Base description which applies to whole site

3.5 Shared Service Centrum-ICT Haaglanden

Inleiding

SSC-ICT Haaglanden levert als shared service organisatie diverse generieke rijksbrede toepassingen als Rijksportaal en de Samenwerkingsruimte en verzorgt daarnaast de kantoorautomatisering, telecommunicatie en hosting van bedrijfspecifieke applicaties voor de aangesloten Ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid Welzijn en Sport, alsmede voor de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Met deze dienstverlening wordt uitvoering gegeven aan project 7 van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst: Eén ICT aanbieder voor de Haagse beleidskernen en hieraan nauw verbonden uitvoeringsorganisaties.

In 2015 zal het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) opgaan in SSC-ICT Haaglanden waarmee het verzorgingsgebied wordt uitgebreid met Veiligheid en Justitie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.

In 2014 is met medewerking van de Rijksgebouwendienst het Overheidsdatacenter voor de Haagse km² gerealiseerd. De exploitatie van dit datacenter start begin 2015.

De financiële administratie is ondergebracht bij de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk.

Doelmatigheid en taakstelling

De eigenaar heeft met SSC-ICT Haaglanden tot en met 2016 een jaarlijkse efficiencytaakstelling afgesproken van jaarlijks – 1,5%.

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap SSC-ICT Haaglanden

Bedragen x € 1.000
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

2014

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

2013

 

– 1

– 2

(3)=(2)-(1)

4

Baten

       

Omzet moederdepartement

28.400

25.533

– 2.867

35.663

Omzet overige departementen

88.800

87.600

– 1.200

80.636

Omzet derden

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

1.475

1.475

686

Totaal baten

117.200

114.608

– 2.592

116.985

         

Lasten

       

Apparaatskosten

99.300

93.579

– 5.721

90.668

– personele kosten

45.400

39.983

– 5.417

40.011

waarvan eigen personeel

22.100

26.238

4.138

22.996

waarvan inhuur

23.300

13.745

– 9.555

16.912

         

– materiële kosten

53.900

53.596

– 304

50.760

waarvan apparaat ICT

47.200

50.095

2.895

47.259

waarvan bijdrage SSO's

2.800

3.501

701

2.811

Waarvan overige materiële kosten

3.900

 

– 3.900

690

Afschrijvingskosten

16.500

14.976

– 1.524

16.235

– immaterieel

– materieel

16.500

14.976

– 1.524

16.235

Overige lasten

1.400

7.538

6.138

160

– dotaties voorzieningen

6.115

6.115

– rentelasten

1.400

135

– 1.265

77

– bijzondere lasten

1.288

1.288

83

Totaal lasten

117.200

116.093

– 1.107

107.063

       

Saldo van baten en lasten

– 1.485

– 1.485

9.922

Toelichting

Resultaat

Het resultaat is € 1,485 mln. lager dan begroot, als resultante van € 2,592 mln. lagere baten en € 1,107 mln. lagere kosten.

Het gepresenteerde resultaat bedraagt € 1,485 mln. negatief.

Het resultaat werd negatief beïnvloed door eenmalige kosten ter waarde van € 12,2 mln. vanwege het treffen van een voorziening voor de migratiekosten naar het nieuwe Overheidsdatacenter (ODC) en in 2014 gemaakte projectkosten voor de bouw van het ODC en de ontwikkeling van een nieuwe financiële administratie.

Onderdeel van de in 2014 gerealiseerde migratiekosten naar het nieuwe ODC is het aandeel van SSC-ICT Haaglanden in de met de externe leverancier van het Rijk van hostingdiensten overeengekomen afkoopsom.

Baten

De omzet is overeenkomstig de door de eigenaar vastgestelde tarieven en de in 2014 afgenomen dienstverlening. De generieke dienstverlening is verricht voor alle ministeries met uitzondering van Defensie. De gemeenschappelijke en specifieke dienstverlening is verricht voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid Welzijn en Sport, alsmede voor de Kanselarij der Nederlandse Orden.

De totale omzet is € 4,067 mln. lager dan begroot. Dit is de resultante van enerzijds uitbreiding van de dienstverlening met het Ministerie van Financiën en de Rijkspas en anderzijds afname van het volume van door de ministeries aan SSC-ICT Haaglanden verstrekte maatwerkopdrachten.

De bijzondere baten betreffen de verrekening van de meerkosten van de bij de overdracht van voormalig Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en het Ministerie van Financiën boven de formatie overgenomen personeel, alsmede drie met leveranciers getroffen financiële schikkingen.

Personele kosten

De € 5,417 mln. lagere lasten zijn het saldo van lagere lasten van personeel, materieel, afschrijvingen en rente en hogere lasten door het treffen van een voorziening voor de migratiekosten naar het nieuwe ODC en het aandeel van SSC-ICT Haaglanden in de met de externe leverancier van het Rijk van hostingsdiensten overeengekomen afkoopsom.

De € 4,138 mln. hogere kosten van het eigen personeel betreft de pas bij de 1e suppletoire nota meegenomen uitbreiding van formatie en bezetting vanwege de uitbreiding van de dienstverlening met het Ministerie van Financiën.

De € 9,555 mln. lagere kosten van de inhuur laten zich volledig verklaren door de terugval van het volume van de door de departementen aan SCC-ICT Haaglanden verstrekte specifieke opdrachten.

Materiële kosten

De ten opzichte van de begroting lagere materiële kosten zijn de resultante van meer materiële uitgaven vanwege de uitbreiding van de dienstverlening met het Ministerie van Financiën en het lagere volume van de door de ministeries aan SCC-ICT Haaglanden verstrekte specifieke opdrachten.

De rentelast is lager door de veel lagere rentepercentages in 2014 dan begroot. Het verschil is op de omzet in mindering gebracht en wordt met de ministeries verrekend.

De dotatie aan de voorziening betreft de in 2014 getroffen voorziening voor de migratiekosten naar het nieuwe ODC.

De bijzondere last betreft het SSC-ICT aandeel in de met de externe hosting leverancier overeengekomen afkoopsom voor het vervroegd beëindigen van het contract

Balans per 31 december 2014

(bedragen x 1.000)
Agentschap SSC-ICT Haaglanden
 

31-12-2014

31-12-2013

Activa

   

Immateriële activa

Materiële activa

32.277

– grond en gebouwen

– installaties en inventarissen

3.585

– overige materiële vaste activa

28.692

28.382

Voorraden

3

2

Debiteuren

1.460

3.617

Nog te ontvangen

19.070

16.286

Liquide middelen

28.050

23.114

Totaal activa

80.860

71.401

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

4.330

10.902

– exploitatiereserve

5.815

980

– onverdeeld resultaat

1.485-

9.922

Leningen bij het Ministerie van Financiën

24.060

17.049

Voorzieningen

6.115

Crediteuren

3.889

11.029

Nog te betalen

42.466

32.421

Totaal passiva

80.860

71.401

Toelichting

Activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschafprijs, verminderd met afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen. In 2014 is voor € 19,398 mln. geïnvesteerd, waarvan € 15,813 mln. in hard en software en € 3,585 mln. ten behoeve van het nieuwe overheidsdatacenter.

Afschrijvingen op materiële vaste activa zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening houdend met eventuele restwaarde. Deze afschrijving vindt lineair plaats. Na afschrijvingen resteert per 31 december een boekwaarde van € 32,277 mln. Over de investeringen in het overheidsdatacenter wordt met ingang van 2015 afgeschreven.

Debiteuren en Nog te ontvangen

De post Debiteuren betreft de gefactureerde, nog te ontvangen bedragen voor verrichte diensten en leveringen. De totale vordering wordt als inbaar aangemerkt; derhalve is er geen voorziening voor oninbaarheid in aftrek gebracht.

De post Debiteuren heeft voor € 0,202 mln. betrekking op het moederdepartement, voor € 0,528 mln. op andere departementen, voor € 0,730 mln. op agentschappen en niet op derden.

De post Nog te ontvangen bestaat uit nog te factureren opbrengsten betrekking hebbend op voorgaande jaren en vooruitbetaalde kosten voor 2015.

De post Nog te ontvangen heeft voor € 5,463 mln. betrekking op het moederdepartement, voor € 2,867 mln. op andere departementen, voor € 0,284 mln. op agentschappen en voor € 10,455 mln. op derden.

Liquide middelen

Alle tegoeden van SSC-ICT Haaglanden worden aangehouden bij de Rijkshoofdboekhouding (RHB). Het saldo per 31 december bedraagt € 28,050 mln.

Eigen Vermogen

Onder het eigen vermogen is het onverdeelde resultaat 2014 opgenomen. Het eigen vermogen vermindert met het negatieve resultaat over 2014 van € 1,485 mln. en valt binnen de norm van 5% van de gemiddelde omzet over de 2 jaren sinds de start van het baten- lastenagentschap.

Leningen

De post Leningen bestaat uit de leningen ter financiering van de materiële vaste activa.

Van het saldo per ultimo 2014 van € 40,641 mln., is de aflossingsverplichting 2015 ad € 16,581 mln. opgenomen onder de post nog te betalen.

Voorzieningen

De in 2014 gevormde voorziening ad € 6,115 mln. is gevormd om de kosten op te vangen van de migratie van de bestaande datacenters van SSC-ICT Haaglanden naar het nieuwe Overheidsdatacenter voor de Haagse beleidskernen en nauw verbonden uitvoeringsorganisaties.

Deze migratie is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst project 4. Omdat door het kabinet voor het uitvoeringsprogramma geen additionele financiële middelen ter beschikking zijn gesteld moet SSC-ICT Haaglanden de migratie uit eigen middelen reserveren.

Crediteuren

De facturen die zijn opgenomen onder de post Crediteuren per ultimo 2014 zijn vrijwel geheel begin 2015 betaald.

De post Crediteuren heeft geen betrekking op het moederdepartement, voor € 0,084 mln. op andere departementen, voor € 1,670 mln. op agentschappen en voor € 2,135 mln. op derden.

Nog te betalen

Onder de post nog te betalen zijn de vooruit ontvangen bedragen, de aflossingsverplichting 2015 van de lening bij het Ministerie van Financiën, de nog te ontvangen facturen 2014 en de schuld aan het personeel vanwege opgebouwde rechten vakantiegeld, eindejaarsuitkering en verlof opgenomen.

De post Nog te betalen heeft voor € 11,058 mln. betrekking op het moederdepartement, voor € 21,828 mln. op andere departementen, voor € 1,770 mln. op agentschappen en voor € 7,810 mln. op derden.

Kasstroomoverzicht over 2014 (bedragen x € 1.000)

Agentschap SSC-ICT Haaglanden
Kasstroomoverzicht per 31 december 2014
Bedragen x € 1.000
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie

(2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari

4.980

23.114

18.134

         

2.

Totaal operationele kasstroom

16.520

20.372

3.852

         
 

Totaal investeringen (-/-)

– 18.800

– 19.398

– 598

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

528

528

3.

Totaal investeringskasstroom

– 18.800

– 18.870

– 70

         
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

– 5.087

– 5.087

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 16.500

– 12.991

3.509

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

18.800

21.512

2.712

4.

Totaal financieringskasstroom

2.300

3.434

1.134

         

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

5.000

28.050

23.050

Toelichting

De investeringen in ICT goederen (overheidsdatacenter, hard- en software) in 2014 bedroegen € 19,398 mln.

De boekwaarde van de desinvesteringen betreft de bij het afstoten van de materiële vaste activa gerealiseerde opbrengst.

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft de afroming van het surplus van het eigen vermogen ad € 2,462 mln. alsmede de verrekening van de in 2013 voor de moeder betaalde uitgaven met betrekking tot voorgaande jaren ad € 2,625 mln.

De aflossingen op de leenfaciliteit zijn lager dan begroot doordat het beroep op de leenfaciliteit in 2013 lager was dan bij het opstellen van de begroting 2014 werd ingeschat.

Het beroep op de leenfaciliteit is € 2,712 mln. hoger dan de investeringen. Dit komt doordat bij het aanvragen van de lening 2013 nog geen finale overeenstemming was over de waarde van de per 1 oktober bij de uitbreiding van de dienstverlening van Financiën overgenomen materiële vaste activa. Het verschil is verdisconteerd in de opname 2014.

Het resterend verschil laat zich verklaren door gemaakte inschattingen van de in de laatste maand van het jaar verwachtte investeringen en de in het «á fonds perdu» begrepen materiële vaste activa voor het overheidsdatacenter, waarover de Rijksgebouwendienst pas na opname duidelijkheid gaf.

De stand van de rekening-courant bij de Rijkshoofdboekhouding is de resultante van het positieve resultaat over 2013 en 2014 uit gewone bedrijfsuitoefening en het saldo van de opgebouwde vorderingen- en schuldenpositie.

Overzicht doelmatigheidindicatoren per 31 december 2014

Doelmatigheid

SSC-ICT Haaglanden ondersteunt de Compacte Rijksdienst met generieke en gemeenschappelijk ICT oplossingen. Door de inzet van moderne ICT hulpmiddelen wordt de doelmatigheid van de Rijksdienst hiermee vergroot. En met de bundeling van ICT taken binnen SSC-ICT Haaglanden wordt de in de projecten 4 en 7 van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst beoogde efficiencyslag gemaakt.

De eigenaar heeft met SSC-ICT Haaglanden tot en met 2016 een jaarlijkse efficiencytaakstelling afgesproken van jaarlijks– 1,5%. SSC-ICT Haaglanden verlaagt hiertoe jaarlijks haar tarieven met 1,5% en heeft daarnaast voorstellen gedaan waarmee haar afnemers aanvullend 10% op hun ICT uitgaven kunnen besparen.

Aanvullend op de taakstellende tariefverlaging vergelijkt SSC-ICT Haaglanden haar prestaties via benchmark onderzoek periodiek met marktpartijen en enkele grote uitvoeringsorganisaties binnen de overheid.

Om de tariefdaling te realiseren wordt voortgegaan met het integreren en harmoniseren van de van de Ministeries overgekomen systeemlandschappen.

Agentschap SSC-ICT Haaglanden

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2014
 

Realisatie

2013

Realisatie

2014

Oorspronkelijke begroting

GENERIEK DEEL

     

Kostprijs voor beheertaken (ICT)

1.875

1.850

1.840

Omzet totaal en per productgroep (x € 1.000)

€ 116.299

€ 113.133

€ 117.200

Generiek (SWF, Portaal, Infra, Rijkspas) (x € 1.000)

€ 14.431

€ 16.147

€ 14.100

Gemeenschappelijk (basis, plus, hosting) (x € 1.000)

€ 84.492

€ 85.854

€ 71.100

Specifiek (maatwerk) (x € 1.000)

€ 17.376

€ 11.132

€ 32.000

Formatie en bezetting

348,5

358,2

342

FTE % overhead

15,7%

16,5%

15,7%

FTE % primair proces

84,3%

83,5%

84,3%

Saldo van baten en lasten (%)

8,50%

– 0,14%

0%

       

SPECIFIEK DEEL

     

Beschik(betrouw)baarheid basisfunctionaliteit

99,9%

99,9%

98,0%

Geleverd binnen gestelde termijnen

93,5%

94,3%

90,0%

Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd

93,5%

94,8%

90,0%

Beantwoorden helpdeskvragen binnen

99,0%

98,9%

95,0%

afgesproken tijd

Direct beantwoorden helpdeskvragen

87,5%

89,3%

80,0%

Taakstelling (kwalitatieve onderbouwing)

– 1,5%

– 1,5%

– 1,5%

Toelichting

Het werkplektarief (kostprijs voor beheertaken) is uiteindelijk iets hoger vastgesteld dan bij de begroting voorzien. Per saldo over alle tarieven heeft SSC-ICT hiermee nog steeds voldaan aan de 1,5% taakstelling.

De totale omzet is € 4,067 mln. lager dan begroot. Dit is de resultante van de volgende ontwikkelingen. De omzet generieke dienstverlening is gestegen vanwege uitbreiding van de dienstverlening met de Rijkspas. Bij de gemeenschappelijk omzet wordt de stijging door uitbreiding van de dienstverlening met het Ministerie van Financiën vrijwel geheel gecompenseerd door een teruggang bij de andere Ministeries.

De specifieke omzet is gedaald door een lager volume in door de Ministeries verstrekte maatwerkopdrachten.

Ten opzichte van de begroting is sprake van een aanpassing in de presentatie. Onder de gemeenschappelijke dienstverlening wordt nu de omzet gepresenteerd zoals opgenomen in de Dienstverleningscontracten, uiteraard rekening houdend met meer of minder afname gedurende het jaar.

In de begroting werd de verwachtte omvang van de bezetting gepresenteerd. Deze is door overname van de ICT dienstverlening van het Ministerie van Financiën toegenomen tot 358,2 fte. Met de komst van Financiën bedraagt de formatie 383,9 fte. Het verschil betreft 25,7 fte nog niet vervulde vacatures. Door het invoegen van het van Financiën overgenomen personeel is het aandeel overhead personeel iets toegenomen.

De kengetallen inzake de kwaliteit van de dienstverlening hebben gedurende het jaar voldaan aan de afgesproken norm.

Licence