Base description which applies to whole site

11. DEPARTEMENTALE SALDIBALANS

De saldibalans per 31 december 2014 geeft de financiële posten weer die bij de afsluiting van de begrotingsboekhouding aan het einde van 2014 bestonden en meegenomen worden naar volgende begrotingsjaren.

Tabel 11.1 Saldibalans (x € 1.000)
 

Activa

     

Passiva

   
   

31-12-2014

31-12-2013

   

31-12-2014

31-12-2013

1

Uitgaven ten laste van de begroting

12.624.885

12.383.254

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

1.444.147

1.465.289

3

Liquide middelen

260

358

     

4

Rekening-courant RHB

0

0

4a

Rekening-courant RHB

10.711.700

10.426.128

5

Rekening-courant RHB begrotingsreserve

284.374

44.374

5a

Begrotingsreserves

284.374

44.374

6

Uitgaven buiten begrotingsverband

(=intra-comptabele vorderingen)

19.881

15.901

7

Ontvangsten buiten begrotingsverband

(= intra-comptabele schulden)

489.179

508.096

 

Subtotaal

12.929.400

12.443.887

 

Subtotaal

12.929.400

12.443.887

               

9

Openstaande rechten

0

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10

Extra-comptabele vorderingen

1.285.650

1.075.946

10a

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

1.285.650

1.075.946

11a

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

0

11

Extra-comptabele schulden

0

0

12

Voorschotten

7.255.213

6.569.628

12a

Tegenrekening voorschotten

7.255.213

6.569.628

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

2.197.910

2.709.618

13

Garantieverplichtingen

2.197.910

2.709.618

14a

Tegenrekening openstaande verplichtingen

751.185

1.003.351

14

Openstaande verplichtingen

751.185

1.003.351

15

Deelnemingen

0

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

0

 

Subtotaal

11.489.958

11.358.543

 

Subtotaal

11.489.958

11.358.543

               

Totaal

24.419.358

23.802.430

 

Totaal

24.419.358

23.802.430

Hieronder worden de onderdelen van de saldibalans nader toegelicht. De cijfers die tussen haken achter de tabeltitels staan, verwijzen naar de betreffende post op de saldibalans.

Tabel 11.2 Begrotingsuitgaven (1) (x € 1.000)
 

2014

2013

Uitgaven ten laste van de begroting 2013

0

12.383.254

Uitgaven ten laste van de begroting 2014

12.624.885

0

Totaal

12.624.885

12.383.254

Tabel 11.3 Begrotingsontvangsten (2) (x € 1.000)
 

2014

2013

Ontvangsten ten gunste van de begroting 2013

0

1.465.289

Ontvangsten ten gunste van de begroting 2014

1.444.147

0

Totaal

1.444.147

1.465.289

Onder de post uitgaven en ontvangsten ten laste van de begroting zijn de gerealiseerde begrotingsuitgaven en -ontvangsten van het jaar 2014 opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd. De verschillen met de departementale verantwoordingsstaat 2014 betreffen afrondingsverschillen.

Tabel 11.4 Liquide middelen (3) (x € 1.000)
 

2014

2013

Kas

251

276

Buitenlandse Bank

9

57

Royal Bank of Scotland

0

25

Saldo liquide middelen

260

358

De kas betreft contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders. Deze zijn voornamelijk aanwezig bij Griffie (€ 171.000), Openbaar Ministerie (€ 39.000) en Dienst Terugkeer & Vertrek (€ 35.000). De kas bij Griffie betreft contante betalingen van cliënten voor rechtszaken.

Op de buitenlandse bank komen ontvangsten binnen van Belgische betrokkenen voor het CJIB. Deze rekening wordt niet dagelijks afgeroomd door het Ministerie van Financiën.

Tabel 11.5 Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding (4 en 4a) (x € 1.000)
 

2014

2013

RC RHB

10.711.700

10.426.128

Totaal

10.711.700

10.426.128

Het saldo van deze post geeft de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weer. Het saldo (€ 10.711.700) sluit aan bij het rekening-courantoverzicht van de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën.

Tabel 11.6 Rekeningcourant Rijkshoofdboekhouding begrotingsreserve (5 en 5a) (x € 1.000)
 

2014

2013

Begrotingsreserve Asiel

284.374

44.374

Totaal

284.374

44.374

Het Ministerie van VenJ heeft toestemming van het Ministerie van Financiën om een «Begrotingsreserve Asiel» te vormen. Hieruit worden kosten als gevolg van instroomfluctuaties van asielzoekers gedekt. De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden is in 2014 opgelopen. Het kabinet stelde in 2014 € 375 mln. extra beschikbaar voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers in 2014 en 2015. Hiervan is € 240 mln. toegevoegd aan de begrotingsreserve ten behoeve van de opvang in 2015. Het saldo (€ 284.374) sluit aan bij het rekening-courantoverzicht van de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën.

Tabel 11.7 Uitgaven buiten begrotingsverband (6) (x € 1.000)
 

2014

2013

Door te belasten uitgaven

15.698

11.741

Salarisvoorschotten

3.506

3.797

Overig

677

363

Totaal

19.881

15.901

De uitgaven buiten begrotingsverband worden als volgt gespecificeerd:

Door te belasten uitgaven: de belangrijkste posten betreffen:

 • Het product schadevergoedingsmaatregelen van het CJIB (Wet Terwee) (€ 10.819.000). De stijging ten opzichte van 2013 betreft voornamelijk deze vergoeding. De reden hiervan is hogere schadevergoedingsmaatregelen aan slachtoffers die verhaalt worden op de dader.

 • Het saldo van de nader te verrekenen door de griffier voorgeschoten deskundigenkosten (€ 2.343.000) is vrijwel gelijk gebleven aan voorgaand boekjaar.

Salarisvoorschotten: Op deze rekeningen worden de salarisvoorschotten verantwoord die door de decentrale diensten zijn verstrekt. Het verstrekte voorschot wordt vervolgens op het salaris van de medewerker ingehouden. Eind 2013 zijn er door VenJ acties ondernomen om de voorschotten correct en sneller af te laten rekenen. Deze actie is in 2014 voortgezet en heeft geleid tot een beperkt lagere stand van de salarisvoorschotten. De monitoring hierop zal in 2015 worden verscherpt;

Tabel 11.8 Ontvangsten buiten begrotingsverband (7) (x € 1.000)
 

2014

2013

Afdracht sociale lasten

52.643

56.977

EU-subsidies

15.607

29.232

Inningen voor bestuursorganen / agentschap CJIB

157.093

92.880

Af te wikkelen proceskosten OM

497

507

Af te wikkelen OM/Griffie

91.313

92.713

Conservatoir in beslaggenomen gelden

126.849

191.121

Gedeponeerde geldsommen

6.634

7.864

Door te belasten agentschappen/Raad voor de rechtspraak via RHB MvF

33.104

33.223

Overig

5.439

3.579

Totaal

489.179

508.096

De ontvangsten buiten begrotingsverband worden als volgt gespecificeerd:

 • Afdrachten sociale lasten: Dit betreft de afdrachten aan de belastingdienst, UWV en Loyalis over de maand december 2014. Deze zijn voldaan in januari 2015.

 • EU-subsidies: De EU-subsidies betreft onder andere de PEF (Project Europese Fondsen) (€ 3.257.000), Dienst Terugkeer & Vertrek (Immigratie-en migratiefondsen) (€ 7.294.000) en NCTV (voor bestrijding zware criminaliteit en terrorisme (€ 4.039.000).

 • Inningen voor bestuursorganen/agentschap CJIB: Het saldo betreft voornamelijk ontvangen betalingen op vorderingen die het CJIB voor bestuursorganen (onder andere Zorginstituut Nederland € 139.424.000 en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 6.297.000) incasseert en die nog moeten worden doorgestort. Doorstorting vindt plaats nadat de volledige vordering is voldaan. De stijging ten opzichte van 2013 wordt met name veroorzaakt doordat het CJIB met ingang van 2014 ten behoeve van het Zorginstituut Nederland beslag kan leggen op de zorgtoeslag via de belastingdienst.

 • Af te wikkelen proceskosten OM: Deze rekening geeft het saldo weer van de proceskosten die nog met partijen moet worden afgerekend.

 • Af te wikkelen OM/Griffie: Bedragen die in het kader van het «vrijlaten op borgtocht» van een verdachte zijn ontvangen, worden op deze rekening verantwoord. Daarnaast wordt deze rekening gecrediteerd voor de gelden die in beslag genomen zijn. De uiteindelijke bestemming van de gelden wordt bepaald door een uitspraak van de rechter in de desbetreffende zaak of door het Openbaar Ministerie. Een dergelijke beslissing kan leiden tot geheel of gedeeltelijke teruggave of verbeurdverklaring van het in beslag genomen geld.

 • Conservatoir in beslaggenomen gelden (IBG): Het creditsaldo op deze rekening wordt gevormd door de gelden waarop in het kader van ontnemingsmaatregelen conservatoir beslag is gelegd.

  Schikkingen en transacties van het Openbaar Ministerie worden met ingang van het boekjaar 2014 verantwoord op het moment van ontvangst van het kasbedrag en niet meer tijdelijk verantwoord als ontvangsten buiten begrotingsverband als conservatoir in beslaggenomen gelden (IBG). Zie voor een toelichting op deze presentatiewijziging de toelichting in de Leeswijzer en de toelichting op de ontvangsten op artikel 33.

  Voor de vergelijkbaarheid van de post ontvangsten buiten begrotingsverband 2014 met voorgaand boekjaar wordt in onderstaande tabel de ontvangsten buiten begrotingsverband per ultimo 2013 op basis van de oude en de nieuwe presentatie weergegeven.

  Tabel 11.9 Vergelijking ontvangsten buiten begrotingsverband per ultimo 2013 in verband met wijziging presentatie schikkingen en transacties (x € 1.000)

  Ontvangsten buiten begrotingsverband 2013 oude presentatie

  508.096

  waarvan «conservatoir IBG» 2013 oude presentatie

  191.121

  Ontvangsten buiten begrotingsverband 2013 nieuwe presentatie

  438.096

  waarvan «conservatoir IBG» 2013 nieuwe presentatie

  121.121

  In deze post is ook de profijtrente 2012 opgenomen. De profijtrente 2013 en 2014 moet nog bij het Ministerie van Financiën worden gedeclareerd.

 • Gedeponeerde geldsommen: Betreft ontvangsten van partijen in rechtszaken waarvan de rechter een deskundigenonderzoek heeft gelast. De kosten van het deskundigenonderzoek worden hiermee gefinancierd.

 • Door te belasten agentschappen/Raad voor de rechtspraak via RHB (Ministerie van Financiën): Vanwege technische redenen in het administratieve systeem zijn de werkgeverslasten december aan de agentschappen/Raad voor de rechtspraak opgenomen. Deze zijn in de maand januari verrekend via de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën.

Tabel 11.10 Extracomptabele vorderingen (10 en 10a) (x € 1.000)
 

2014

2013

Vorderingen binnen begrotingsverband

1.285.650

1.075.946

Totaal

1.285.650

1.075.946

Tabel 11.11 Extracomptabele vorderingen (10 en 10a) (x € 1.000)

Onderscheiden naar organisatie onderdeel

2014

2013

Bestuursdepartement incl. vordering ex-personeel

7.797

6.281

Kinderbescherming

235

380

Openbaar Ministerie

116.244

0

Rechtspleging

25.393

25.075

DT&V

202

715

Schadefonds Geweldsmisdrijven

16

0

JustID

1.846

0

CJIB

1.133.917

1.043.495

Totaal

1.285.650

1.075.946

Tabel 11.12 Extracomptabele vorderingen (10 en 10a) (x € 1.000)

Ingedeeld naar aard

2014

2013

Salarisvorderingen op ex-personeel

2.514

2.782

Sancties in het kader van Wahv

599.339

586.549

Strafrechtelijke boetes (STRABIS)

87.529

85.715

OM-afdoeningen

193.314

71.835

Ontnemingsmaatregelen

355.211

299.395

Overige debiteuren

47.743

29.669

Totaal

1.285.650

1.075.945

De stijging bij sancties in het kader van Wahv (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) wordt veroorzaakt door:

 • Gemiddelde stijging van het openstaande bedrag met € 20 per sanctie. Het aantal openstaande vorderingen is met ruim 10% afgenomen.

 • Doorwerking van de «vermuldering» van 30-WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen)-zaken vanaf 2011. De 30-WAM-zaken hebben betrekking op het onverzekerd besturen van een motorvoertuig. Dit zijn zaken met een relatief hoog bedrag en een veel lager inningspercentage dan de andere Wahv-sancties;

De stijging van ontnemingsmaatregelen wordt veroorzaakt door:

 • De vorderingenstand betreft een openstaand saldo van Ontnemingsmaatregelen, Schikkingen en Confiscatiebeslissingen. In 2014 is er sprake van extra hoge instroom van zaken > € 1 mln.

 • Het totaal aantal openstaande zaken is in 2014 toegenomen met 255 zaken. Openstaande zaken met een bedrag < € 10.000 zijn juist afgenomen.

De stijging bij OM-afdoeningen wordt als volgt verklaard:

 • Een vordering op SBM Offshore N.V. van US$ 140 mln.(€ 115 mln.) in het kader van de getroffen schikking van het OM van 12 november 2014 wegens omkoping. Deze vordering dient in 2015 en 2016 te worden betaald. De vordering staat voor het ontnemingsdeel van het wederrechtelijke verkregen voordeel van US$ 130 mln.(€ 107 mln.) verantwoord bij het OM en voor het boetedeel van US$ 10 mln. (€ 8 mln.) bij CJIB.

Tabel 11.13 Voorschotten (12 en 12a) (x € 1.000)
 

2014

2013

Voorschotten

7.255.213

6.569.628

Totaal voorschotten

7.255.213

6.569.628

Tabel 11.14 Ouderdom voorschotten (12) (x € 1.000)

Ontstaansjaar

Stand 1 jan 2014

Verstrekt 2014

Afgerekend 2014

Stand 2014

< 2009

633

0

569

64

2009

14.158

0

10.160

3.998

2010

24.380

0

16.109

8.271

2011

32.239

0

15.231

17.008

2012

90.105

0

43.599

46.506

2013

6.408.113

0

5.626.939

781.174

2014

0

6.417.564

19.372

6.398.192

Totaal

6.569.628

6.417.564

5.731.979

7.255.213

De stijging van de openstaande voorschotten ultimo 2014 ten opzichte van 2013 is grotendeels veroorzaakt door de Raad voor Rechtsbijstand (€ 500 mln.).

Tabel 11.15 Afgerekende en afgeboekte voorschotten naar ouderdom en beleidsthema (12a) (x € 1.000)

Nationale politie, VtsPN, KLPD en Politieacademie

4.934.884

Vreemdelingenzaken

348.590

Reclassering

233.277

Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

68.102

Jeugd

37.585

Slachtofferhulp (o.a. SHN, SIB, Comensha)

25.254

Rechtsbestel

19.384

Regionale en Landelijke Informatie- en Expertisecentra

6.763

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

3.365

Overig (inclusief kleine voorschotten)

54.775

Totaal

5.731.979

Tabel 11.16 Garantieverplichtingen (13 en 13a) (x € 1.000)
 

2014

2013

Garantieverplichtingen

2.197.910

2.709.618

Totaal

2.197.910

2.709.618

Dit is het totaal van de «Uitstaande garanties 2014» uit tabel 3.2 en de «Garanties 2014» uit tabel 3.4. De garantstelling hypothecaire lenigingen aan JJI’s was in 2013 nog opgenomen bij DJI. Voor de onderbouwing en nadere toelichting op de garantieverplichtingen wordt verwezen naar deze tabellen. De leningen aan het Gemeenschappelijk Hof en de Raad voor de rechtspraak worden in de leenadministratie van Financiën gekenmerkt als agentschapsleningen en zijn daarom niet in bovenstaande overzicht opgenomen. Het totaal van de uitstaande leningen voor de Raad voor de rechtspraak bedroeg per ultimo 2014 € 94.839.339 en voor het Gemeenschappelijk Hof € 165.000.

11.17 Openstaande verplichtingen (14 en 14a) (x € 1.000)
 

2014

2013

Openstaande verplichtingen

751.185

1.003.351

Totaal

751.185

1.003.351

Tabel 11.18 Verloopstaat verplichtingen (14 en 14a) (x € 1.000)

Openstaande verplichtingen

2014

Openstaande verplichtingen per 31 december 2013

1.003.351

Aangegane verplichtingen in 2014

12.372.719

Tot betaling gekomen in 2014

12.624.885

Totaal openstaande verplichtingen 31 december 2014

751.185

Tabel 11.19 Verloopstaat verplichtingen (14 en 14a) (x € 1.000)

Openstaande verplichtingen per artikel

2014

31 Nationale Politie

40.664

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

1.785

33 Veiligheid – en criminaliteitsbestrijding

107.126

34 Sanctietoepassing

256.613

35 Jeugd

7.901

36 Contraterrorisme en Nationale Veiligheid

218.405

37 Vreemdelingen

13.785

91 Apparaat kerndepartement

104.906

93 Geheim

0

Totaal openstaande verplichtingen 31 december 2014

751.185

Het verschil tussen 2013 en 2014 is te verklaren doordat de middelen voor jeugdbescherming en -reclassering (artikel 35) per 1 januari 2015 zijn gedecentraliseerd naar de gemeenten. Ultimo 2013 stond op artikel 35 nog een verplichtingensaldo van € 381 mln. open.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en bestuurlijke verplichtingen

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een vordering van € 240,7 mln. (stand 31 december 2014) op het Ministerie van VenJ die samenhangt met de verplichting in haar balans voor het deel van de afgegeven toevoegingen dat nog niet is vastgesteld.

Vordering inzake vakantiegelden Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak heeft sinds het boekjaar 2005 een vordering op het ministerie inzake de financiering van de te betalen vakantiegelden en sociale lasten. Bij het inwerking treden van het baten-lastenstelsel per 1 januari 2005 is overeengekomen dat ter financiering van deze verplichting op de openingsbalans van de Raad voor de rechtspraak een separate vordering wordt opgenomen en er door het Ministerie van VenJ geen aflossing op deze vordering zal plaatsvinden. Het betreft hier louter een boekhoudkundige vordering. De vordering bedraagt € 21,1 mln.

Schikkingen en transacties

Schikkingen en transacties van het Openbaar Ministerie worden met ingang van het boekjaar 2014 verantwoord op het moment van ontvangst van het kasbedrag. Mocht in de toekomst blijken dat ofwel in het kader van een artikel-12-procedure het OM over zal moeten gaan tot vervolgen en dat de transactie of schikking terugbetaald moet worden, ofwel naar de mening van het OM voldoende vaststaat dat in rechte afdwingbare rechten van derden voorgaan, zal het OM het betreffende bedrag onverwijld terugbetalen. Op 31 december 2014 bedroeg het maximale risico van terugbetalen van schikkingen en transacties een bedrag van € 150,1 mln.

Convenant Forensische Zorg

Het budget voor forensische zorg wordt in de komende jaren teruggebracht van € 725 mln. tot circa € 600 mln. vanaf 2017. De maatregelen die hieraan invulling zullen geven zijn vastgelegd in een convenant van het Ministerie van Veiligheid en Justitie met de voorzitters van GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Dit is afgesloten op 3 april 2013 in het kader van het Masterplan DJI 2013–2018. Met uitzondering van de frictiekosten en de bijstellingen als gevolg van OVA en indexering, moeten alle afspraken in dit akkoord binnen deze financiële ruimte worden geaccommodeerd.

OVA Convenant

In het convenant Overheidsbijdrage in Arbeidskostenontwikkeling (OVA) is afgesproken dat de overheid haar bijdrage voor de loonontwikkeling in de zorgsector jaarlijks indexeert met de gemiddelde ontwikkeling van de lonen in de markt.

Licence