Base description which applies to whole site

4.8 Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

Algemene doelstelling

Het Commando DienstenCentra (CDC) voorziet in een doelmatige en doeltreffende ondersteuning van de krijgsmacht. Het CDC draagt zorg voor de levering van ondersteunende diensten aan de krijgsmacht, is wereldwijd actief en voorziet in randvoorwaarden en faciliteiten, zodat de defensieonderdelen zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Deze ondersteunende diensten betreffen huisvesting, beveiliging, facilitaire diensten, transport, catering, P&O dienstverlening, gezondheidszorg en opleidingen voor officieren.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor een doeltreffende en doelmatige dienstverlening binnen Defensie waaraan het CDC een bijdrage levert.

Beleidsconclusie

In de begroting voor 2014 is gemeld dat de ondersteunende diensten van Defensie verder worden geconcentreerd bij het CDC. Hieraan is vervolg gegeven met de vorming van de divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD), waarin een aantal personele taken zijn gebundeld. Verder is de oprichting van het Financieel Administratie- en Beheerkantoor (FABK) in de divisie Facilitair en Logistiek voltooid. De samenvoeging van de defensiebrede niet-operationele gezondheidszorg bij de divisie Defensie Gezondheidsorganisatie (DGO) is in de besluitvormingsfase. Op 1 juli 2014 is het Rijksvastgoedbedrijf opgericht. Vanaf die datum is het overgrote deel van het personeel van de Dienst Vastgoed Defensie gedetacheerd bij het RVB, vooruitlopend op verdere integratie.

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Begroting 2014

verschil

Verplichtingen

783.389

807.989

940.428

1.111.277

1.057.642

972.277

85.365

Uitgaven

852.022

911.032

906.135

1.040.029

1.061.257

972.277

88.980

Programma-uitgaven

 

1.087

12.984

7.600

12

 

12

Opdracht Dienstverlenende eenheden

             

– waarvan gereedstelling

 

1.087

7.112

7.590

1

 

1

– waarvan afstoting

   

5.058

       

– waarvan instandhouding

   

814

10

11

 

11

               

Apparaatsuitgaven

852.022

909.945

893.151

1.032.429

1.061.245

972.277

88.968

Staf CDC1

17.681

19.902

19.302

13.760

9.706

15.802

– 6.096

Ondersteuning operationele eenheden

800.108

860.044

843.678

956.930

1.033.689

938.077

95.612

Bijdragen aan SSO's

12.294

9.562

9.926

41.909

     

Attachés

21.939

20.437

20.245

19.830

17.850

18.398

– 548

               

Apparaat per uitgavencategorie

852.022

909.945

893.151

1.032.429

1.061.245

972.277

88.968

               

personele uitgaven

337.765

477.234

475.274

424.809

443.228

451.970

– 8.742

– waarvan eigen personeel

325.065

466.564

464.167

411.204

414.134

441.052

– 26.918

– waarvan operationele toelage

       

1.037

248

789

– waarvan attachés

12.700

10.670

11.107

13.605

11.841

10.670

1.171

– waarvan externe inhuur

       

16.216

 

16.216

               

materiele uitgaven

514.257

432.711

417.877

607.620

618.017

520.307

97.710

Huisvesting en infrastructuur (incl. bijdrage SSO DVD 2

9.667

39.735

135.425

396.124

385.000

340.933

44.067

– waarvan bijdrage SSO DVD huisvesting en infrastructuur

       

193.218

116.761

76.457

ICT3

143.840

142.247

134.198

       

Overige exploitatie (incl bijdrage SSO Paresto)

351.511

240.962

139.116

205.271

227.008

171.646

55.362

– waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering; overige exploitatie)

       

31.013

35.140

– 4.127

Overige exploitatie attachés

9.239

9.767

9.138

6.225

6.009

7.728

– 1.719

Apparaatsontvangsten

49.682

68.106

75.041

55.319

49.243

51.377

– 2.134

1

Onder staf CDC wordt verstaan de ondersteuningsgroep en kabinet.

2

Huisvesting en infrastructuur in 2012 geconcentreerd bij CDC, waarvan groot deel wordt uitgevoerd door SSO DVD.

3

Exploitatie informatievoorziening door batenlastendienst IVENT in 2012 naar DMO.

Toelichting op de financiële instrumenten

De posten met een verschil groter dan € 5 miljoen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De realisatie van de verplichtingen is € 85,4 miljoen hoger dan geraamd als gevolg van de hogere uitgaven voor huisvesting en infrastructuur en de hogere verplichtingen bij de materiële uitgaven.

Uitgaven

Personele uitgaven

De lagere realisatie van de personele uitgaven – € 26,9 miljoen is onder meer het gevolg van de vertraging van de invoering van de reorganisatie bij de divisie Defensie Gezondheidsorganisatie (DGO) (– € 14,7 miljoen). Vanwege formatieve ondervulling heeft er externe inhuur plaats gevonden (€ 16,2 miljoen). Daarnaast is de verhoging van de pensioenpremies (€ 4,7 miljoen) gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaatsartikel naar de defensieonderdelen (€ 2,3 miljoen). Gedurende 2014 hebben er verschillende kleinere mutaties plaatsgevonden (– € 3,0 miljoen)

Externe inhuur

De externe inhuur (€ 16,2 miljoen) is ontstaan vanwege formatieve ondervulling en het niet tijdig kunnen vullen van de vacatures. Dit heeft een direct verband met de onderrealisatie van het eigen personeel.

Materiële uitgaven

Huisvesting en infrastructuur

De uitgaven voor huisvesting en infrastructuur zijn € 44 miljoen hoger dan begroot. Het budget voor instandhouding was initieel te laag begroot. Dit komt onder andere door een vertraging in de reductie van het aantal vierkante meters. Het budget voor instandhouding infrastructuur, waarvan de werkzaamheden wordt uitgevoerd door SSO DVD, is met € 76,5 miljoen naar boven bijgesteld om het op het gewenste peil te brengen. Hiervan is € 43,4 miljoen gecompenseerd door interne herschikking binnen de materiële uitgaven. In verband met nieuwbouw en verbouw is er aan het budget facilitair ten behoeve van vastgoed € 11,1 miljoen toegevoegd en € 22 miljoen voor instandhouding vanuit de budgetten voor investeringen infrastructuur.

Overige exploitatie

De uitgaven voor overige exploitatie zijn € 55,4 miljoen hoger dan begroot. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de overdracht van activiteiten met de daarbij horende budgetten, waaronder de overheveling van de budgetten voor personeelsdiensten en de begeleiding en bemiddeling bij (reorganisatie)ontslag (€ 10 miljoen), de wervingsbudgetten (€ 16,7 miljoen), het budget voor tweede lijnsgezondheidszorg (€ 6,9 miljoen), de bijdrage voor het Host Nation Support (€ 4,7 miljoen) en het budget voor flexibel transport (€ 2,8 miljoen). Daarnaast is de prijsbijstelling tranche 2014 verdeeld over de verschillende dienstverleningsactiviteiten (€ 13,2 miljoen).

Ontvangsten

De lagere ontvangsten zijn het gevolg van vertraging bij de verbouwing van het Centraal Militair hospitaal (CMH). Hier tegenover staan lagere uitgaven op artikel 6 Investeringen (Voorzien in Infrastructuur).

Licence