Base description which applies to whole site

E: Toelichting

Verplichtingen

Op het artikel Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband (2.4) is het verplichtingenbudget overschreden vanwege het aangaan van een meerjarige verplichting ten behoeve van het LOTFA-programma (Law and Order Trust Fund for Afghanistan) binnen de programma’s van het Stabiliteitsfonds. Daarnaast is het verplichtingenbudget voor het Veiligheidsfonds gestegen vanwege hogere uitgaven op dit onderdeel (artikel 2.1), en zijn verplichtingen aangegaan voor de Global Conference on Cyber Space (artikel 2.2). Hier staat tegenover dat de verplichtingen voor VN-contributies voor crisisbeheersingsoperaties (artikel 2.4) en de NSS (artikel 2.2) zijn verlaagd vanwege lagere realisaties. Zie hiervoor ook de toelichting onder uitgaven.

Uitgaven

Artikel 2.1

Zoals opgenomen in de Eerste en Tweede Suppletoire Begrotingswet zijn de uitgaven voor Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid toegenomen doordat de uitgaven voor het Veiligheidsfonds zijn verhoogd. Het betreft hier een extra inzet voor het conflict in Syrië en Irak. Daarnaast zijn de uitgaven voor de NAVO gestegen als gevolg van een additionele bijdrage aan de NAVO nieuwbouw vanwege hoger uitgevallen bouwkosten en als gevolg van een aanpassing van het betaalritme van de jaarlijkse bijdrage.

Artikel 2.3

Het budget voor Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing is gedaald als gevolg van de overheveling van budget voor de NSS naar andere departementen. Dit ter dekking van uitgaven ten behoeve van de NSS. Daarnaast is, gebaseerd op de liquiditeitsprognose, geen betaling aan de EBRD gedaan.

Artikel 2.4

In de Eerste en Tweede Suppletoire Begrotingswet is aangegeven dat het budget voor de Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband, is afgenomen. Enerzijds is het budget gestegen als gevolg van een overheveling vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van de veiligheidssectorhervormingen en vredesopbouw alsook trainingen en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. Anderzijds wordt het budget verlaagd door een overheveling naar het artikel voor goed bestuur en wederopbouw op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ook daalde het budget als gevolg van een lagere Nederlandse contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties. Deze uitgaven vinden plaats na afroep door de VN en zijn mede gebaseerd op afdrachten van andere lidstaten en de liquiditeitsbehoefte binnen de verschillende operaties. Ten slotte is de contributie aan de OVSE gedaald.

Licence