Base description which applies to whole site

4.4 Beleidsartikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

Algemene doelstelling

De luchtstrijdkrachten leveren lucht- en grondgebonden capaciteit voor nationale en internationale operaties.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de vaststelling van de omvang en de samenstelling van de luchtstrijdkrachten en van de mate van gereedheid van de luchtstrijdkrachten.

Voor de lucht- en grondgebonden capaciteit van de krijgsmacht is het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) verantwoordelijk voor het operationeel gereedstellen en in stand houden van de eenheden. De luchtstrijdkrachten zijn inzetbaar voor zowel expeditionaire taken als voor nationale taken.

Beleidsconclusies

Het CLSK heeft een bijdrage geleverd aan de drie hoofdtaken van de krijgsmacht en daarmee aan het halen van het Nederlandse ambitieniveau. Het CLSK heeft in 2013 met diverse onderdelen deelgenomen aan grote en kleine internationale operaties. Daarnaast is zowel gegarandeerde als niet-gegarandeerde capaciteit ter beschikking gesteld voor de uitvoering van structurele nationale taken en bijstand en steunverlening zowel in Nederland als in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Het behalen van de operationele doelstellingen hangt af van de beschikbaarheid van voldoende opgeleid, geoefend en gemotiveerd personeel, voldoende materieel dat voldoet aan alle operationele vereisten en de mogelijkheden hier realistisch mee op te leiden en te oefenen. De materiële gereedheid is negatief beïnvloed door een tekort aan technisch personeel en een tekort aan reservedelen. Dit heeft er toe geleid dat vooral de doelstellingen voor helikopters niet volledig zijn behaald. Zie verder de toelichting bij de diverse helikoptertypes onder de tabel.

Realisatie operationele doelstellingen.

De operationele doelstellingen waaraan het CLSK moet voldoen zijn gekwantificeerd en gekwalificeerd naar aantallen operationeel gerede eenheden. In onderstaande matrix is per eenheid de realisatie tegen de doelstellingen afgezet.

Realisatie doelstellingen CLSK 2013

Groep

 Organieke eenheid

Totaal

aantal

eenheden

Operationeel gerede (OG) eenheden

Voortzettingsvermogen

Doelstelling

Realisatie

Doelstelling

Realisatie

Jachtvliegtuigen

F-16

57

17

21,7

40

35,3

Helikopters (Defensie Helikopter Commando)

AH-64D Apache

21

7

0

14

21

CH-47 Chinook

14

4

0

10

14

AS-532 Cougar

8

4

0

4

8

AB-412SP (SAR)

3

2

1,9

1

1,1

NH-90 NFH

9 → 12 (10)

3 → 6 (3)

0

6 (7)

10

Luchttransport

(K)-DC10

3

1,5

1,4

1,5

1,6

C-130H Hercules

4

2

1,4

2

2,6

Kustwacht Nederland

Dornier DO-228

2

1

1,1

1

0,9

Force protection

OGRV-eenheden

3

1

1,8

2

1,2

Command & Control element

2

1

2

1

0

Air C-4 ISR

AOCS

1

1

0,8

0

0,2

NDMC

1

1

0,7

0

0,3

Toelichting

Inzet

Gedurende het jaar is door eenheden van het CLSK deelgenomen aan diverse crisisbeheersingsoperaties. Deze operaties worden vermeld onder beleidsartikel 1 Inzet. Het CLSK heeft aan alle inzetopdrachten voldaan.

Operationele gereedheid.

De operationele doelstellingen voor 2013 zijn niet voor alle wapensystemen van CLSK behaald. Hieronder worden deze eenheden nader toegelicht.

Apache-helikopter

Bij de gevechtshelikopters is het afgelopen jaar de realisatie van het aantal operationele eenheden achtergebleven bij de planning. Door een gebrek aan reservedelen is er tot halverwege het jaar een lage inzetbaarheid van de Apaches geweest. De reservedelen situatie is in het tweede helft van het jaar verbeterd, resulterend in meer inzetbare Apaches. Ondanks de stijgende lijn in de materiële beschikbaarheid van de Apaches zijn er niet voldoende Apaches inzetbaar om de bemanningen het gehele oefenprogramma te laten uitvoeren. Hierdoor zijn de bemanningen niet volledige combat ready opgeleid en getraind. De oefenvoorbereidingen voor de uitzending naar Mali hebben ongehinderd doorgang gevonden. Een deel van de crews is Deployable Combat Ready (DCR). De DCR getraindheid is voldoende om binnen de gestelde reactietijd ISAF-achtige missies uit te voeren.

Chinook-helikopter

Bij de Chinook-helikopters is het afgelopen jaar de realisatie van het aantal operationeel gerede eenheden achtergebleven bij de planning. Door een gebrek aan reservedelen is er tot halverwege het jaar een lage inzetbaarheid van de Chinooks. Door het afsluiten van diverse contracten en de aflevering van de laatste (zesde) nieuwe Chinook is de beschikbaarheid van de Chinook in de tweede helft van het jaar toegenomen. Ondanks de stijgende lijn in de materiële beschikbaarheid van de Chinook zijn er niet voldoende Chinooks inzetbaar om de bemanningen het gehele oefenprogramma uit te laten voeren. Hierdoor zijn de bemanningen niet volledig combat ready opgeleid en getraind. Een deel van de crews is Deployable Combat Ready (DCR). De DCR getraindheid is voldoende om binnen de gestelde reactietijd ISAF-achtige missies uit te voeren.

Cougar-helikopter

Het tekort aan reservedelen, gecombineerd met een extra inzet voor de anti-piraterij missie hebben ervoor gezorgd dat onvoldoende materieel en personeel in Nederland aanwezig zijn om alle crews combat ready op te leiden. Hierdoor was de Cougar specifiek gereed in plaats van organiek gereed. Desondanks zijn de Cougar en haar bemanningen in staat geweest alle opdrachten in het kader van nationale en internationale inzet uit te voeren.

AB-412

De AB-412 kan haar taken uitvoeren, functioneert onder de doelstellingennorm. Dit wordt vooral veroorzaakt door onderbezetting. Op de momenten dat de AB-412 tijdelijk niet beschikbaar was is de Cougar ingezet voor de SAR en Patiëntenvervoer-taken.

NH-90 helikopter

De inzetbaarheid van de NH-90 is onvoldoende, slechts één NH-90 was gelijktijdig inzetbaar als boordhelikopter. De pijlen (zoals ook in de begroting opgenomen) geven aan dat het aantal beschikbare NH-90’s gedurende het jaar toeneemt van negen naar twaalf conform het afleverschema en dat de doelstelling voor het aantal operationeel gerede NH-90’s gedurende het jaar stijgt van drie naar zes. Vanwege het vertraagde afleverschema van de NH-90 zijn in 2013 uiteindelijk tien NH-90’s voor Defensie beschikbaar gekomen. De doelstelling van het aantal operationeel gerede NH-90’s voor 2013 is hierdoor niet boven drie uitgekomen. Dit resulteert in een doelstelling voor het voorzettingsvermogen van zeven NH-90’s. Over de NH-90 is de Kamer in de 13e jaarrapportage project NH-90 geïnformeerd (Kamerstuk 25 928, nr. 55 van 1 november 2013).

(K)DC-10 (tanker)transportvliegtuig

De (K)DC-10 (tanker)transportvliegtuigen hebben niet volledig kunnen voldoen aan de opgedragen doelstellingen. Tekorten aan reservedelen en het ontbreken van een aantal onderhoudscontracten hebben de inzetbaarheid van de (K)DC-10 beperkt. Halverwege het jaar is de laatste gemodificeerde KCD-10 afgeleverd en beschikte Defensie weer over de volledige strategische tanker/transportvloot.

C-130 transportvliegtuig

De C-130 transportvliegtuigen hebben niet volledig kunnen voldoen aan de opgedragen doelstellingen. Door het uitblijven van operationele subsystemen om te kunnen opereren met parachutisten en het nog niet beschikbaak hebben van zelfbeschermingsmiddelen kan de bemanning niet aan alle combat ready eisen voldoen. De C-130 heeft dit jaar wel kunnen voldoen aan alle opgedragen transporttaken.

AOCS

Het AOCS kan haar taken uitvoeren, maar scoort onder de doelstellingennorm. Dit wordt vooral veroorzaakt door vacatures.

Nationale Datalink Management Cell (NDMC)

De NDMC kan haar taken uitvoeren, maar scoort onder de doelstellingennorm. Dit wordt vooral veroorzaakt door vacatures.

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

(bedragen x € 1.000) 

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Begroting 2013

Verschil

Verplichtingen

679.404

754.488

609.073

627.070

857.262

663.949

193.313

Uitgaven

729.984

721.088

685.357

661.877

651.319

663.949

– 12.630

               

Programmauitgaven

56.747

53.291

47.208

45.001

149.516

132.003

17.513

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK

56.747

53.291

47.208

45.001

149.516

132.003

17.513

– waarvan inzet

             

– waarvan gereedstelling

36.019

38.897

33.372

25.971

20.538

19.388

1.150

– waarvan instandhouding

20.728

14.394

13.836

19.030

128.978

112.615

16.363

               

Apparaatsuitgaven

673.237

667.797

638.149

616.876

501.803

531.946

– 30.143

Staven 1

40.756

39.818

42.935

25.105

16.756

24.178

– 7.422

Operationele eenheden Commando LSK 2

621.076

619.272

586.758

584.512

485.047

507.768

– 22.721

Bijdragen aan SSO's 3

11.405

8.707

8.456

7.259

     
               

Apparaat per uitgavencategorie

673.237

667.797

638.149

616.876

501.803

531.946

– 30.143

personele uitgaven

418.537

432.708

406.332

414.284

401.910

390.242

11.668

materiele uitgaven

254.700

235.089

231.817

202.592

99.893

141.704

– 41.811

               

Apparaatsontvangsten

9.970

15.986

13.556

13.854

15.256

15.286

– 30

1

De Definitie CLSK formatie staf CLSK is in 2012 aangepast vanwege een ge wijzigde begrotingsindeling. Onder Staf wordt nu verstaan Commandant, afdeling Kabinet en Financiën & Control.

2

Het Logistieke Centrum Woensdrecht is in 2012 toegevoegd aan formatie (exploitatie) en in 2013 ook voor de gereedstellings- en instandhoudingsbudgetten.

3

Bijdragen aan Shared Service Organisations (SSO's) zijn in 2013 geconcentreerd bij de ondersteunende diensten DMO en CDC.

Toelichting op de instrumenten

De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De hogere realisatie van de verplichtingen van € 193,3 miljoen is vooral het gevolg van de meerjarige verplichting (voor de periode 2014 tot en met 2018) voor F-16 opleidingen in Amerika ($ 149 miljoen) en het onderhoudscontract van de Makila motoren voor de Cougar-helikopters (€ 34,6 miljoen voor de periode 2014 tot en met 2017).

Uitgaven

Instandhouding

De uitgaven voor instandhouding zijn € 16,4 miljoen hoger vanwege de aanschaf van reservedelen voor de NH-90 helikopter (€ 11,7 miljoen). Ook is door interne herschikking het budget verhoogd en gerealiseerd om de instandhoudingsactiviteiten te kunnen uitvoeren.

Apparaatsuitgaven

Personele uitgaven

De personele uitgaven zijn € 11,7 miljoen hoger als gevolg van het voor een deel repareren van de nadelige effecten van de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip en de gewijzigde ABP premies en sociale lasten.

Materiële uitgaven

De neerwaartse bijstelling van de materiële uitgaven (– € 41,8 miljoen) is onder meer een gevolg van herschikkingen en concentreren van activiteiten bij andere defensieonderdelen met de daarbij behorende budgetten. Zo zijn de activiteiten van de Groep Geleide Wapens (€ 6 miljoen) overgegaan naar het Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen. Het kleding en uitrustingsbudget is overgegaan naar het KPU- bedrijf (€ 4 miljoen); het wervingsbudget (€ 3,6 miljoen) en het budget commandantenvoorziening (€ 2,3 miljoen) zijn overgegaan naar het CDC. Verder is het opleidingsbudget naar beneden bijgesteld door het achterblijven van de aanvragen voor opleidingen.

Licence