Base description which applies to whole site

13. TOEZICHTRELATIES EN ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN EN RECHTSPERSONEN MET WETTELIJKE TAAK

Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie).

Naam organisatie

RWT

ZBO

Artikel

Financiering van RWT's en ZBO's

Verwijzing (URL-link) naar website RWT/ZBO

Verwijzingen (URL-link) naar toezichtvisies/-arrangementen

Het bestuur en/of accountant verklaart dat de rechtmatigheid op orde is

       

*Begrotingsramingen 2014

(x € 1.000)

**Realisatiecijfers 2013

(x € 1.000)

Premies

Tarieven

     

Nationale politie

x

 

31, 33

4.925.863

5.139.371

   

www.politie.nl

www.politie.nl/jaarverslag

v

Politieacademie (PA)

x

x

31

121.303

204.630

   

www.politieacademie.nl

www.politieacademie.nl/Documents/Politieacademie%20 Jaarverslag%202013_ 030414.pdf

v

Raad voor Rechtsbijstand (RvR) (zie 1 bij toelichting)

x

x

32

50.813

54.089

n.v.t.

zie art. 32.2.20

www.rvr.org

Zie:

• Reglement Raad van Advies versie juli 2010;

• Reglement Bestuur versie juli 1020;

• Protocol vaststelling doelmatige werking Raad voor Rechtsbijstand d.d. 6 december 2011;

• Protocol risico's en risicobeheersing fraude versie 1.2;

• Integriteits-beleid 1.0.

v

Bureau Financieel Toezicht, BFT (zie 2 bij toelichting)

x

x

32

2.398

*** 6.250

n.v.t.

n.v.t.

www.bureauft.nl

Zie:

• Toezichtarrangement, kenmerk. 5629628/09/28 van februari 2014;

• Wet op het notarisambt, in Titel IX. staan bepalingen over het toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen en de tuchtrechtspraak, alsmede het financiële toezicht.

v

College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp) (zie 3 bij toelichting)

 

x

32

8.185

*** 8.213

n.v.t.

n.v.t.

www.cbpweb.nl

Zie:

• Wet bescherming persoonsgegevens;

• Kaderwet ZBO's;

• Bestuursreglement;

Een toezichtarrangement wordt opgesteld.

v

College voor de Rechten van de mens (CRM) (zie 4 bij toelichting)

 

x

32

6.066

*** 5.841

n.v.t.

n.v.t.

www.mensenrechten.nl

Het CRM valt onder de kaderwet ZBO's.

v

College van Toezicht Auteursrechten en Naburige Rechten

 

x

32

685

549

n.v.t.

n.v.t.

www.cvta.nl

Zie wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten en de kaderwet ZBO.

v

Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD) (zie 5 bij toelichting).

 

x

33

1.723

*** 1.532

n.v.t.

n.v.t.

www.nrgd.nl

De NRGD valt onder de kaderwet ZBO's

v

Reclasseringsorganisaties:

                   

• Reclassering Nederland;

x

 

34

129.123

135.235

n.v.t.

n.v.t.

www.reclassering.nl

Zie wet Justitiesubsidies; controleprotocol algemeen en specifiek.

v

• Leger des Heils;

x

 

34

21.646

20.836

n.v.t.

n.v.t.

www.legerdesheils.nl

Zie wet Justitiesubsidies; controleprotocol algemeen en specifiek.

v

• Stichting verslavingsreclassering GGZ Nederland.

x

 

34

64.579

71.631

n.v.t.

n.v.t.

www.svg.nl

Zie wet Justitiesubsidies; controleprotocol algemeen en specifiek.

v

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

x

x

34

5.311

18.536

n.v.t.

n.v.t.

www.schadefonds.nl

ZBO is onderdeel van de Staat (budgethouder binnen begroting VenJ, dus vallen onder ADR).

v

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

x

 

34

23.196

25.293

n.v.t.

n.v.t.

www.slachtofferhulp.nl

Zie wet Justitiesubsidies; controleprotocol algemeen en specifiek.

v

Particuliere tbs-inrichtingen

x

 

34

239.655

209.917

n.v.t.

n.v.t.

www.dji.nl

www.jaarverslagzorg.nl

v

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

x

x

35

3.511

4.066

n.v.t.

n.v.t.

www.lbio.nl

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020495/geldigheidsdatum

v

Stichting Nidos

x

x

35, 37

25.096

25.501

n.v.t.

n.v.t.

www.nidos.nl

Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015

v

Halt

x

 

35

12.567

13.542

n.v.t.

n.v.t.

www.halt.nl

zie financieel economisch toezicht statuut en specifiek Controleprotocol Halt

v

Particuliere Jeugdinrichtingen

x

 

35

70.923

78.051

n.v.t.

n.v.t.

www.dji.nl

www.jaarverslagzorg.nl

v

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) (zie 6 bij toelichting)

x

x

36

30.236

*** 30.895

n.v.t.

n.v.t.

www.IFV.nl

http://wetten.overheid.nl/BWBR0032372/geldigheidsdatum

v

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

x

x

36

11.140

11.552

n.v.t.

n.v.t.

www.onderzoeksraad.nl

www.onderzoeksraad.nl

v

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

x

x

37

322.413

355.534

n.v.t.

n.v.t.

www.coa.nl

FET Bekostigingsafspraken COA www.coa.nl/nl/over-coa/organisatie/aansturing/raad-van-toezicht www.coa.nl/nl/over-coa/organisatie/aansturing/bestuur

v

Gerechtsdeurwaarders, cluster (zie 7 bij toelichting).

 

x

 

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

www.kbvg.nl

n.v.t.

n.v.t.

Notarissen, cluster (zie 8 bij toelichting).

 

x

 

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, SDKB. (zie 9 bij toelichting)

x

x

 

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

www.donorgegevens.nl

n.v.t.

n.v.t.

Kansspelautoriteit (zie 10 bij toelichting)

x

x

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

www.kansspelautoriteit.nl

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020495/geldigheidsdatum

v

Toelichting

*) Begrotingsraming van de bijdrage 2014 door VenJ aan de ZBO/RWT.

**) De gegevens in de tabel betreft realisatie 2013.

***) Betreft realisatie 2014.

Functie

  • 1) Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is belast met de organisatie van en draagt zorg voor de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation.

  • 2) Bureau financieel toezicht (BFT) heeft toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders, toezicht naleving Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT).

  • 3) Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat privacy gewaarborgd blijft.

  • 4) Het College voor de Rechten van de Mens (CRM, oktober 2012) vervult de rol van waakhond door onderzoek, evaluatie, advisering, normontwikkeling en het geven van voorlichting op het gebied van mensenrechten in Nederland.

  • 5) Het Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD) waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang.

  • 6) Het Nederlands Bureau Brandweerexamens (NBBe) en Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) zijn ZBO's die met ingang van 2013 zijn opgegaan in het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en hun eigen opbrengsten genereren. Jaarlijks ontvangen zij een vast bedrag voor het uitvoeren van de wettelijke taken voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast ontvangen zij bijdragen voor opdrachten voortkomend uit een opdrachtgevers/opdrachtnemersrelatie.

  • 7) Gerechtsdeurwaarders, cluster. Gerechtsdeurwaarders zijn opgenomen in het ZBO-register van BZK. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, maar er zijn geen financiële relaties met dit departement.

  • 8) Notarissen, cluster. Notarissen zijn opgenomen in het ZBO-register van BZK. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, maar er zijn geen financiële relaties met dit departement.

  • 9) Deze organisatie heeft geen financiële relatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

  • 10) Deze organisatie heeft geen financiële relatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Financiering van de kansspelautoriteit geschiedt via jaarlijkse heffingen en vergoedingen door vergunninghouders.

Licence