Base description which applies to whole site

Artikel 97 Algemeen departement

Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de IenM brede programma uitgaven verantwoord.

Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 97 Algemeen departement (x € 1.000)
       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
   

2012

2013

2014

2014

2014

 

Verplichtingen

27.276

42.119

63.614

27.205

36.409

1)   

Uitgaven

23.222

25.740

55.677

27.206

28.471

 

97.01

IenM-brede programmamiddelen

23.222

25.740

55.677

27.206

28.471

 

97.01.01

Opdrachten

14.906

18.057

30.159

19.816

10.343

 
 

– Regeringsvliegtuig

7.405

6.190

10.044

6.681

3.363

2)

 

– Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving

2.632

3.796

4.089

– 293

 
 

– Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

2.608

3.704

4.264

1.902

2.362

3)

 

– Overige opdrachten

4.893

5.531

12.055

7.144

4.911

4)

97.01.02

Subsidies

1.800

1.700

1.119

1.400

– 281

 
 

– Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

     

 
 

onderzoek (NWO)

1.800

1.700

1.119

1.400

– 281

 

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

615

606

19.022

607

18.415

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

615

606

622

607

15

 
 

– waarvan bijdrage aan KNMI

   

2.400

0

2.400

5)

 

– waarvan bijdrage aan ILT

   

16.000

0

16.000

6)

97.01.04

Bijdragen aan internationale organisaties

       

 
 

en medeoverheden

500

0

0

0

0

 

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

5.400

5.377

5.377

5.383

– 6

 
 

– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5 400

5 377

5.377

5.383

– 6

 

Ontvangsten

2.580

4.271

18.503

3.873

14.630

7)

Verplichtingen (ad1)

Toelichting op de financiële instrumenten

De hogere verplichtingen hangen samen met de extra kosten voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX), de overboeking vanuit artikel 24 Handhaving en Toezicht naar artikel 97 Algemeen departement voor de bijdrage aan de kosten van vergunningverlening door ILT en het vastleggen van de juridische verplichtingen voor de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB).

97.01 IenM-brede programmamiddelen
97.01.01 Opdrachten

Regeringsvliegtuig (ad2)

De hogere kosten voor het regeringsvliegtuig zijn het gevolg van groot onderhoud aan de motoren en de huur van leenmotoren voor de periode van het onderhoud.

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (ad3)

Op artikel 97 Algemeen departement worden de uitgaven en verplichtingen voor Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing begroot en verantwoord. Hieronder vallen de middelen ten behoeve van de Integrale Crisis Advies Website (ICAWEB). Naar aanleiding van onvoorziene wijzigingen en extra wensen van gebruikers van het ICAWEB waren er voor 2014 extra uitgaven. Daarnaast is er een bijdrage geweest van de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de uitvoering van het ICAWEB.

Overige opdrachten (ad 4)

Dit betreft met name overboekingen vanuit artikel 13 Ruimtelijke ordening en artikel 22 Externe veiligheid en risico’s aan DCI (een ICT-dienst van IenM) voor de bijdrage aan OLO (Omgevingsloket online) en LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem). DCI verantwoordt de uitgaven hiervoor op artikel 97 Algemeen departement.

97.01.03 Bijdrage aan agentschappen

– waarvan bijdrage aan KNMI (ad 5)

Betreft de afname van meteorologische producten en diensten van het KNMI voor uitvoering diverse taken van RWS, waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan de agentschapbijdrage van het KNMI.

– waarvan bijdrage aan ILT (ad 6)

Bij 2e suppletoire begroting is er een overboeking geweest vanuit artikel 24 naar Artikel 97 voor de bijdrage aan de kosten van vergunningverlening door ILT. De bijdrage aan ILT is bestemd voor de kosten van vergunningverlening die niet geheel gedekt worden door de inkomsten die de ILT verkrijgt vanuit de tariefheffing. Deze kosten worden separaat verantwoord op artikel 97.

97.09 Ontvangsten (ad 7)

De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het afromen van het eigen vermogen van de agentschappen ten gunste van het IenM-brede beeld. Dit conform de regeling agentschappen, waarbij agentschappen gebonden zijn aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar.

Licence