Base description which applies to whole site

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Omschrijving van de samenhang met het beleid

Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale Mobiliteitsfondsen en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) toegelicht. De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de Begroting hoofdstuk XII 2015 bij beleidsartikel 15 OV-keten.

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)

14. Regionaal, lokale infrastructuur

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

 

Verplichtingen

164.588

65.062

602.679

240.876

2.994

67.024

– 64.030

1)

Uitgaven

338.572

238.852

215.678

163.374

134.964

181.447

– 46.483

 

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

138.107

142.033

58.664

149.178

128.658

118.082

10.576

 

14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok

69

0

0

11.159

25

0

25

2)

14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok

138.038

142.033

58.664

138.019

128.633

115.079

13.554

3)

14.01.04 Investeringsruimte

   

0

0

0

3.003

– 3.003

4)

14.02 Regionale Mob. Fondsen

30.592

41.580

45.185

9.334

0

0

0

 

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

169.873

55.239

111.829

4.862

6.306

63.365

– 57.059

 

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

9.873

2.539

3.432

4.862

6.306

47.158

– 40.852

5)

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

160.000

52.700

108.397

0

0

0

0

 

14.03.03 RSP – ZZL: REP

0

0

0

0

0

16.207

– 16.207

6)

14.09 Ontvangsten

0

0

0

1.210

844

0

844

 

Financiële toelichting

Ad 1) In 2015 heeft budgetoverheveling plaatsgevonden naar het Mobiliteitsfonds, Provincie- en gemeentefonds en het BTW compensatiefonds waardoor zowel de kas als de verplichting in 2015 is verlaagd. Daarnaast is € 37,5 miljoen overgeboekt naar IF 13.03.01 ten behoeve van het project Partiële Spoorverdubbeling Groningen–Leeuwarden. De uitgaven voor dit project zijn geraamd op op 14.03.01 maar worden verantwoord op 13.03.01. Tevens is € 3,6 miljoen overgeboekt via de BDU voor het project BleiZo.

Ad 2 t/m 6) Voor een toelichting op de artikelonderdelen wordt verwezen naar de specifieke toelichtingen (per project) bij deze artikelonderdelen.

14.01 Grote regionale/lokale projecten

Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de aanlegprojecten waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is verleend. Om in aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan de grenswaarden voor de ontvangers buiten de G3 (de drie grote steden) en voor de G3 (respectievelijk € 112,5 miljoen en € 225 miljoen) en moet het project passen binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid zoals verwoord in het jaarverslag Hoofdstuk XII 2015 bij beleidsartikelen 14 Wegen en Verkeersveiligheid en 15 OV-keten.

Algemeen

Producten

Regionale/lokale projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de regionale overheid. IenM levert een bijdrage in de aanlegkosten van die projecten. Dit betekent ook dat de uitvoeringsperiode van een project niet gelijk hoeft te lopen met de periode waarin de rijksbijdrage beschikbaar komt in het MIRT.

Verkenningen

Voor regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart verkenningenprogramma opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen middelen voor dit product opgenomen. De verkenningen worden onder verantwoordelijkheid van de regionale overheid uitgevoerd en pas na toetsing al dan niet opgenomen in het planuitwerkingsprogramma.

14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionaal/lokaal
Projectoverzicht planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) (bedragen x € 1 mln)
 

Projectbudget

Planning

 
     

TB

Openstelling

Toelichting

 

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

 

Projectomschrijving

2015

 

2015

 

2015

   

Verplicht

             

Projecten Brabant

             

Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)

271

272

   

2019–2021

   

Gebonden

             

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Ombouw Amstelveenlijn

76

77

   

2020

2020

 

Bestemd

71

51

       

1

Projecten in voorbereiding

             

Overige projecten in voorbereiding

             

Gesignaleerde risico's

             

Afronding

             

Totaal programma planuitwerking en verkenning

418

400

         

Begroting (IF 14.01.02)

418

400

         

Toelichting:

Ad 1) De verlaging van het bedrag bij «Bestemd» wordt veroorzaakt door het overboeken van de voor HOV Amstelveenlijn gereserveerde middelen naar de investeringsruimte (€ 25 miljoen) en het toevoegen van € 16 miljoen ter dekking van de BOV kosten HOV net Zuid Holland Noord voor de periode 2019–2028.

Verder voor wat betreft het project Verkeersruit Eindhoven, deze wordt niet voortgezet. In 2015 heeft de Minister met de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt over het programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland, en daarmee de inzet van deze middelen (Kamerstukken II, 2015/16, 34 300-A, nr. 16).

14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokaal

Hieronder vallen de uitgaven (subsidies) voor de realisatie van grote infrastructuurprojecten die door derden worden aangelegd.

Projectoverzicht realisatieprogramma Regionale/lokale infrastructuur (14.01.03) (bedragen x € 1 mln)
 

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

 

Projectomschrijving

2015

   

2015

 

2015

   

Projecten Zuidvleugel

               

Rotterdamsebaan

     

304

305

2020–2022

Regio

 

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

28

29

1

113

107

2019–2021

Regio

1)

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

               

Rijn–Gouwelijn)

12

12

0

202

203

2018

2018

 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

               

en aanlanding RR op Den Haag HSE)

12

12

0

894

894

2006–2016

2006–2016

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

               

Utrecht Trams naar De Uithof

 

0

0

110

110

2018

2018

 

N201

     

178

 

2014

 

2)

Noord/Zuidlijn Noord–WTC

64

75

11

1.185

1.186

2017

2017

3)

Afronding

 

1

1

         

Programma

116

129

12

2.986

2.805

   

Begroting (IF 14.01.03)

116

129

12

         

Overprogrammering (–)

0

0

0

         

Toelichting:

Ad 1) A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

Op basis van de betalingen van de subsidie aan de provincie Zuid-Holland wordt een bedrag overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds. Het projectbudget is met dit bedrag verlaagd.

Ad 2) N201

Het project onder aansturing van de provincie Noord-Holland is opengesteld. Het Rijk heeft haar subsidie voor dit project geheel aan de regio beschikbaar gesteld.

Ad 3) Noord/Zuidlijn Noord-WTC

In verband met het eerder realiseren van mijlpalen is de kasreeks hierop aangepast.

14.01.04 Investeringsruimte

Motivering

Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte verantwoord. In 2015 was er geen investeringsruimte beschikbaar.

14.02 Regionale mobiliteitsfondsen

Motivering

In 2015 zijn conform de begroting geen uitgaven gedaan op dit artikelonderdeel.

14.03 RSP Zuiderzeelijn, pakket Regionale Bereikbaarheid

Motivering

Betreft het RSP-convenant Rijk-regio (Kamerstukken II, 2007/08, 27 658, nr. 43). Het pakket omvat projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid (concrete bereikbaarheidsprojecten en regionaal mobiliteitsfonds) en een Ruimtelijk Economisch Programma (REP).

Producten

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) (bedragen x € 1 mln)
 

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting

Huidig

Begroting

Huidig

 

Projectomschrijving

2015

   

2015

 

2015

   

Projecten Noord-Nederland

               

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

47

6

– 41

483

379

   

1)

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

 

0

0

534

534

     

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

16

0

– 16

98

82

   

2)

Afronding

     

– 1

       

Begroting (IF 14.03)

63

6

– 57

1.114

995

   

LMCA Spoor: spoordriehoek

18

9

– 9

134

135

   

3)

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

81

15

– 66

1.248

1.130

   

Toelichting:

Ad 1) Concrete bereikbaarheidsprojecten

De lagere realisatie wordt verklaard doordat de op dit artikelonderdeel geraamde uitgaven voor het project Partiële spooruitbreiding Groningen Leeuwarden ad € 37,4 miljoen zijn overgeboekt naar artikelonderdeel 13.03.01. Daarnaast is vertraging ontstaan bij het sluiten van de realisatie overeenkomst voor het project Leeuwarden Werpsterhoek waardoor een deel van de geplande uitgaven niet in 2015 zijn gerealiseerd. De verlaging van het totale projectbudget wordt verklaard door de bovengenoemde overboeking ten behoeve van het project Partiële spooruitbreiding Groningen Leeuwarden, een overboeking van € 14 miljoen naar IF 12 tbv de aanleg van de N33 Assen–Zuidbroek en een storting van in totaal € 51 miljoen in zowel Provinciefonds, gemeentefonds als het BTW compensatiefonds.

Ad 2) Ruimtelijk economisch programma

De REP-middelen worden via het Provinciefonds uitgekeerd. Dit maakt dat de begroting van IenM geen realisatie laat zien.

Ad 3) LMCA Spoor: spoordriehoek

Zie de toelichting ad. 28 bij Projectoverzicht 13.03.01).

Licence