Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Omschrijving van de samenhang met het beleid

Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Deltacommissaris geraamd alsmede overige netwerk gebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit dit Deltafonds zijn toe te wijzen.

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

     

Realisatie

Begroting

Verschil

 
 

2012

2013

2014

2015

2015

2015

 

Verplichtingen

 

253.539

236.562

250.275

241.385

8.890

1

Uitgaven

 

253.827

236.630

249.940

216.347

33.593

 

5.01 Apparaat

 

198.792

185.007

181.697

176.412

5.285

 

5.01.01 Staf Deltacommissaris

 

2.203

1.812

1.502

1.852

– 350

 

5.01.02 Apparaatskosten RWS

 

196.589

183.195

180.195

174.560

5.635

2

5.02 Overige uitgaven

 

55.035

51.623

68.243

64.932

3.311

 

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

 

52.934

50.034

67.344

63.012

4.332

 

5.02.02 Programma-uitgaven DC

 

2.101

1.589

899

1.920

– 1.021

3

5.02.03 Overige uitgaven

 

0

0

0

0

0

 

5.03 Investeringsruimte

 

0

0

0

– 24.997

24.997

 

5.03.01 Programmeerruimte

 

0

0

0

– 24.997

24.997

4

5.03.02 Beleidsruimte

 

0

0

0

0

0

 

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

 

0

0

0

0

0

 

5.09.01 Overige ontvangsten

 

0

0

0

0

0

 

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

2.070

– 37.943

0

– 37.943

 

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

 

0

2.070

– 37.943

0

– 37.943

5

  • Ad 1) De hogere realisatie van verplichtingen hangt samen met de hogere realisatie van de uitgaven.

  • Ad 2) De hogere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door de teruggave van het Rijksvastgoedbedrijf van huurkosten aan het agentschap hetgeen tot een hogere agentschapbijdrage leidt.

  • Ad 3) De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal projecten die doorschuiven naar 2016 dan wel lagere kosten hadden en doordat een aantal kennis- en onderzoeksvragen door derden wordt opgepakt.

  • Ad 4) Het opheffen van de minregels met betrekking tot 2015 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het saldo op het Deltafonds).

  • Ad 5) De begroting op het Deltafonds vertoont over het jaar 2014 een nadelig saldo van circa € 38 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten op het fonds. Het nadelig saldo (circa € 38 miljoen) is ten laste van het ontvangstenartikel 5.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht.

Financiële toelichting

5.01 Apparaat

Motivering

In uitzondering op de systematiek van Verantwoord Begroten worden op deze begroting ook de apparaatskosten van de Deltacommissaris en RWS gepresenteerd.

Staf deltacommissaris

Producten

Overeenkomstig de Deltawet heeft de deltacommissaris een eigen bureau ter ondersteuning van zijn taken en een toereikend budget voor de hem toebedeelde taken. Op dit artikel worden personele en materiële kosten verantwoord, die nodig zijn om de ondersteunende taken van de Staf deltacommissaris te kunnen uitvoeren.

Apparaatskosten Rijkswaterstaat

Betreft de apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) voor de grote projecten Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, HWBP-2, HWBP, overige aanlegprojecten, verkenningen en planuitwerkingen, watermanagement, Beheer en Onderhoud en de uitvoering van landelijke taken.

5.02 Overige uitgaven

Overige netwerkgebonden uitgaven

Producten

Onder overige kosten zijn de externe kosten verantwoord die niet direct toewijsbaar zijn aan de producten van het Infrafonds en Deltafonds. Hiertoe behoren externe kosten voor de landelijke taken basisinformatie, sectorspecifieke ICT, kennisontwikkeling & innovatie.

Programma-uitgaven Deltaprogramma

De programma-uitgaven voor het Deltaprogramma en de hoofdtaken van de deltacommissaris betreffen met name uitgaven voor: kennis- en strategieontwikkeling; monitoring en evaluatie in het kader van het bewaken van de voortgang en samenhang van de uitvoering van het Deltaprogramma; de totstandkoming en het bevorderen van de uitvoering van het jaarlijkse Deltaprogramma; en voor het betrekken en informeren van belanghebbenden en publiek (communicatie en Deltacongres).Het speerpunt voor 2015, het Deltaprogramma 2016, is gerealiseerd.

5.03 Investeringsruimte

Motivering

Op dit artikel wordt de voor het Deltafonds beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord.

Producten

In 2015 zijn de prijsindexatie en de aanbestedingsmeevallers van diverse projecten verwerkt in de programmaruimte, waardoor de programmaruimte uitkomt op circa € 562 miljoen. Daarnaast resteert een beleidsruimte van circa € 275 miljoen, waarover besluitvorming wordt overgelaten aan een volgend kabinet.

Licence