Base description which applies to whole site

14. AFGEROND EVALUATIE EN OVERIG ONDERZOEK

Artikel 31 – Nationale politie
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Evaluatie Nieuwe Politiewet / Nationale politie

2014

(Rapport nog niet verschenen)

Artikel 33 – Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Artikelnummer 33.2

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

2014

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Coffeeshops in Nederland; drie delen

1. Ontwikkelingen bij coffeeshops en klanten na invoering van het besloten club model en het ingezetencriterium

2. Ontwikkelingen op de illegale detailhandelsmarkt van cannabis na invoering van het besloten clubmodel en het ingezetenencriterium

3. Procesevaluatie

2014

Artikelnummer 33.3

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

2014

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Effectiviteit maatregelen voetbal gerelateerde overlast en geweld

2014

3. Overig onderzoek

   
 

De effectiviteit van de politiële taakuitvoering en de taken en verantwoordelijkheden van andere partijen

2014

Artikel 34 – Sanctietoepassing
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Artikelnummer 34

3. Overig onderzoek

   
 

ISD onderzoek

2014

 

Kosten-batenanalyse verlenging ISD maatregel

2014

Artikelnummer 34.2

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Nulmeting Wrp; drie delen

A. Sociale positie prostituees in legale prostitutie

B. Niet- legale prostitutie

C. Vergunningbeleid, toezicht en handhaving

2014 (Rapport nog niet verschenen)

Artikelnummer 34.3

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Actualisering recidive 2013; diverse metingen

2014

 

Implementatie aangifteplicht in de tbs

2014

3. Overig onderzoek

 

 

Effectevaluatie van de gedragsinterventie Cova+

1)

 

Evaluatie pilot kortverblijvende en preventief gehechten in Rotterdam

2013

 

Monitor Jeugdcriminaliteit 2013; met lokale casestudie Amsterdam

2014

Artikelnummer 34.4

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

34.4 Slachtofferbeleid

2014

3. Overig onderzoek

 
 

Monitor nazorg ex-gedetineerden; 4e meting

2014

 

Procesevaluatie pilot Geweldspreventie in samenwerking met ziekenhuizen

2015 2)

Ad 1).

Het onderzoek is niet doorgegaan. Zowel de doeltreffendheids- als de effectevaluatie zijn komen te vervallen, omdat deze gedragsinterventie niet langer erkend is door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Ad 2).

De opleverdatum is herzien. De pilot zelf is vertraagd waardoor het onderzoek later is gestart.

Artikel 35 – Jeugd
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Artikelnummer 35.3

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Oorzaken en achtergronden recidivetrends

2014

3. Overig onderzoek

   
 

Effectevaluatie van de gedragsinterventie Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC)

2015

 

Effectstudie Tools4U

2015

 

Procesevaluatie van de gedragsinterventie Brains4Use

2013 (Rapport uit 2014)

Artikel 36 – Contraterrorisme- en Nationaal Veiligheidsbeleid
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Artikelnummer 36

3. Overig onderzoek

   
 

Evaluatie awareness trainingen Potentieel Gewelddadige Eenlingen

2014

Artikelnummer 36.2

   

3. Overig onderzoek

   
 

Evaluatie Wet opsporing terroristische misdrijven

2014

 

Voorbereiding evaluatie contraterrorismestrategie 2011–2015

2014

Artikel 37 – Vreemdelingen
 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Artikelnummer 37.2

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Uitvoeringspraktijk en werking van het inreisverbod

2014

3. Overig onderzoek

   
 

Evaluatie Vw2000 ; inclusief evaluatie PIVA

2014

Licence