploitatie

35.047

25.741

21.933

19.393

20.130

30.626

– 10.496

               

Totaal ontvangsten

1.054

16.540

6.749

24.839

2.669

6.937

– 4.268

* waarvan niet relevant

33.840

41.992

81.915

80.976

84.140

107.172

– 23.032

Toelichting op de instrumenten

De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De realisatie van de verplichtingen is € 63,1 miljoen hoger dan was voorzien als gevolg van de hogere uitgaven voor pensioenen en uitkeringen.

Uitgaven

De realisatie van de personele uitgaven is € 76,3 miljoen hoger dan begroot. Het merendeel hiervan (€ 73,9 miljoen) heeft betrekking op pensioenen en uitkeringen die zijn gestegen, onder andere vanwege de afhandeling van de uitkeringen voor de ereschuld veteranen. De realisatie van de overige exploitatie is € 10,5 miljoen lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de reorganisatie, waardoor verschillende activiteiten niet of later zijn gestart (onder andere opleiding, transport en uitbestedingen).

Licence