Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.6 Gemeenschappelijke Dienstencentrum ICT

Inleiding

Het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) is in 2009 ontstaan uit de fusie van de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) met de ICT-afdeling van het Bestuursdepartement (DBOB/ICT). De dienstverlening van GDI is onderverdeeld in een aantal clusters van diensten:

 • ERP diensten

 • Applicatie diensten

 • Content en Document Management

 • Werkplek diensten

 • Server en Netwerk diensten

 • Housing en Hosting

 • Klantcontact en Gebruikersondersteuning

 • Business Development

 • Projecten

 • Vernieuwing Grensmanagement

Op voorspraak van het programma Compacte Rijksdienst heeft het kabinet besloten om te komen tot een Shared Service Center ICT Den Haag onder het Ministerie van BZK. Doel daarvan is de realisatie van één ICT-infrastructuur en één ICT-dienstverlener voor de ICT-werkplekken in de Haagse beleidskernen en daaraan nauw verbonden uitvoeringsorganisaties. Het eigenaarschap van het GDI is per 1 januari 2014 overgaan van het Ministerie van VenJ naar het Ministerie van BZK.

Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap GDI

x € 1.000
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Verschil realisatie versus begroting

Realisatie 2013

Baten

       

Opbrengst moederdepartement

45.800

2.240

– 43.560

62.721

Opbrengst overige departementen

1.192

67.862

66.670

1.437

Opbrengst derden

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval uit voorzieningen

0

0

0

43

Bijzondere baten

0

1.280

1.280

1.745

Totaal baten

46.992

71.382

24.390

65.946

         

Laten

       

Apparaatskosten

39.155

61.462

22.307

57.416

*Personele kosten

27.469

44.386

16.917

40.785

– waarvan eigen personeel

14.798

16.211

1.413

15.156

– waarvan externe inhuur

12.671

28.175

15.504

25.629

*Materiële kosten

11.686

17.076

5.390

16.631

– waarvan ICT

9.926

12.036

2.110

10.718

– waarvan SSO's

1.760

1.760

0

0

Rentelasten

100

41

– 59

58

Afschrijvingskosten

7.737

5.804

– 1.933

4.833

*Materieel

7.737

5.804

– 1.933

4.833

*Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

3.534

3.534

698

*Dotaties voorzieningen

0

2.176

2.176

0

*Bijzondere lasten

0

1.358

1.358

698

Totaal lasten

46.992

70.841

23.849

63.005

         

Saldo van baten en lasten

0

541

541

2.941

Toelichting

Baten

De opbrengst op beheer is toegenomen door nieuwe opdrachten en uitbreiding van bestaande beheeropdrachten. Daarnaast is de omzet aan projecten ruim 1,5 keer zo hoog als begroot. Een aantal grote projecten zijn: migratie van de Griffie naar Leonardo, Nuclear Security Summit (NSS) 2014, Uitrol Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR) bij Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Verbeterplan financieel beheer Leonardo.

De bijzondere baten zijn het gevolg van de vrijval van lasten en voorzieningen uit voorgaande jaren en nagekomen baten met betrekking tot verrichtte diensten in 2013.

Lasten

De hogere personele lasten zijn het gevolg van de extra personele inzet vanwege de toegenomen dienstverlening aan met name projectcapaciteit. Sprake is van substantieel meer inhuur vanwege de piek in de capaciteitsvraag ten behoeve van projecten.

De stijging in materiële kosten hangt voor het grootste deel eveneens samen met de toename van projecten, materiële kosten welke direct bij de opdrachtgevers in rekening kunnen worden gebracht vallen hier ook onder.

De lagere afschrijvingslasten zijn een resultante van een lager investeringsvolume dan voorzien.

De dotaties voorzieningen betreffen:

 • een toevoeging aan de voorziening debiteuren van € 0,496 mln. in verband met een grotere omvang van mogelijk oninbare facturen. De toevoeging aan de voorziening debiteuren is verantwoord onder de bijzondere lasten;

 • de vorming van een voorziening van € 1,680 mln. voor de verwachte migratiekosten van de infrastuctuur-hardware van P2 naar het nieuwe Overheidsdatacenter (ODC) van BZK. De in 2014 gevormde voorziening is bedoeld om de kosten op te vangen van de migratie van de bestaande datacenters van SSC-ICT Haaglanden naar het nieuwe Overheids-datacenter voor de Haagse beleidskernen en nauw verbonden uitvoeringsorganisaties. Deze migratie is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst project 4. Omdat door het kabinet voor het uitvoeringsprogramma geen additionele financiële middelen ter beschikking zijn gesteld moet SSC-ICT Haaglanden de migratie uit eigen middelen reserveren. De migraties van de GDI-infrastructuur vinden in 2015 en 2016 plaats. Deze éénmalige kosten worden niet in de tarieven verdisconteerd.

De bijzondere lasten betreffen naast de dotaties aan de voorzieningen met name correcties op baten en lasten uit voorgaande jaren die niet eerder waren voorzien.

Saldo Baten en Lasten

Het onverdeelde resultaat van 2014 komt uit op een saldo van € 0,541 mln.

Het eigen vermogen van GDI per 31-12-2013 is € 3,119 mln. Na verwerking van de terugstorting aan VenJ van € 0,5 mln. en de toevoeging van het resultaat 2014 komt het eigen vermogen per 31-12-2014 uit op € 3,160 mln. Het 5% plafond voor de omvang van het eigen vermogen is € 3,163 mln., op basis van de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar. Er is daarmee geen sprake van een surplus boven op het toegestane maximum.

Balans per 31 december 2014 (bedragen x € 1.000)

x € 1.000
 

Balans 2014

Balans 2013

Activa

   

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

12.310

11.148

*

Grond en gebouwen

10

28

*

Installaties en inventaris

154

173

*

Overige materiële vaste activa

12.146

10.947

Voorraden

0

0

Debiteuren

7.714

3.915

Nog te ontvangen bedragen

3.360

8.559

Liquide middelen

10.072

2.715

       

Totaal activa

33.456

26.337

       

Passiva

   

Eigen vermogen

3.160

3.119

*

Exploitatiereserve

2.619

178

*

Verplichte reserves

0

0

*

Onverdeeld resultaat

541

2.941

Leningen bij het Ministerie van Financiën

5.650

5.000

Voorzieningen

1.680

7

Crediteuren

7.121

6.445

Nog te betalen bedragen

15.845

11.766

       

Totaal Passiva

33.456

26.337

Toelichting

Activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschafprijs, verminderd met afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen.

De lineaire afschrijvingen op materiële vaste activa zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening houdend met eventuele restwaarde.

De investeringen in 2014 bedragen € 6,966 mln., de des-investeringen wegens buitengebruikstelling bedragen € 2,899 mln. en de afschrijvingslast 2014 bedraagt € 5,804 mln.

Debiteuren en Nog te ontvangen

De post debiteuren betreft de gefactureerde, nog te ontvangen bedragen voor verrichte diensten en leveringen. Hierop is € 0,923 mln. in mindering gebracht wegens mogelijke oninbaarheid. Hiervoor is € 0,541 aan de voorziening toegevoegd.

De post nog te ontvangen bestaat uit nog te factureren opbrengsten betrekking hebbend op voorgaande jaren en vooruitbetaalde kosten voor 2015.

Liquide middelen

Alle tegoeden van SSC-ICT Haaglanden worden aangehouden bij de Rijkshoofdboekhouding (RHB). Het saldo per 31 december bedraagt € 10,072 mln.

Eigen Vermogen

Onder het eigen vermogen is het onverdeelde resultaat 2014 opgenomen. Het eigen vermogen vermeerdert met het positieve resultaat over 2014 van € 0,541 mln., blijft binnen de norm van 5% van de gemiddelde omzet over de laatste 3 jaar.

Leningen

De post leningen bestaat uit de leningen ter financiering van de materiële vaste activa.

Van het saldo per ultimo 2014 van € 10,0 mln., is de aflossingsverplichting 2015 ad € 4,350 mln. opgenomen onder de post nog te betalen.

Voorzieningen

De voorziening betreft de te maken kosten in 2015 en 2016 voor de migraties van de beheerde infrastructuur naar het nieuwe datacenter van BZK (ODC).

Crediteuren en Nog te betalen

De facturen die zijn opgenomen onder de post crediteuren per ultimo 2014 zijn vrijwel geheel begin 2014 betaald.

Onder de post nog te betalen zijn de vooruit ontvangen bedragen, de aflossingsverplichting 2015 van de lening bij het Ministerie van Financiën, de nog te ontvangen facturen 2014 en de schuld aan het personeel vanwege opgebouwde rechten vakantiegeld, eindejaarsuitkering en verlof opgenomen.

Kasstroomoverzicht over 2014 (bedragen x € 1.000)
x € 1.000
   

Oorspronkelijke begroting

Realisatie

Verschil realisatie versus begroting

1

Rekening courant RHB 1 januari 2014

16

2.715

2.699

         

2

Totaal operationele kasstroom

6.075

13.201

7.126

         

3a

Totaal investeringen

– 700

– 6.966

– 6.266

3b

Totaal boekwaarde desinvestering

0

0

0

3c

Totaal investeringskosten

– 700

– 6.966

– 6.266

         

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

– 500

– 500

4b

Eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

4c

Aflossing op leningen

– 4.260

– 3.378

882

4d

Beroep op leenfaciliteit

700

5.000

4.300

4

Totaal financieringskasstroom

– 3.560

1.122

4.682

         

5

Rekening courant RHB 31 december 2014 + stand depositorekeningen1 (=1+2+3+4)

1.831

10.072

8.241

1

maximale roodstand € 0,5 miljoen

Toelichting

De investeringen in 2014 betreffen met name werkplek gerelateerde hardware en hardware ten behoeve van de ICT-infrastructuur. Het totaal aan investeringskosten wijkt af van de begroting omdat vervangingsinvesteringen deels waren uitgesteld in verband met de ingebruikname van de nieuwbouw eind 2012/begin 2013 en de verhuizing van ICT-middelen van het datacenter in Maasland (Defensie) naar datacenters in Den Haag (Financiën). Dit heeft geleidt tot een wijziging in het reguliere vervangingsschema.

De boekwaarde van de desinvesteringen betreft de afgeboekte restwaarde van buitengebruik gestelde activa.

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft de overeengekomen uitkering aan het Ministerie van VenJ, tot 2014 het moederdepartement van GDI, uit het positieve resultaat van 2013.

De operationele kasstroom is de resultante van het resultaat 2014 en de mutaties in de posities van vorderingen en schulden.

Overzicht doelmatigheidindicatoren per 31 december 2014

Doelmatigheid 2014

     

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2014

2014

2014

GDI-totaal

           

FTE-intern

178,5

189,7

195,7

212

203

9

Aantal externen in fte

59

31,3

165

147

75

72

Aantal externen in % van totale fte’s

25%

14%

46%

41%

27%

14%

Saldo baten en lasten in % van totale baten

– 1,1%

– 2,6%

4,46%

0,76%

0%

0,76%

             

Omzet:

           

Omzet totaal (x € 1.000)

38.621

49.969

64.201

71.382

46.992

24.390

Omzet beheer (x € 1.000)

28.941

29.942

37.040

46.575

37.600

8.975

Omzet projecten (x € 1.000)

9.680

20.027

27.118

23.527

9.392

14.135

             

Tarieven:

           

Gemiddeld uurtarief in €

NB

109

100

97,50

102

– 4,50

Gemiddeld tarief werkplekdiensten (ongewogen)

(index = 2010)

100

NB

NB

NB

99

NB

Gemiddeld tarief infrastructuurcomponenten (ongewogen) (index = 2010)

75

NB

NB

NB

99

NB

Benchmark ten opzichte van vergelijkbare ICT-organisaties

NB

4%

– 1,1%

NB

2%

NB

Kwaliteitsindicatoren:

           

Beschikbaarheid systemen

99,98%

99,9%

99,9%

100%

98%

2%

Betrouwbaarheid dienstverlening

95,8

94,3%

93,5%

91%

95%

– 4%

Klanttevredenheid

8

6,4

NB

NB

7

NB

Toelichting

GDI streeft als baten-lastendienst naar een doelmatige dienstverlening, maar is gehouden aan de randvoorwaarden en eisen die rijksbreed, door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de opdrachtgevers worden gesteld aan de dienstverlening. Dit betreft bijvoorbeeld beveiligingseisen en het gebruik van netwerkvoorzieningen. Hieronder een korte toelichting op de kengetallen:

 • Bezetting in aantal fte in 2014 is 212 fte gemiddeld, excl. BZ. Vanwege de groei van de dienstverlening is in 2014 de toegestane formatie uitgebreid naar 215,3 fte met als doel extra inhuur te beperken;

 • Aantal externen is fors hoger als gevolg van grote capaciteitsvraag voor (klant)projecten;

 • Baten-lasten saldo in 2014 is 0,76% op de totale baten;

 • Totale omzet is 51,9% hoger door extra beheer- en projectopdrachten;

 • Omzet aan beheerdiensten is 23,86% hoger dan begroot onder andere door de overgenomen dienstverlening ten behoeve van het Ministerie van Algemene Zaken;

 • Omzet aan projecten is 1,5 keer zo hoog als begroot, door diverse grote projecten zoals: de migratie van de Griffie naar Leonardo, NSS 2014, Uitrol DWR bij IND, Verbeterplan financieel beheer Leonardo;

 • Gemiddeld uurtarief 2014: € 97,50 ten opzichte van begroting als gevolg van meer productieve uren dan begroot wat tot een hogere overheaddekking heeft geleid;

 • Gemiddeld tarief voor werkplekproducten en infrastructuurproducten 2014: nog niet te berekenen vanwege onvoldoende rapportagemogelijkheid in Leonardo;

 • Benchmark: in 2014 is geen benchmark op de uurtarieven 2014 uitgevoerd;

 • De beschikbaarheid van de systemen tijdens de afgesproken openingstijden is conform de hoge norm van 100%;

 • De betrouwbaarheid van de dienstverlening betreft de mate waarin de afgesproken serviceniveaus worden gehaald; dit is net onder de gestelde norm van 95% gebleven.

In 2014 is geen klanttevredenheid gemeten vanwege de transitie-activiteiten voor de overgang van GDI naar SSC-ICT Haaglanden pijler 2 van BZK.

Licence