Base description which applies to whole site

4.1 Beleidsartikel 1 Inzet

Algemene doelstelling

De Nederlandse krijgsmacht stelt eenheden gereed om invulling te kunnen geven aan zijn drie hoofdtaken:

  • Bescherming van het eigen en het bondgenootschappelijk grondgebied, met inbegrip van de Caribische delen van het Koninkrijk, en van de belangen van het Koninkrijk wereldwijd;

  • Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;

  • Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en daadwerkelijk inzetten van eenheden om de veiligheid van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied te handhaven. Verder is de Minister in samenwerking met bondgenoten verantwoordelijk voor de uitvoering van bijdragen aan missies voor conflictpreventie, crisisbeheersing en vredesopbouw, zowel in Europa als daarbuiten. Het Koninkrijk der Nederlanden draagt daarmee bij aan de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde. De eenheden kunnen ook worden ingezet ten behoeve van nationale taken en het verlenen van (internationale) noodhulp.

Opzet artikel

Onder Beleidsartikel 1 Inzet wordt een overzicht geboden van de gehele inzet van de krijgsmacht. Dit betreft de bijdragen van Defensie aan crisisbeheersingsoperaties, contributies aan common funded Navo- en EU-operaties, inzet voor nationale en koninkrijkstaken en overige inzet. Het artikel is daartoe uitgebreid met één niet-financieel overzicht voor de structurele inzet voor nationale en koninkrijkstaken, bijvoorbeeld door de KMar, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) en de Kustwachten. In Beleidsartikel 1 is de verantwoording opgenomen van de additionele uitgaven voor inzet onder verantwoordelijkheid van de Commandant der Strijdkrachten. In de beleidsartikelen 2 tot en met 5 wordt de taakuitvoering verantwoord voor zeestrijdkrachten, landstrijdkrachten, luchtstrijdkrachten, de marechaussee en de aan hen gemandateerde inzet, voor zover deze niet valt onder artikel 1.

Beleidsconclusie

De krijgsmacht is in 2014, ondanks de ingrijpende veranderingen in de organisatie, ingezet voor alle drie de hoofdtaken in operaties op verschillende plaatsen in de wereld en in Nederland. Het beroep op Defensie in 2014 was groot. De krijgsmacht is onder meer ingezet in Afghanistan, Mali, de hoorn van Afrika, het Midden-Oosten, de Balkan en Turkije. Ook de nationale inzet, waaronder die van de Koninklijke Marechaussee, de explosievenopruimingsdienst, luchtruimbewaking, de kustwacht en militaire bijstand en steunverlening ging onverminderd door, evenals de inzet in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Er was in 2014 bovendien een groeiende vraag naar ondersteuning door Defensie binnen Nederland. Het kost Defensie echter uiterste inspanningen om aan de gevraagde inzet te kunnen voldoen.

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 1 Inzet

(Bedragen x € 1.000)

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Begroting 2014

Verschil

Verplichtingen

302.029

223.487

165.904

153.728

263.764

6.250

254.514

Programma-uitgaven

318.319

186.102

191.231

177.246

252.576

6.250

246.326

Opdracht Inzet

             

– waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

318.319

186.102

185.351

170.420

228.517

 

228.517

– waarvan financiering nationale inzet krijgsmacht

   

2.366

2.581

1.939

2.250

– 311

– waarvan overige inzet

   

3.514

4.245

22.120

4.000

18.120

               

Programma-ontvangsten

9.347

3.214

8.384

4.807

11.645

1.407

10.238

– waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

9.347

3.214

4.286

1.603

8.293

1.407

6.886

– waarvan overige inzet

   

4.098

3.204

3.352

 

3.352

Toelichting algemeen

Binnen artikel 1 worden alleen uitgaven voor inzet begroot en verantwoord:

  • 1. Voor zover deze uitgaven additioneel zijn. Dit betekent dat vormen van inzet budgettair niet zichtbaar zijn in dit artikel indien geen sprake is van aanvullende uitgaven ten opzichte van de uitgaven voor gereedstelling en instandhouding binnen de artikelen van de operationele commando’s (bijvoorbeeld de inzet van helikopters voor Search and Rescue) of indien deze worden verrekend met tweeden of derden (bijvoorbeeld noodhulp die wordt verrekend met het Ministerie van Buitenlandse Zaken).

  • 2. Voor zover deze inzet onder directe verantwoordelijkheid van de Commandant der Strijdkrachten wordt uitgevoerd. Verschillende vormen van inzet zijn gemandateerd aan de operationele commando’s, zoals bijvoorbeeld de inzet voor de Kustwacht, en worden daarom in die artikelen begroot en verantwoord.

Toelichting op de financiële instrumenten

Verplichtingen

In de defensiebegroting 2014 is geen budget voor crisisbeheersingsoperaties opgenomen. De begrote verplichtingenstand voor crisisbeheersingsoperaties was hierdoor nihil. Het budget was gereserveerd op de begroting 2014 van BZ/BHOS. Met de eerste suppletoire begroting is het budget voor crisisbeheersingsoperaties overgeheveld naar de defensiebegroting en dit heeft derhalve geleid tot benodigde ruimte voor het aangaan van verplichtingen. Dit verklaart het verschil tussen de stand in de defensiebegroting 2014 en de realisatie 2014.

Uitgaven

In de defensiebegroting 2014 is geen budget voor crisisbeheersingsoperaties opgenomen. Met de eerste suppletoire begroting is het budget voor crisisbeheersingsoperaties overgeheveld van de BHOS-begroting naar de defensiebegroting. In 2014 is voor het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties € 228,5 miljoen uitgegeven.

Toelichting crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

De uitgaven per missie zien er als volgt uit:

Crisisbeheersingsoperaties

Bedragen x € 1.000

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Begroting 2014

1e supp. begroting 2014

Verschil

Uitgaven missies

               

AFGHANISTAN

64.146

107.275

118.244

97.645

38.195

0

50.050

– 11.855

OCEAN SHIELD

4.386

7.788

21.191

6.043

6.048

0

7.800

– 1.752

EU ATALANTA

11.049

3.297

6.188

21.148

13.714

0

14.500

– 786

EUFOR ALTHEA

7.281

6.105

312

206

234

0

255

– 21

KFOR

538

561

489

452

343

0

300

43

CMF

196

244

265

164

247

0

250

– 3

NLTC

29

124

144

11

17

0

175

– 158

UNTSO

587

559

551

571

612

0

600

12

EULEX

588

606

501

598

568

0

300

268

MISSIES ALGEMEEN

1.398

1.825

2.608

2.316

4.913

0

5.500

– 587

NS2AU (voorheen AMIS)

8

 

49

54

98

0

100

– 2

UNMISS

   

1.266

1.514

1.784

0

1.300

484

MFO

     

234

273

0

182

91

PATRIOTS TURKIJE (BMTF)

     

18.620

18.224

0

21.900

– 3.676

EUCAP NESTOR

       

10

0

600

– 590

EUTM SOMALIE

     

372

609

0

1.200

– 591

EUAVSEC

     

59

5

0

10

– 5

EUTM Mali

     

43

80

0

50

30

UNDOF

     

30

105

0

80

25

MINUSMA

     

218

87.672

0

108.300

– 20.628

EUFOR CAR

       

38

0

200

– 162

STRIJD TEGEN ISIS (ATF ME & CMBI)

       

15.983

0

0

15.983

Beëindigde missies

213.533

39.924

12.954

   

0

 

0

Uitgaven contributies

14.580

17.794

20.589

20.121

38.745

0

17.200

21.545

Opbouw regionale vredeshandhavingscapaciteit

         

0

0

0

Overig, waaronder beveiliging, internationale criminaliteitsbestrijding en overige enablers

         

0

0

0

Voorziening Crisisbeheersingsoperaties

         

0

1.822

– 1.822

Totale uitgaven aan missies

318.319

186.102

185.351

170.420

228.517

0

232.674

– 4.157

In de defensiebegroting 2014 is geen budget voor crisisbeheersingsoperaties opgenomen. Het budget was gereserveerd op de Begroting 2014 van BZ/BHOS. Met de eerste suppletoire begroting is het budget voor crisisbeheersingsoperaties overgeheveld naar de defensiebegroting. Daarom wordt in deze tabel en de toelichting daarop, in afwijking van de andere tabellen in dit jaarverslag, de realisatie afgezet tegen de eerste suppletoire begroting.

Hieronder worden de verschillen groter dan € 2,5 miljoen per missie toegelicht.

Afghanistan

ISAF heeft in 2014 in Afghanistan bijgedragen aan de opbouw van de Afghaanse veiligheidstroepen en de verantwoordelijkheid voor de veiligheid verder overgedragen aan de Afghaanse regering zodat Afghanistan niet opnieuw een vrijhaven voor terroristen zal worden. Nederland heeft in 2014 met enkele honderden militairen deelgenomen aan ISAF middels de Air Task Force (ATF) en een bijdrage aan de hoofdkwartieren van ISAF. De ATF is per 1 juli beëindigd. De ISAF-missie is 31 december 2014 beëindigd en opgevolgd door de Resolute Support Mission (RSM).

United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)

UNAMA heeft, als politieke missie, in 2014 ondersteuning gegeven aan de Afghaanse regering en de Afghaanse bevolking door het creëren van draagvlak voor duurzame vrede en de ontwikkeling van goed bestuur. Nederland leverde in 2014 één militair aan UNAMA.

Financiële toelichting

De raming (verdiepingshoofdstuk 2014) bedroeg € 62 miljoen. Met de eerste suppletoire begroting is de raming met € 12 miljoen neerwaarts bijgesteld naar € 50 miljoen. Dit kan worden verklaard doordat de voor de redeployment geraamde transportkosten met de SAC C-17 uit de GPM-begroting zijn verschoven naar de post «Contributies» binnen het BIV. Met de tweede suppletoire begroting is de raming met € 3,7 miljoen verlaagd tot € 46,3 miljoen. Deze bijstelling is het gevolg van het twee maanden eerder redeployen van de ATF.

De eindrealisatie bedroeg in totaal € 38,2 miljoen (voor ISAF, GPM, UNAMA en Resolute Support). De onderrealisatie wordt voor € 8,1 miljoen verklaard door naar 2015 overlopende verplichtingen en achterblijvende betalingen aan coalitiepartners en de Navo om het gebruikte materieel terug te brengen in de originele staat.

Patriots Turkije (BMDTF)

De Patriotsystemen zijn in 2014 ingezet in Turkije met als doel de bevolking en het grondgebied van deze Navo-bondgenoot te beschermen door het onderscheppen van eventuele inkomende ballistische raketten en zo bij te dragen aan de de-escalatie van de crisis langs de zuidoostelijke grenzen van het bondgenootschap. Nederland heeft in 2014 enkele honderden militairen ingezet in Turkije.

Financiële toelichting

Voor de Patriots in Turkije bedroeg de raming € 21,9 miljoen. Dit bedrag is met de eerste suppletoire begrotingswet toegevoegd aan de defensiebegroting. Met de tweede suppletoire begroting is de raming met € 1,7 miljoen verlaagd tot € 20,2 miljoen. Deze bijstelling is het gevolg van minder wegtransport, minder brandstofverbruik en minder uitgaven voor internet en telefonie. De eindrealisatie bedroeg € 18,2 miljoen. De onderrealisatie van € 2 miljoen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting wordt verklaard door lagere transportuitgaven als gevolg van het gebruik van eigen transportcapaciteit.

United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA)

MINUSMA heeft zich in 2014 gericht op begeleiden van Mali naar een functionerende overheid die veiligheid en andere diensten aan de bevolking levert in het gehele land. In 2014 is de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA ontplooid naar Mali. Nederland leverde in 2014 een bijdrage aan MINUSMA van enkele honderden militairen en enkele helikopters.

Financiële toelichting

De raming voor de missie in Mali bedroeg € 108,3 miljoen. Dit bedrag is met de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan de defensiebegroting. De realisatie bedroeg € 87,7 miljoen. De onderrealisatie van € 20,6 miljoen is hoofdzakelijk ontstaan door latere ontplooiing van de hoofdmacht en door vertraging in de definitieve oplevering van kamp Castor.

Strijd tegen ISIS (Irak)

Een internationale coalitie is in 2014, op verzoek van de Iraakse regering, gestart met het bijdragen in de strijd tegen ISIS. De Nederlandse militaire bijdrage van enkele honderden militairen is initieel gericht op het stoppen van de opmars van ISIS en het ondersteunen van Iraakse en Koerdische strijdkrachten (Kamerstuk 27 925, nr. 506). De Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS bestond in 2014 uit een Air Task Force Middle East (ATF-ME), Planning Liaison Teams in Bagdad en Erbil in voorbereiding op de trainingsmissie en noodhulp aan Noord-Irak.

Financiële toelichting

Voor de missie ter bestrijding van ISIS is initieel € 30 miljoen geraamd in 2014, waarvan € 18,5 miljoen voor de ATF-ME en € 11,5 miljoen voor de Capacity Building Mission Iraq (CBMI) voor de trainingseenheden. Het bedrag van € 30 miljoen is met de tweede suppletoire begroting toegevoegd aan de defensiebegroting. De realisatie in 2014 bedroeg € 16 miljoen. De onderrealisatie van € 14 miljoen wordt grotendeels verklaard door het niet starten van de trainingsmissie CBMI in 2014. Hierdoor zijn er slechts geringe uitgaven gedaan in de voorbereidingsfase.

De onderrealisatie van ruim € 2 miljoen op het budget van de ATF-ME wordt veroorzaakt door goedkopere huisvesting en voeding.

Uitgaven contributies

De contributie-uitgaven zijn € 21,5 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. Dit komt voornamelijk omdat per 2014 de bijdrage aan het project SAC C-17 wordt gefinancierd uit contributies, daar waar dit voorheen uit het bredere budget voor crisisbeheersingsoperaties werd betaald.

Opbouw regionale vredeshandhavingscapaciteit en overig

De budgetten voor opbouw regionale vredeshandhavingscapaciteit en overig (waaronder beveiliging, internationale criminaliteitsbestrijding en overige enablers) zijn overgeheveld naar Buitenlandse Zaken.

Toelichting overige Inzet

MH-17

Voor MH-17 was in totaal € 14,9 miljoen begroot. Dit werd met de tweede suppletoire begroting toegevoegd aan de defensiebegroting. De eindrealisatie bedroeg € 11,2 miljoen. De onderrealisatie van € 3,7 miljoen wordt voor € 1,1 miljoen verklaard doordat in 2014 aangegane verplichtingen nog niet tot betaling zijn gekomen. Ook zijn de geplande activiteiten in de Oekraïne anders uitgevoerd dan bij de initiële raming was voorzien, met name door de inzet van minder mensen.

Inzet Vessel Protection Detachments (VPD’s)

Voor VPD's was € 9,4 miljoen begroot. Met de tweede suppletoire begroting is het budget met € 3,0 miljoen verlaagd naar € 6,4 miljoen. Dit was het gevolg van een verlaging van de inschatting van het aantal te realiseren VPD-opdrachten van (75 naar 60). De eindrealisatie bedroeg € 4,3 miljoen. Deze onderrealisatie wordt verklaard door het nog lagere aantal gerealiseerde VPD's (53).

Toelichting op ontvangsten

Ontvangsten HGIS

In 2014 is € 11,6 miljoen ontvangen. Hiervan is € 8,3 miljoen binnen crisisbeheersingsoperaties ontvangen, waarvan € 5,4 miljoen bijdragen van de VN voor de missie MINUSMA, € 2,4 miljoen contributies en € 0,5 miljoen voor overige missies.

Ontvangsten VPD’s (overige inzet)

Voor de inzet van VPD’s is in totaal € 3,3 miljoen van Nederlandse reders ontvangen. Dat is € 2 miljoen minder dan begroot (€ 5,3 miljoen). Dit wordt veroorzaakt doordat er minder VPD’s zijn ingezet dan geraamd in de begroting.

Beleidsmatige informatie resterende operaties en missies

In het kader van de levering van een bijdrage aan een duurzame internationale rechtsorde en stabiliteit heeft Nederland deelgenomen aan verscheidene operaties. Hieronder worden de desbetreffende operaties beschreven voor zover zij hierboven niet aan de orde zijn gekomen.

Operatie Ocean Shield (OOS)

OOS heeft zich in 2014 ingezet tegen piraterij in de omgeving van Somalië door middel van het beschermen van koopvaardijschepen in de Golf van Aden en het patrouilleren in gebieden met een verhoogde dreiging van piraterij. Nederland heeft in 2014 Zr.Ms. Evertsen ingezet in OOS. De Nederlandse bijdrage aan OOS is per 31 december 2014 beëindigd (Kamerstuk 29 521, nr. 267).

European Naval Force (EUNAVFOR) Atalanta

EUNAVFOR heeft in 2014 bijgedragen aan het beschermen van schepen van het VN World Food Program, het beschermen van koopvaardijschepen in de Golf van Aden, en het patrouilleren in gebieden met een verhoogde dreiging van piraterij. Nederland heeft in 2014 Zr.Ms. De Zeven Provinciën en Zr.Ms. Van Speijk ingezet in EUNAVFOR. De regering heeft het Nederlandse mandaat in 2014 verlengd tot 31 december 2015 (Kamerstuk 29 521, nr. 267).

European Union Force (EUFOR) Althea

EUFOR Althea heeft in 2014 bijgedragen aan een safe and secure environment in Bosnië en Herzegovina en heeft ondersteuning geboden bij de uitvoering van het executieve mandaat door de Hoge Vertegenwoordiger. Nederland nam in 2014 met enkele militairen deel aan het trainingsgedeelte van de EU-missie. De regering heeft in 2014 het Nederlandse mandaat verlengd tot 15 november 2015 (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1421).

European Union Rule of Law in Kosovo (EULEX Kosovo)

EULEX heeft in 2014 bijgedragen aan de capaciteitsopbouw van de rule of law sector in Kosovo. Nederland nam in 2014 met ongeveer 15 militairen deel aan deze EU-missie. Als gevolg van een herstructurering van de missie is de Nederlandse militaire bijdrage teruggebracht. De regering heeft in 2014 het Nederlandse mandaat verlengd tot 14 juni 2016 (Kamerstuk 29 521, nr. 252).

Kosovo Force (KFOR)

KFOR heeft in 2014 bijgedragen aan een veilige omgeving en de handhaving van de openbare orde in Kosovo. Nederland nam in 2014 met enkele militairen deel aan KFOR. De regering heeft het Nederlandse mandaat in 2014 verlengd tot 1 oktober 2015 (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1421).

Combined Maritime Force (CMF)

CMF heeft zich in 2014 gericht op de strijd tegen het internationale terrorisme en piraterijbestrijding. Nederland heeft in 2014 met enkele militairen deelgenomen aan de staf van CMF in Bahrein.

United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)

UNTSO heeft in 2014 toegezien op de naleving van de bestaande bestandsafspraken tussen Syrië, Israël en Libanon. Nederland nam in 2014 met een ruim tien militairen deel aan UNTSO.

United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)

UNMISS heeft zich in 2014 vooral gericht op de bescherming van de burgerbevolking en het creëren van een veilige omgeving. Nederland nam in 2014 met enkele tientallen militairen deel aan UNMISS. De regering heeft in 2014 het Nederlandse mandaat verlengd tot 28 februari 2015 (Kamerstuk 29 521, nr. 231).

Multinational Force and Observers (MFO)

MFO heeft in 2014 toegezien op de naleving van het vredesverdrag tussen Egypte en Israël op het Sinaï-schiereiland en heeft zich ingezet ter voorkoming van schendingen van het verdrag. Nederland heeft in 2014 enkele militairen ingezet in de operatie van de MFO. De regering heeft het Nederlandse mandaat in 2014 verlengd tot 1 februari 2015 (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1383).

European Union Training Mission (EUTM) Somalië

EUTM heeft in 2014 Somalische veiligheidstroepen getraind ter versterking van de Somali Federal Government (SFG). Nederland heeft in 2014 met een tiental militairen deelgenomen aan EUTM.

European Union Training Mission (EUTM) Mali

EUTM heeft in 2014 de Malinese krijgsmacht ondersteund met training en advisering op het gebied van commandovoering, logistieke en personele aangelegenheden en mensenrechten. Nederland nam in 2014 met één militair in een Belgische eenheid deel aan de trainingsmissie. De regering heeft het Nederlandse mandaat in 2014 verlengd tot 18 mei 2016 (Kamerstuk 29 521, nr. 243).

United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)

UNDOF heeft in 2014 toegezien op het staakt-het-vuren tussen Syrië en Israël. Daarnaast heeft UNDOF bescherming geleverd aan de (ongewapende) UNTSO-missie. Nederland nam in 2014 met enkele militairen deel aan UNDOF. De Nederlandse regering heeft in 2014 het Nederlands mandaat verlengd tot 31 augustus 2015 (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1401).

United States Security Coordinator (USSC)

USSC heeft in 2014 bijgedragen aan de professionalisering van de Palestijnse veiligheidssector, zowel als basisvoorwaarde voor een levensvatbare toekomstige Palestijnse staat als om een veilige leefomgeving voor Palestijnse burgers en de regio te creëren. Nederland heeft in 2014 met enkele militairen bijgedragen aan het samenwerkingsprogramma USSC.

European Union Border Assistance Mission Rafah (EUBAM Rafah – Gaza)

EUBAM is gericht op de monitoring en begeleiding van de Palestijnse grensbewaking bij de grensovergang Rafah ter bevordering van veilig grensverkeer en vergroting van de beweging van goederen en personen. Als gevolg van de machtsovername in de Gazastrook door Hamas en het sluiten van de grensovergang Rafah in juni 2007, is EUBAM Rafah opgeschort. Nederland heeft in 2014 enkele militairen stand-by gehad voor de EUBAM-missie. De Nederlandse regering heeft in 2014 het Nederlandse mandaat verlengd tot 30 juni 2015 (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1421).

European Union Aviation Security Mission (EUAVSEC)

EUAVSEC had als doel bij te dragen aan het effectief, volgens internationale standaarden opereren van Juba International Airport. Als gevolg van de onrust in Zuid-Soedan heeft EUAVSEC haar activiteiten eind 2013 moeten staken. De EUAVSEC-missie is op 18 januari 2014 beëindigd. Nederland nam met enkele militairen deel aan EUAVSEC.

Regional Fusion Law Enforcement Centre for Safety and Security at Sea (REFLECS3)

REFLECS3 heeft in 2014 bijgedragen aan het aanpakken van piraterij door het bevorderen van informatiedeling over piratenleiders, financiers en onderhandelaars, het plegen van onderzoek naar deze individuen, en het vergroten van capaciteit van landen in de regio op het gebied van onderzoek naar en vervolging van piraten. Nederland leverde in 2014 één militair aan REFLECS3. De Nederlandse bijdrage is per 1 oktober 2014 beëindigd.

Security Sector Development (SSD) Burundi

Het SSD-programma heeft in 2014 bijgedragen aan een professionele en onder civiel toezicht staande Burundese veiligheidssector, die door de Burundese bevolking als legitiem wordt gezien. Nederland heeft in 2014 met enkele militairen deelgenomen aan dit samenwerkingsprogramma.

Africa Contingency Operations Training and Assistance (ACOTA)

Het ACOTA-samenwerkingsprogramma heeft in 2014 bijgedragen aan de versterking van de capaciteit van Afrikaanse partnerlanden zodat zij kunnen deelnemen aan multinationale operaties onder leiding van de VN of AU. Nederland heeft in 2014 enkele tientallen militairen ingezet in verschillende trainingen.

Toelichting op Nationale inzet

Structurele taken ter ondersteuning van de civiele autoriteiten op grond van wetgeving en formele afspraken

Taak

 

Realisatie

Artikel

Explosieven opruiming

Aantal ruimingen

1998

CLAS/FNIK

Patiëntenvervoer

Aantal uitgevoerde transporten

224

CLSK

SAR

Aantal uitgevoerde vluchten

21

CLSK

Onderschepping luchtruim

Aantal onderscheppingen

7

CLSK

Incidentele militaire bijstand en steunverlening

Aantal aanvragen

Artikel

Bijstand Caribisch Gebied

15

CZSK/FNIK

Bijstand Caribisch Gebied door KMAR

8

KMAR/FNIK

Bijstand Politiewet 2012 – artikel 57 (KMAR)

19

KMAR/FNIK

Strafrechtelijke Handhaving Rechtsorde (Politiewet 2012)

85

Alle krijgsmachtdelen/FNIK

Handhaving Openbare Orde (Politiewet 2012)

19

Alle krijgsmachtdelen/FNIK

Steunverlening Openbaar belang

59

Alle krijgsmachtdelen/FNIK

Bijstand Wet Veiligheidsregios

11

Alle krijgsmachtdelen/FNIK

Defensie voert een groot aantal nationale taken uit, zowel structureel als incidenteel. De financiële middelen van de structurele nationale taken zijn opgenomen in de verschillende begrotingsartikelen van Defensie. Incidentele militaire bijstand en steunverlening wordt verantwoord via het FNIK-budget in dit artikel. Incidentele inzet met een uitzonderlijk karakter, zoals bij de NSS en de MH-17, is niet uit het FNIK-budget gefinancierd. Hiervoor ontving Defensie compensatie vanuit de HGIS en de generale middelen.

Structurele nationale taken

Defensie voert een groot aantal structurele taken uit ten behoeve van civiele overheden. Structurele taken zijn vastgelegd in wet- of regelgeving, inclusief ministeriële besluiten, convenanten of arrangementen. Onder de structurele taken vallen de taken van de KMar, de Kustwacht in Nederland en het Caribisch gebied, de luchtruimbewaking, de Bijzondere Bijstandseenheden en de Explosievenopruiming.

Incidentele nationale taken: militaire bijstand en steunverlening

Defensie verleent militaire bijstand voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op basis van de Politiewet 2012. Deze bijstand wordt zowel door de KMar geleverd (op grond van artikel 57) als door andere defensie-eenheden (artikel 58). Daarnaast wordt bijstand verleend op grond van de Wet Veiligheidsregio’s 2010 in geval van een ramp of crisis, of de vrees voor het ontstaan daarvan. Steunverlening aan bestuursorganen wordt verleend op grond van de regeling militaire steunverlening in het openbaar belang uit 2007.

In 2014 is Defensie veelvuldig ingezet voor militaire bijstand of steunverlening. De onderstaande voorbeelden illustreren de incidentele nationale inzet in 2014.

Het eerste kwartaal 2014 stond in het teken van de Nuclear Security Summit (NSS) die in Den Haag is gehouden van 24 tot en met 26 maart. Grote delen van de krijgsmacht zijn ingezet voor de ondersteuning van de civiele autoriteiten bij de beveiliging van deze top. De KMar voerde naast haar organieke taken ook ceremoniële taken uit. Het CLSK zorgde voor de bewaking van het luchtruim en het CZSK voerde de maritieme bewaking en beveiliging uit. Het CLAS is vooral ingezet voor het bewaken en beveiligen van de routes tussen Schiphol en Den Haag en leverde onder andere ook luchtverdediging en ondersteuning met interne verbindingen. Het CDC had een groot aandeel in de legering en voeding van militairen en politie.

In het Paasweekeinde van april 2014 ondersteunde het CLSK met een blushelikopter de brandweer bij het bestrijden van een grote brand op de Hoge Veluwe. Mede dankzij de inzet van de blushelikopter kreeg de brandweer deze brand snel onder controle. In juni van 2014 hebben Defensie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, in samenwerking met de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, een vernieuwd convenant voor de inzet van blushelikopters getekend.

Na het neerstorten van de MH-17 in juli 2014 zijn opnieuw grote delen van Defensie ingezet. Naast het luchttransport van het CLSK en het gebruik van de luchtmachtbasis Eindhoven, zijn militairen van onder meer het CLAS, de KMar, de EODD en het CBRN-centrum ingezet in Oekraïne en in Nederland in het kader van de ondersteuning van berging en identificatie. De Korporaal van Oudheusden kazerne in Hollandsche Rading is ingericht als tijdelijk mortuarium en voor de identificatie van slachtoffers. Militairen van alle krijgsmachtdelen zijn ook op de vliegbasis Eindhoven ingezet voor de ceremonie waarmee de slachtoffers in Nederland zijn ontvangen. Ook de officiële herdenking in november 2014 heeft Defensie ondersteund, onder meer met verbindingsmiddelen.

Ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk is Defensie ingezet in 2014. De EODD ruimde explosieven en het mariniersdetachement van Sint Maarten verleende hulp in het orkaanseizoen. Aan het einde van het jaar ondersteunde Defensie gedurende maanden het Openbaar Ministerie op Curaçao bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad.

De Defensie Duik Groep is in 2014 veelvuldig ingezet om onder water naar vermiste personen te zoeken. Daarnaast ondersteunden zij Koningsdag in Graft de Rijp en andere evenementen rondom het water. Een andere vorm van zoekcapaciteit wordt geleverd door de Advanced en Intermediate Search Teams van de genie. Deze teams zijn frequent en succesvol ingezet ter ondersteuning van de politie bij het zoeken naar bijvoorbeeld wapens, munitie, geld en verdovende middelen in verborgen ruimtes.

Overzicht missies

Licence