Base description which applies to whole site

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Staat van baten en lasten

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

2014

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

Baten

       

Omzet moederdepartement

158.244

180.997

22.753

156.097

Omzet overige departementen

4.400

16.569

12.169

4.240

Omzet derden

0

1.854

1.854

1.518

Rentebaten

0

0

0

 

Vrijval voorzieningen

0

0

0

 

Bijzondere baten

0

34

34

2.706

Totaal baten

162.644

199.454

36.810

164.561

         

Lasten

       

Apparaatskosten

       

– Personele kosten

70.784

107.239

36.455

83.004

Waarvan eigen personeel

34.481

35.438

957

28.935

Waarvan externe inhuur

1.800

10.292

8.492

6.505

Waarvan overige personele kosten

 

61.509

   

– Materiële kosten

76.900

81.652

4.752

64.169

Waarvan apparaat ICT

35.600

34.523

– 1.077

31.441

Waarvan bijdrage aan SSO’s

3.650

8.373

4.723

3.837

Waarvan overige materiële kosten

 

38.756

   

Afschrijvingskosten

       

– Immaterieel

5.442

5.726

284

4.983

– Materieel

8.518

4.653

– 3.865

4.328

Overige lasten

       

– Dotaties voorzieningen

0

801

801

689

– Rentelasten

1.000

189

– 811

526

– Bijzondere lasten

0

186

186

6.302

Totaal lasten

162.644

200.446

37.802

164.001

         

Saldo van baten en lasten

0

– 992

– 992

560

Toelichting op de baten

Bij 2e suppletoire begroting is een omzetstijging moederdepartement gemeld van € 158,2 mln naar € 175,3 mln. De omzetstijging kwam met name door een structurele overheveling bij 1e suppletoire begroting 2014 (€ 9,0 mln) van materieel kerndepartement naar het reguliere bijdrage onderdeel kerndepartement, uitvoering van ICT-taken voor Tenderned (€ 4,2 mln), uitvoering van het ondernemingsdossier (€ 3,2 mln) en vernieuwing van de kantoorautomatisering voor heel EZ (€ 5,3 mln). De laatste post was bij 2e suppletoire begroting 2014 geraamd op € 7,8 mln onder de post bijzondere baten. In overleg met de Auditdienst Rijk is deze post in de jaarrekening verantwoord onder reguliere omzet.

Omzet moederdepartement

De verdeling per productgroep wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Bedragen x € 1.000
 

oorspronkelijke vastgestelde begroting

2014

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijke begroting

Realisatie 2013

Werkplekservices

25.200

33.279

8.079

35.887

Infrabeheer

35.100

41.046

5.946

25.462

Applicatieservices

60.000

65.888

5.888

59.838

Overige omzet

37.944

40.784

2.840

34.910

Totaal

158.244

180.997

22.753

156.097

In de omzet van het product applicatieservices zijn ontwikkelkosten opgenomen voor een bedrag van € 46,2 mln.

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen is in 2014 als volgt:

€ 9,145 mln Ministerie van BZK;

€ 3,042 mln Ministerie van SZW;

€ 2,988 mln Ministerie van I&M;

€ 1,110 mln Ministerie van VWS;

€ 0,252 mln Ministerie van V&J;

€ 0,032 mln Overige Ministeries.

Omzet derden

De omzet derden is in 2014 als volgt:

€ 0,640 mln Staatsbosbeheer;

€ 0,615 mln Alterra;

€ 0,552 mln College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

€ 0,047 mln Overige opdrachtgevers.

Bijzondere baten

De bijzondere baten (€ 0,034 mln) hebben betrekking op de boekwinst die is behaald bij de verkoop van vaste activa.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De stijging van de personele kosten wordt veroorzaakt door een hogere omzet en daardoor een hogere inzet van personeel. De meeste werkzaamheden voor onderhoud en beheer vallen onder de definitie van uitbesteden en zijn als zodanig verantwoord onder de post overige personele kosten. Deze presentatiewijze is gelijk aan de verantwoording in het jaarverslag over 2013.

Saldo van baten en lasten

DICTU heeft het boekjaar 2014 afgesloten met een resultaat van € 1,0 mln negatief.

Het Eigen Vermogen per 31-12-2014 inclusief het onverdeelde resultaat komt uit op € 0,9 mln negatief. Conform de Regeling agentschappen zal het Eigen Vermogen door het moederdepartement worden aangezuiverd tot nihil bij 1e suppletoire begroting 2015. DICTU stelt een plan van aanpak op om toekomstige verliezen te voorkomen en om de geleverde suppletie binnen 3 jaar terug te kunnen betalen aan het moederdepartement.

Balans per 31 december 2014

Bedragen x € 1.000
 

Balans 2014

Balans 2013

Activa

   

Immateriële vaste activa

17.981

17.716

Materiële vaste activa

17.631

11.963

– grond en gebouwen

   

– installaties en inventarissen

13.094

9.011

– overige materiële vaste activa

4.537

2.952

Voorraden

   

Debiteuren

21.972

32.638

Nog te ontvangen

9.090

8.422

Liquide middelen

2.091

478

Totaal activa:

68.765

71.217

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

   

– exploitatiereserve

82

– 479

– onverdeeld resultaat

– 992

560

Voorzieningen

97

217

Leningen bij het MvF

16.465

16.777

Crediteuren

15.989

10.400

Nog te betalen

37.124

43.741

Liquide middelen

   

Totaal passiva

68.765

71.217

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000
 

Boekwaarde

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Boekwaarde

 

1/1/2014

     

31/12/2014

Reorganisatievoorziening

217

41

94

67

97

In 2014 heeft een onttrekking uit de reorganisatievoorziening plaatsgevonden voor in totaal vier medewerkers.

Per 1 januari 2015 heeft DICTU (nog) 1 medewerker die ten laste komt van de reorganisatievoorziening. Hiervoor heeft een dotatie plaatsgevonden van € 41.000. De totale voorziening wordt gevormd door een meerjarig toegezegde loonsuppletie.

Tabel vermogensontwikkeling 2014

Bedragen x € 1.000

2012

2013

2014

1 Eigen Vermogen per 1 Januari

1.378

– 479

82

2 Saldo Baten en Lasten

– 1.857

562

– 992

3 Directe mutaties in het Eigen Vermogen

0

0

0

3a. Uitkering aan moederdepartement

     

3b. Bijdrage door moederdepartement ter versterking Eigen Vermogen

     

3c. Overige Mutaties

     

Stand 31 december

– 479

82

– 910

Omzet

137.684

164.561

199.454

Vermogensplafond (5%)

   

8.362

De exploitatiereserve is gebonden aan een maximum van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximaal toegestane omvang van de exploitatiereserve bedraagt voor DICTU € 8,4 mln. Het eigen vermogen van DICTU is per 31-12-2014 € 0,9 mln negatief.

Uitsplitsing van de debiteuren

Bedragen x € 1.000

 

2013

2014

Dienst Regelingen

 

7.155

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

   

10.511

Dienst Landelijk Gebied

 

244

1.574

Agentschap NL

 

18.469

 

Agentschap Telecom

 

312

781

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 

3.572

4.757

Staatstoezicht op de Mijnen

   

72

De Autoriteit Consument en Markt

   

69

Totaal agentschappen

 

29.752

17.764

Moederdepartement

 

1.389

1.216

Totaal debiteuren intern EZ

 

31.141

18.980

Uitsplitsing van de crediteuren

Bedragen x € 1.000

 

2013

2014

Dienst Regelingen

 

62

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

   

1.654

Agentschap NL

 

273

 

Ministerie van EZ, directie Bedrijfsvoering

 

123

 

Agentschap Telecom

 

762

44

Dienst Landelijk Gebied

 

0,2

48

Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit

 

4

 

Totaal crediteuren intern EZ

 

1.224

1.746

Voor beide tabellen geldt dat Dienst Regelingen en Agentschap NL zijn opgegaan in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Van de debiteurenstand per 31-12-2014 heeft € 19,0 mln betrekking op debiteuren binnen het Ministerie van EZ, € 2,8 mln heeft betrekking op andere departementen en € 1,1 mln betreft een vordering op debiteuren buiten het Rijk. Daarnaast heeft DICTU een debiteurenvoorziening getroffen voor een bedrag van € 1,0 mln.

Kasstroomoverzicht over 2014

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014 + stand depositorekeningen

0

478

478

2.

Totaal operationele kasstroom

10.387

18.175

7.788

 

Totaal investeringen (–/–)

– 10.387

– 16.312

– 5.925

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

3.

Totaal investeringskasstroom

– 10.387

– 16.312

– 5.925

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

     
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

     
 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 10.387

– 9.250

1.137

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

10.387

9.000

– 1.387

4.

Totaal financieringskasstroom

0

– 250

– 250

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

0

2.091

2.091

DICTU heeft in 2014 meer geïnvesteerd (dit houdt één-op-één verband met de stijging van de omzet). Daarnaast heeft DICTU een lagere debiteurenstand. Per saldo leidt dit tot een rekening-courant positie van € 2,1 mln op 31 december 2014.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2014

Omschrijving

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Begroting 2014

1. Kostprijzen per

product (groep)

         

a. Basistarief werkplek (gemiddeld per stuk x €)

2.420

2.423

2.410

2.540

2.415

b. Aantal Werkplekken

8.900

13.000

12.241

12.332

10.100

c. Infrastructuur

(x € 1.000)

21.214

13.993

21.541

35.717

35.100

d. Productieve uren (norm 85% 2013 e.v.)

640.000 (82%)

879.000 (89%)

1.156.000 (87%)

1.468.476

(89%)

998.033

2. Tarieven/uur

         

a. Senior medew. (ontwikkeling)

133

90

87

86

87

b. Medior medew. (bouw)

108

80

78

77

78

c. Junior medew. (test en beheer)

98

80

78

77

78

3. Omzet per prod.groep (pxq)

         

A. Werkplekservices

23.286

31.710

35.887

33.279

25.200

B. Infrastructuur

22.313

26.000

25.462

41.046

35.100

C. Applicatieservices incl. outsourcing

18.352

18.216

19.200

19.022

23.000

D. Ontwikkeling incl. detachering

30.548

30.684

40.638

46.866

37.000

E. Overige omzet

17.332

21.297

34.910

40.784

37.944

Totaal

111.831

127.907

156.097

180.997

158.244

4. gem. bezetting FTE-totaal (excl. externe inhuur)

275

323

371

429

445

5. Saldo baten en lasten

0,3%

– 1,3%

0,4%

– 0,5%

0,0%

6. Kwaliteitsindicatoren

         

A. Beschikbaarheid

       

98%

B. Afhandelsnelheid

       

85%

Ad 1a: DICTU hanteert meerdere werkplekconcepten. Het weergegeven tarief betreft het meest voorkomende werkplekconcept.

Ad 1d: Het productiviteitspercentage van DICTU wordt omhooggetrokken vanwege de inzet van specialisten die gemiddeld een hogere productiviteit hebben.

Ad 2: In de tarievennota 2014 heeft DICTU, voor wat betreft de uurtarieven, over de gehele linie een kleine tariefdaling doorgevoerd.

Licence