Base description which applies to whole site

2. Artikel 68 maatregelen

Op basis van artikel 68 mag Nederland een deel van de nationale enveloppe voor inkomenssteun herbestemmen voor het stimuleren van bijvoorbeeld milieuvriendelijke landbouw, kwaliteitslandbouw en risicoverzekeringen. Hiermee kunnen de betreffende middelen behouden blijven in de eerste pijler.

In 2011 is besloten het bestaande pakket artikel 68 maatregelen te continueren en in 2012 en 2013 verder uit te bouwen.

Aan het pakket is voor het jaar 2013 de maatregel Instandhouding van vezelgewassen toegevoegd en is het onderdeel risicoverzekering plant/dier geschrapt. Met dit onderdeel werd de invoering van een risicoverzekering voor broedeieren voorzien. Omdat echter binnen de sector geen overeenstemming kon worden bereikt is deze maatregel stopgezet.

In onderstaande tabel 1a is een overzicht gegeven van de lopende artikel 68 maatregelen in 2012 en 2013.

Tabel 1a. Overzicht van de artikel 68 maatregelen in 2012 en 2013

(Begrote bedragen x € 1 mln)

2012

2013

Realisatie 2013

Dierenwelzijn

     

• Investeringsregeling duurzame stallen (alle dierlijke sectoren)

15,2

14,2

8,2

• Subsidieregeling diervriendelijk produceren (leghennen, vleesrunderen, vleeskalveren, varkens en vleeskuikens; elk € 300.000)

1,5

1,5

0,4

• Diervriendelijke kalvervloeren

0,8

0,8

0,3

• Stimulering precisielandbouw en milieuvriendelijke bewaarplaatsen

10,0

11,4

5,8

Vaarvergoeding

1,1

1,1

0,6

Elektronische identificatie en registratie schapen/geiten

     

• Investering identificatie en registratie

1,5

1,5

1,3

Verzekeringen

     

• brede weersverzekering

5,6

7,6

3,5

• risicoverzekeringen dier/plant

2,2

2,2

 

• instandhouding vezelgewassen

 

0,9

 

Totaal

37,9

41,2

20,1

Aanvankelijk was het gebruik van artikel 68 voorzien voor de jaren 2010–2013. Met het uitstel van de inwerkingtreding van het onderdeel Directe Betalingen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid per 1 januari 2015, is op basis van artikel 6, lid 5 van de Transitieverordening ((EU) nr. 1310/2013), de mogelijkheid geboden om ook in 2014 van artikel 68 gebruik te maken. Van deze mogelijkheid wordt in 2014 gebruik gemaakt. Tabel 1b geeft het aangepaste pakket voor 2014 weer.

Tabel 1b. Overzicht van de artikel 68 maatregelen in 2014

Begrote bedragen x (1 mln)

2014

Dierenwelzijn

 

Investeringsregeling duurzame stallen

9,5

Stimulering precisielandbouw en milieuvriendelijke bewaarplaatsen

12,3

Vaarvergoeding

1,1

Brede Weersverzekering

6,5

Instandhouding van vezelgewassen

0,9

Investeringen in mestbewerkingsinstallaties

5,0

Totaal

35,3

Licence