Base description which applies to whole site

Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

A. Algemene doelstelling

Het Kabinet draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de Gouverneur in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Koning als hoofd van de regering van het land Sint Maarten en als vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk.

De taken en bevoegdheden van de Gouverneur van Sint Maarten zijn opgenomen in het Statuut voor het Koninkrijk, de Staatsregeling van Sint Maarten, verschillende (organieke) Sint Maartense landsverordeningen, Koninkrijkswetgeving en het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten.

Aan het feit dat de Gouverneur bevoegd orgaan is tot uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet Paspoortwet ontleent het Kabinet van de Gouverneur veel dienstverlenende, uitvoerende werkzaamheden. De taken en inrichting van het kabinet zijn vastgelegd in een instellings- en beheersbesluit, evenals in een Organisatie- en Formatieplan.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De bestuurlijke rol van de Gouverneur zowel binnen Sint Maarten als landsorgaan, als in relatie tot het Koninkrijk als Koninkrijksorgaan brengt met zich mee dat op het gehele werkveld van deze overheden contacten worden onderhouden, ook door het kabinet ten behoeve van de Gouverneur met de Staten van Sint Maarten, met ministers, andere bestuurders en instituties in het Koninkrijk, Sint Maarten en Nederland. De relaties met de Gouverneurs van Aruba en van Curaçao zijn geïnstitutionaliseerd en worden onderhouden.

Met name bij de uitvoering van rijkswetgeving werkt het Kabinet samen met verschillende ministeries, agentschappen en diensten. Dit zijn in het bijzonder de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen het land Sint Maarten heeft het Kabinet intensief contact met de Staten, de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat en met overige landsdiensten. De Gouverneur van Sint Maarten heeft de procedure van de aanvraag en uitgifte van nationale paspoorten aan ingezetenen van Sint Maarten deels gemandateerd aan de landsdienst voor Burgerzaken (Census Office).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.7

C. Beleidsconclusie

Bij Koninklijk besluit van 30 september 2013 (Stcrt. 2013, 27820) is bepaald dat de Gouverneur van Sint Maarten een onafhankelijk onderzoek gelast naar de integriteit van het bestuur van Sint Maarten. In 2014 is dit onderzoek aan een onafhankelijke instantie aanbesteed en tot uitvoering gekomen. Op 25 augustus 2014 is het onderzoeksrapport door de Gouverneur aan de Rijksministerraad aangeboden. Op 26 september 2014 is het rapport door de Rijksministerraad openbaar gemaakt en door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer toegezonden.

Verder hebben zich qua uitvoering en beoogde resultaten in 2014 geen bijzonderheden voorgedaan.

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 8 Kabinet Gouverneur St. Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
           

Realisatie

Oorspronkelijk

vastgestelde

begroting

Verschil

   

2010

2011

2012

2013

2014

2014

2014

Verplichtingen:

0

0

2.071

2.262

2.803

2.043

760

                 

Uitgaven:

0

0

2.120

2.273

2.831

2.043

788

                 

8.1

Kabinet Gouverneur St. Maarten

0

0

2.120

2.273

2.831

2.043

788

                 

Ontvangsten:

0

0

6

289

80

50

30

E. Toelichting artikelonderdelen

Het begrotingsartikel van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten bevat alleen apparaatsuitgaven. In onderstaande tabel zijn de apparaatsuitgaven gespecificeerd.

Specificatie apparaatsuitgaven

(bedragen x € 1.000)

Apparaat

2014

Personeel

1.142

Eigen personeel

1.069

Externe inhuur

17

Overig personeel

56

Materieel

933

Overig materieel

756

Totaal apparaat

2.831

Integriteitsonderzoek

Bij Koninklijk besluit van 30 september 2013 (Stcrt. 2013, 27820) is bepaald dat de Gouverneur van Sint Maarten een onafhankelijk onderzoek gelast naar de integriteit van het bestuur van Sint Maarten. In 2014 is dit onderzoek aan een onafhankelijke instantie aanbesteed en tot uitvoering gekomen. De kosten voor dit onderzoek zijn bij gelegenheid van 1e suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten. Dit verklaart de hogere realisatie in 2014 (ad. € 0,8 mln.).

7

Comptabiliteitswet 2001, artikel 19.

Licence