Base description which applies to whole site

4.7 Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Algemene doelstelling

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van ICT-middelen, brandstof, munitie en kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht.

Beleidsconclusie

De DMO heeft een bijdrage geleverd aan de hoofddoelstelling van de krijgsmacht door de levering van modern, robuust, kwalitatief en inzetbaar materieel. De DMO heeft hiervoor ondersteuning geleverd door de aanschaf van het materieel, de instandhouding ervan en de afstoting. Verder heeft de DMO in 2014 ondersteuning geleverd aan grote en kleine internationale operaties.

De migratie van DMO naar het ERP-systeem is voltooid, met uitzondering van het brandstoffenbedrijf. Eind 2014 is het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf (DBBB), dat deel uit maakt van de DMO, deels gemigreerd. De migratie van de brandstoffen volgt in 2015.

2014 was een uitdagend jaar voor de informatietechnologie (IT). Zo werd geconstateerd dat de technische staat van IT-infrastructuur moet worden versterkt. De eerste stappen richting structureel herstel zijn ingezet. Specialistisch personeel is aangenomen, besloten is datacentra te vervangen en apparatuur te moderniseren. Deze maatregelen moeten in 2015 aanvangen.

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Begroting 2014

verschil

Verplichtingen

867.425

999.355

1.039.074

846.181

606.479

815.316

– 208.837

Uitgaven

1.135.800

1.121.262

871.683

853.971

788.427

815.316

– 26.889

Programma-uitgaven

551.400

576.355

541.336

361.144

293.389

338.936

– 45.547

Opdracht Logistieke ondersteuning

             

– waarvan gereedstelling

243.454

278.045

232.613

246.323

214.792

237.820

– 23.028

– waarvan instandhouding

294.052

282.794

299.936

114.821

78.597

101.116

– 22.519

– waarvan afstoting

13.894

15.516

8.787

       
               

Apparaatsuitgaven

584.400

544.907

330.347

492.827

495.038

476.380

18.658

Staven1

5.898

5.870

6.276

5.566

8.382

7.185

1.197

Ondersteuning operationele eenheden 2

575.397

537.253

322.638

487.261

486.656

469.195

17.461

Bijdragen aan SSO's

3.105

1.784

1.433

       
               

Apparaat per uitgavencategorie

584.400

544.907

330.347

492.827

495.038

476.380

18.658

personele uitgaven

336.102

319.313

130.587

178.093

192.287

179.845

12.442

– waarvan eigen personeel

       

172.534

179.533

– 6.999

– waarvan operationele toelage

       

180

312

– 132

– waarvan externe inhuur

       

19.573

 

19.573

materiele uitgaven

248.298

225.594

199.760

314.734

302.751

296.535

6.216

– waarvan huisvesting en infrastructuur 3

102.960

105.867

87.242

       

– waarvan ICT door SSO DMO OPS 4

21.272

19.039

11.406

220.486

228.784

217.265

11.519

– waarvan exploitatie door SSO Paresto / DVD

       

363

2.631

– 2.268

– waarvan overige exploitatie

124.066

100.688

101.112

94.248

73.604

76.639

– 3.035

Apparaatsontvangsten

44.822

52.532

58.451

59.554

25.189

42.933

– 17.744

1

Onder staf wordt verstaan: DMO Dir. F&C/OIB; Fin. Control en Directeur F&C.

2

Ondersteuning operationele eenheden, Gereedstelling en instandhouding zijn inclusief de logistieke bedrijven voor de periode 2009 tot en met 2012.

3

Huisvesting en infrastructuur in 2013 gecentraliseerd bij CDC.

4

Informatievoorziening in 2013 gecentraliseerd bij IVENT en ondergebracht bij DMO (thans DMO/OPS).

Toelichting op de financiële instrumenten

De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De lagere realisatie van de verplichtingen (€ 208,8 miljoen) is veroorzaakt door verscheidene herschikkingen naar defensieonderdelen (circa € 143 miljoen), interdepartementale budgetoverhevelingen (circa € 10 miljoen) en doordat er minder (kortlopende) verplichtingen zijn aangegaan voor met name gereedstelling (munitie en brandstof) en instandhouding.

Uitgaven

Gereedstelling

De realisatie van de gereedstelling is per saldo € 23,0 miljoen lager dan begroot. Dit is deels veroorzaakt door het overhevelen van € 2,2 miljoen naar het instandhoudingsbudget CLSK voor de Unmanned Aerial Vehicles (Mini UAV Raven en UAV Scan Eagle). Hier tegenover staan diverse overhevelingen (€ 0,3 miljoen) en interne herschikkingen (€ 1,7 miljoen).

Daarnaast is de beschikbare budgetruimte van DMO verhoogd door verrekeningen met inzet. De verkregen budgetruimte is in 2014 echter niet omgezet in daadwerkelijke uitgaven. Het treft verrekenen in het kader van inzet in Mali (€ 7,7 miljoen), inzet boven Irak (€ 4,7 miljoen) en ondersteuning bij de ramp met de MH-17 (€ 1,7 miljoen).

Verder is er sprake van vertraging in geplande leveringen voor in totaal € 4,7 miljoen waardoor deze in 2015 plaatsvinden.

Instandhouding

De realisatie van de instandhouding is per saldo € 22,5 miljoen lager dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de overheveling van € 22,4 miljoen naar instandhoudingsbudget van CLSK voor de (K)DC-10 en C-130.

Personele uitgaven

De realisatie van de personele uitgaven is per saldo € 12,4 miljoen hoger dan begroot. Om het verwachte productieverlies, als gevolg van de onvolledige vulling van de organisatie, te minimaliseren is voor € 19,6 miljoen meer dan begroot aan externe inhuur gepleegd. Doordat een groot aantal vacatures niet vervuld konden worden is aan eigen personeel € 5,0 miljoen minder uitgegeven dan begroot.

Materiele uitgaven

De realisatie van de materiele uitgaven is per saldo € 6,2 miljoen hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt door de langzamere defensiebrede afbouw van het aantal werkplekken en accounts dan was voorzien.

Ontvangsten

De realisatie van de ontvangsten zijn € 17,7 miljoen lager dan begroot. De neerwaartse bijstelling is het gevolg van het achterblijven van diverse geraamde (incidentele) personele en materiele ontvangsten. In 2013 heeft het achterblijven van een verwacht positief resultaat bij de baten-lastenagentschap Defensie Telematica Organisatie ertoe geleid dat geen sprake is van een winstafdracht. De tegenvallende ontvangsten hebben geleid tot een verlaagd uitgavenbudget (programma) van de DMO.

Licence