Base description which applies to whole site
+

Artikel 6. Apparaat

Op dit artikel worden alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de onder deze begroting vallende onderdelen gepresenteerd. Vanaf 2016 worden de apparaatskosten voor de ambtenaren op het departement verantwoord op begrotingshoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 6 Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

Realisatie

2016

Vastgestelde

begroting

2016

Verschil

2016

Verplichtingen:

       

21.176

21.466

– 290

 

Uitgaven:

0

0

0

0

21.310

21.466

– 156

 

6.1

Apparaat

0

0

0

0

21.310

21.466

– 156

Personele uitgaven

0

0

0

0

10.696

19.031

– 8.335

Eigen personeel

0

0

0

0

9.972

18.635

– 8.663

Externe inhuur

0

0

0

0

724

71

653

Overig personeel

0

0

0

0

0

325

– 325

Materiële uitgaven

0

0

0

0

10.614

2.435

8.179

Overig materieel

0

0

0

0

10.614

2.435

8.179

 

Ontvangsten:

0

0

0

0

912

0

912

E Toelichting op de financiële instrumenten

De uitgaven voor het RCN, CFT en de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint maarten (VNACS) worden verantwoord op dit artikel. Alle departementen hebben hiervoor in 2015 structureel geld overgeheveld. Alleen de bijdrage van het Ministerie van Financiën voor de Belastingdienst wordt jaarlijks aan de begroting toegevoegd. Het budget voor ambtenaren van het departement is structureel toegevoegd aan Hoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een deel van de uitgaven hangt samen met de ontwikkeling van de koers van de euro ten opzichte van de dollar. Bij slotwet heeft nog een mutatie plaatsgevonden ter dekking van de wisselkoersverschillen. Omdat de verhouding tussen personele en materiële uitgaven in de realisatie niet aansluit bij de begroting zal bij voorjaarsnota 2017 nader naar deze verdeling worden gekeken.

Personele uitgaven

Betreft de personele uitgaven.

Materiële uitgaven

Betreft de materiële uigaven.

Ontvangsten

Het betreffen diverse ontvangsten van de RCN.

Licence