Base description which applies to whole site

Artikel 98 Apparaat Kerndepartement

Algemene doelstelling

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van IenM met uitzondering van de Staf Deltacommissaris en de agentschappen ILT, KNMI, NEa en RWS. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en materieel voor het kerndepartement.

Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Begroting

Verschil

 
   

2012

2013

2014

2014

2014

 

Verplichtingen

327.162

336.847

292.085

323.235

– 31.150

1)   

Uitgaven

372.668

336.238

303.576

319.700

– 16.124

 
 

Personele uitgaven

238.046

221.509

207.098

196.582

10.516

 
 

– waarvan eigen personeel

224.133

206.492

186.627

173.746

12.881

2)

 

– waarvan externe inhuur

13.913

15.017

9.699

9.752

– 53

 
 

– waarvan postactieven

   

10.772

13.084

– 2.312

3)

 

Materiele uitgaven

134.622

114.729

96.478

123.118

– 26.640

 
 

– waarvan regulier materieel

   

14.618

49.648

– 35.030

4)

 

– waarvan ICT

53.908

48.548

43.910

33.210

10.700

5)

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

54.509

46.859

37.950

40.260

– 2.310

6)

 

Ontvangsten

9.732

13.138

14.203

2.434

11.769

7)

Toelichting

Ad 1) De lagere verplichtingenrealisaties zijn voor een deel het gevolg van de overgedragen bijdrage aan BZK van het aandeel IenM in de Egalisatieschuld van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Daarnaast zijn er verplichtingen reeds in 2013 vastgelegd en zijn er enkele verplichtingen afgeboekt als gevolg van de verschuiving van kosten naar het agentschap ILT en naar programma.

Ad 2) De hogere realisatie op personeel wordt voor het belangrijkste deel veroorzaakt door overboeking van de kosten voor personele exploitatie vanuit het materiële deel naar het personele deel, teneinde te voldoen aan de Rijksbegrotingvoorschriften voor het boeken van personeel gerelateerde kosten onder personele uitgaven.

Ad 3) De totale uitgekeerde bedragen voor Sociale Zekerheid waren lager dan de prognose van de Verzekeringsmaatschappijen.

Ad 4) De lagere uitgaven op reguliere materiële budgetten zijn voornamelijk het gevolg van de overgedragen bijdrage aan BZK van het aandeel IenM in de Egalisatieschuld van het RVB. Voor het overige deel zie ad 2).

Ad 5) De uitgaven ICT zijn hoger dan begroot omdat er uitgaven zijn gedaan voor ICT- dienstverlening aan Baten-Lastendiensten van IenM waarvan de verrekening niet in 2014 heeft plaatsgevonden.

Ad 6) De lagere Bijdragen aan SSO’s zijn overwegend het gevolg van de teruggave door het RVB/BZK van de herfinancieringresultaten.

Ad 7) De hogere ontvangsten ten opzichte van de Begroting 2014 zijn het gevolg van overlopende ontvangsten uit 2013 voor de verrekening van kosten voor ICT-dienstverlening aan batenlastendiensten.

Apparaatskosten agentschappen en ZBO’s en RWT’s

Extracomptabele verwijzingen

IenM is verantwoordelijk voor vier agentschappen: de Inspectie Leefomgeving en Transport, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Nederlandse Emissieautoriteit en Rijkswaterstaat. De apparaatskosten en ontvangsten worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagrafen.

IenM verstrekt bijdragen aan drie begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: Prorail, Kadaster en StAB. Zie voor meer informatie over de ZBO’s en RWT’s van IenM de bijlage ZBO’s en RWT’s van dit Jaarverslag (Bijlage 1).

De apparaatskosten van de Staf van de Deltacommissaris worden in lijn met de Waterwet op het Deltafonds begroot en verantwoord (zie artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven van het Jaarverslag van het Deltafonds).

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's
 

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2014

2014

2014

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

   

372.668

336.238

303.576

319.700

– 16.124

Kerndepartement

   

372.668

336.238

303.576

319.700

– 16.124

Totaal apparaatskosten batenlastendiensten

1.238.510

1.181.907

1.248.880

1.274.381

1.246.662

1.167.054

79.608

ILT

96.215

85.797

136.672

141.788

147.499

141.768

5.731

KNMI1

56.001

57.522

58.487

54.722

47.386

42.160

5.226

NEa

6.264

6.650

6.485

6.417

5.730

7.501

– 1.771

RWS

1.080.030

1.031.938

1.047.236

1.071.454

1.046.047

975.625

70.422

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's

443.000

423.000

590.300

593.400

595.805

569.383

16.422

ProRail

443.000

423.000

415.000

422.000

412.000

397.000

15.000

Kadaster

170.000

166.000

169.000

167.000

2.000

StAB

5.300

5.400

4.805

5.383

– 578

1

Bij het KNMI worden vanaf 2014 de kosten van Aardobservatie, op grond van de richtlijn verantwoord begroten, niet meer in de apparaatskosten opgenomen maar separaat zichtbaar gemaakt.

Licence