Base description which applies to whole site

4.2 Beleidsartikel 2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten

Algemene doelstelling

De zeestrijdkrachten leveren operationeel gerede maritieme capaciteit, zowel vloot als mariniers, voor nationale en internationale operaties.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de vaststelling van de omvang en samenstelling van de zeestrijdkrachten en van de mate van gereedheid van maritieme eenheden. Voor de maritieme capaciteit van de krijgsmacht is het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) verantwoordelijk voor het operationeel gereedstellen en in stand houden van de maritieme eenheden. De zeestrijdkrachten zijn inzetbaar voor zowel expeditionaire als voor nationale taken.

Beleidsconclusie

Het CZSK heeft een bijdrage geleverd aan de drie hoofdtaken van de krijgsmacht en daarmee aan belangrijke onderdelen van het ambitieniveau van Defensie. Het CZSK heeft in 2014 met diverse onderdelen deelgenomen aan grote en kleine internationale operaties. Zo zijn drie fregatten, Zr.Ms. Evertsen, Zr.Ms. de Zeven Provinciën en Zr.Ms. Van Speijk, in 2014 ingezet in de strijd tegen piraterij. Op Aruba is de aanwezigheid van de krijgsmacht via de vaste compagnie van het CZSK in de West gecontinueerd. Zowel gegarandeerde als niet-gegarandeerde capaciteit zijn beschikbaar gesteld voor structurele nationale taken en bijstand en steunverlening zowel in Nederland als in het Caribische deel van het Koninkrijk. CZSK heeft bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan de nationale taken in het kader van de kustwacht Nederland en de hydrografische taak.

In 2014 is het CZSK, ondanks aanhoudende spanningen op het personele en materiële vlak, in staat gebleken de eenheden op te werken voor de geplande inzet.

Op het personele vlak waren er tekorten in de onderbouw bij technisch personeel, en bij operationeel en medisch personeel zowel bij officieren als schepelingen (onderofficieren en manschappen). Op het materiële vlak waren de effecten van de reorganisatie merkbaar en legde de invoering van ERP een flink beslag op de schaarse capaciteit. De migratie van de Dienst Materiele Instandhouding (DMI) is een belangrijke mijlpaal in de invoering van ERP geweest. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de defensiebrede standaardisatie van de bedrijfsvoering.

Indicatoren operationele doelstelling

De operationele doelstellingen waar het CZSK conform de begroting aan moet voldoen zijn gekwantificeerd en gekwalificeerd naar aantallen operationeel gerede (OG) eenheden en voortzettingsvermogen. In onderstaande matrix is per organieke eenheid de realisatie tegen de doelstellingen afgezet.

Realisatie doelstellingen CZSK 2014

Groep

Organieke component

Totaal aantal eenheden

Operationeel gerede OG eenheden

Voortzettingsvermogen

Doelstelling

Realisatie

Doelstelling

Realisatie

Staf

NLMARFOR

1

1

1

0

0

Vlooteenheden

Fregatten

LC-Fregatten

4

2

1,9

2

2,1

 

M-fregatten

2

1

1

1

1

 

Patrouilleschepen

4

2

3

2

1

 

Bevoorradingsschip

1

1

1

0

0

 

Landing Platform Docks

2

1

1

1

1

 

Onderzeeboten

4

1

1

3

3

 

Ondersteuningsvaartuig OZD

1

0,2

0,7

0,8

0,3

 

Mijnenbestrijdingsvaartuigen

6

3

3

3

3

 

Hydrografische opnemingsvaartuigen

2

1

1

1

1

Marinierseenheden

Marines Combat Group

2

1

1

1

1

 

Surface Assault Group

2

1

1

1

1

 

Sea-based Support Group

1

1

1

0

0

 

Squadron NLMARSOF

2

1,5

2,0

0,5

0,0

CZMCARIB

Infanteriecompagnie Curaçao

1

1

1

0

0

 

Infanteriecompagnie Aruba

1

1

1

0

0

 

Infanteriepeloton Sint Maarten

1

1

1

0

0

 

Bootpeloton Caribisch gebied

1

1

1

0

0

 

Ondersteuningsvaartuig Caribisch gebied

1

0,7

0,75

0,3

0,25

Overige eenheden

Defensie Duikgroep

1

1

1

0

0

Toelichting

Inzet

Gedurende 2014 is door eenheden van het CZSK deelgenomen aan diverse crisisbeheersingsoperaties. Deze operaties worden vermeld onder beleidsartikel 1 Inzet. Het CZSK heeft aan alle inzetopdrachten voldaan. Ten behoeve van de bestrijding van ebola heeft het Joint Support Ship Karel Doorman in 2014 twee transporten met hulpgoederen van Europese landen en hulporganisaties uitgevoerd. Vanaf begin november heeft het schip lading afgeleverd in Guinee, Sierra Leone en Liberia (Kamerstuk 33 625, nr. 130).

Ook in 2014 heeft CZSK actief deelgenomen in de Standing NATO Mine Counter Measures Group (SNMCMG), de snel inzetbare maritieme Navo-eenheid voor mijnenbestrijding, onder andere in de Oostzee.

Verder heeft het CZSK in 2014 inzet verricht voor de kustwacht in Nederland en de kustwacht in het Caribisch gebied. Dit betreft aan CZSK gemandateerde inzet.

Operationele gereedheid

Zoals uit de doelstellingenmatrix blijkt, heeft het CZSK in 2014 de opgedragen gereedheid- en inzetdoelstellingen voor bijna alle eenheden gerealiseerd. Alleen het LCF heeft de opgedragen doelstelling niet volledig kunnen realiseren, omdat de certificering van Zr.Ms. Tromp is uitgesteld als gevolg van ondercapaciteit bij de Flag Officer Sea Training (FOST) in Plymouth (Verenigd Koninkrijk).

Indien er sprake is van een geëmbarkeerde vluchteenheid (helikopter) aan boord van een schip, wordt daarover gerapporteerd in beleidsartikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten.

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Begroting 2014

Verschil

Verplichtingen

599.001

573.652

679.465

697.563

750.869

694.784

56.085

Totaal Uitgaven

613.849

590.214

671.975

711.618

736.193

694.784

41.409

Programma-uitgaven

65.573

63.581

60.009

155.982

133.877

131.680

2.197

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK 1

65.573

63.581

60.009

155.982

133.877

131.680

2.197

– waarvan inzet en gereedstelling

63.420

61.048

57.328

59.002

20.161

21.674

– 1.513

– waarvan bijdragen aan SSO's 2

       

16.619

13.500

3.119

– waarvan instandhouding

2.153

2.533

2.681

96.980

97.097

96.506

591

               

Apparaatsuitgaven

548.276

526.633

611.966

555.636

602.316

563.104

39.212

Staven

14.783

11.896

8.865

8.610

10.035

9.264

771

Operationele eenheden Commando ZSK

528.100

509.989

598.370

547.026

592.281

553.840

38.441

Bijdragen aan SSO's3

5.394

4.749

4.731

       
               

Apparaat per uitgavencategorie

548.277

526.634

611.966

555.636

602.316

563.104

39.212

personele uitgaven 1

428.969

409.977

491.725

491.414

534.497

502.653

31.844

– waarvan eigen personeel

     

472.659

504.028

472.659

31.369

– waarvan operationele toelage

     

29.994

27.818

29.994

– 2.176

– waarvan externe inhuur

       

2.651

 

2.651

materiële uitgaven

119.308

116.657

120.241

64.222

67.819

60.451

7.368

– waarvan bijdragen aan SSO's 4

       

6.917

2.800

4.117

– waarvan huisvesting en infrastructuur

32.387

31.692

30.689

4.707

5.925

4.092

1.833

– waarvan ICT

23.707

25.151

24.583

2.139

3.308

1.553

1.755

– waarvan overige exploitatie

63.214

59.814

64.969

57.376

51.669

52.006

– 337

Apparaatsontvangsten

11.791

9.876

10.418

18.882

19.714

20.044

– 330

1

Het Marinebedrijf is in 2012 toegevoegd aan formatie (exploitatie) en in 2013 ook voor de gereedstelling en instandhoudingsbudgetten.

2

Shared Service Organisatie Rijkswaterstaat corporate dienst.

3

Bijdragen aan Shared Service Organisations (SSO's) zijn in 2013 geconcentreerd bij de ondersteunende diensten DMO en CDC.

4

Shared Service Organisatie Paresto.

Toelichting op de financiële instrumenten

De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingen zijn € 56,1 miljoen hoger gerealiseerd dan begroot. De hogere realisatie wordt voor een groot deel verklaard door de uitgaven (€ 41,4 miljoen). De overige € 14,7 miljoen hogere verplichtingen zijn het gevolg van het aangaan van verplichtingen in 2014 met een meerjarige doorwerking naar latere jaren, met name voor het verwerven van reservedelen en voor de instandhouding van wapensystemen (waaronder de vervanging van stuurautomaten van onderzeeboten, onderhoud van de Zr.Ms. Evertsen, een onderhoudscontract APAR/SMART-L aan boord van het LCF en aanschaf van mobiele kranen).

Uitgaven

Het CZSK heeft het budget met € 41,4 miljoen overschreden. Deze overschrijding wordt bijna volledig veroorzaakt door de apparaatsuitgaven en wordt hieronder toegelicht. De verschillen binnen de opdracht gereedstelling en instandhouding ten opzichte van de begroting zijn gering.

Apparaatsuitgaven

De hogere apparaatsuitgaven van € 39,2 miljoen worden veroorzaakt door de hogere personeelsuitgaven (€ 31,8 miljoen). Vanuit het budget van de Bestuursstaf is € 9,3 miljoen overgeheveld naar het CZSK ter dekking van de uitgaven voor ontslagbescherming. Bovendien is door CZSK € 5,8 miljoen extra uitgegeven als gevolg van de hogere instroom in de ontslagbescherming vanuit het sociaal beleidskader. Het aantal medewerkers dat gebruik heeft gemaakt van deze regeling is hoger uitgevallen dan verwacht. De personele uitgaven zijn tevens bijgesteld op basis van het In- Door- en Uitstroomplan (€ 8,8 miljoen), waarbij € 6 miljoen voort komt uit de vertraging van de invoering van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO). Doordat ook in 2014 nog een herstelpremie aan het ABP moest worden afgedragen is € 4,2 miljoen meer uitgegeven. CZSK heeft tot slot € 1,5 miljoen uitgekeerd gekregen voor de loonbijstelling ter dekking van de stijging van de sociale lasten.

Naast hogere personele uitgaven is ook sprake van hogere materiële uitgaven (€ 7,4 miljoen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de bedrijfsvoering van Shared Service Organisatie Paresto (€ 4,1 miljoen) voor voeding en catering als gevolg van meer uitzendingen en oefeningen.

Licence