Base description which applies to whole site

6. Saldibalans

Saldibalans per 31 december 2014

Bedragen x € 1.000
   

31-12-2014

31-12-2013

   

31-12-2014

31-12-2013

1.

Uitgaven ten laste van de begroting

13.751

11.247

2.

Ontvangsten ten gunste van de begroting

23.521

15.905

4.

Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

20.958

10.599

2a.

Saldo uitgaven/middelen voorgaande Dienstjaren

9.296

4.637

5.

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

 

42

6.

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

1.892

1.346

Subtotaal

 

34.709

21.888

Subtotaal

 

34.709

21.888

8.

Extra-comptabele vorderingen

4.927

3.095

8a

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

4.927

3.095

10.

Voorschotten

1.525

1.601

10a

Tegenrekening voorschotten

1.525

1.601

11.

Garantieverplichtingen

85.733

102.363

11a

Tegenrekening garantieverplichtingen

85.733

102.363

 

Totaal

126.894

128.947

 

Totaal

126.894

128.947

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet.

Bedragen x € 1.000

Balanspost 1. Uitgaven ten laste van de begroting 2014

13.751

De op deze post verantwoorde uitgaven komen overeen met de uitgaven opgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, over het jaar 2014.

 
   

Balanspost 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting 2014

23.521

De op deze post verantwoorde ontvangsten komen overeen met de ontvangsten opgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel ontvangsten, over het jaar 2014.

 
   

Balanspost 4. Rekening-courant RHB

20.958

Deze post geeft het tegoed weer dat het DGF heeft bij het Ministerie van Financiën per 31 december 2014.

 
   

Balanspost 5. Uitgaven buiten begrotingsverband

 
   

Balanspost 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband

1.892

Onder de ontvangsten buiten begrotingsverband zijn met derden in 2015 te verrekenen posten opgenomen.

 
   

Balanspost 8. Extra-comptabele vorderingen

4.927

Onder de extra-comptabele vorderingen zijn vorderingen op derden opgenomen.

 
   

Balanspost 10. Voorschotten

1.525

In de verklarende tabel wordt per operationele doelstelling toegelicht hoe de

openstaande voorschotten zijn samengesteld.

 
   

Toelichting

 

Operationele doelstelling

 

0111 Bewaking van dierziekten

601

0112 Bestrijding van dierziekten

924

0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

0

0114 Overig

0

   

Totaal Voorschotten

1.525

   

Afwikkeling voorschotten

 

Openstaande voorschotten op 1-1-2014

1.602

Opgeboekte voorschotten 2013 (geboekt in 2014)

0

Opgeboekte voorschotten 2014

1.306

Afgewikkelde voorschotten (voorgaande jaren)

-/- 1.383

Afgewikkelde voorschotten (ontstaan in 2014)

0

Openstaande voorschotten op 31-12-2014

1.525

   

Ouderdom voorschotten

 

Opgeboekt in 2012

0

Opgeboekt in 2013

219

Opgeboekt in 2014

1.306

   

Openstaande voorschotten op 31-12-2014

1.525

   

Balanspost 11. Garantieverplichtingen

85.733

Op deze post zijn de garantiestellingen van het bedrijfsleven opgenomen.

 
   

Garantiestelling per 1-1-2014

102.363

Ophoging 2014

2.907

Ontvangen bijdragen in kader convenant van Productschappen

-/- 19.537

Garantiestelling per 31-12-2014

85.733

Met ingang van 1 januari 2015 moet een nieuw convenant en de daaruit geldende garantieverplichtingen voor de sector van toepassing worden. De garantiestelling uit hoofde van het huidige convenant vervalt nadat de hele convenantsperiode financieel is afgewikkeld. Dat zal in 2015 plaatsvinden.

Gedurende de conventantsperiode zijn enkele uitbraken van AI geweest. Vanuit Europese wetgeving kan een deel van de gemaakte kosten ter bestrijding van deze uitbraken gedeclareerd worden. De (verwachte) EU-ontvangsten die hiermee samenhangen zijn nog niet verwerkt in de hoogte van de garantieverplichtingen. Derhalve kunnen de garantieverplichtingen nog wijzigen.

Licence