Base description which applies to whole site
+

Artikel 7. Nominaal en onvoorzien

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 7 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 

2012

2013

2014

2015

Realisatie

2016

Vastgestelde

begroting

2016

Verschil

2016

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

1.260

– 1.260

 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

1.260

– 1.260

 

7.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan programma

           

0

– waarvan apparaat

           

0

 

7.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan programma

           

0

 

– waarvan apparaat

           

0

 

7.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

1.260

– 1.260

 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

Voor het meerjarig opvangen van valutaschommelingen is voor Hoofdstuk IV (Koninkrijksrelaties) en het BES-fonds in 2016 bij de tweede suppletoire begroting een wisselkoersreserve ingesteld op dit artikel.

Wisselkoerstegenvallers worden vanuit deze reservering gedekt, wisselkoersmeevallers komen ten gunste van deze reservering.

Het saldo van de wisselkoersreserve wordt geheel toegevoegd aan de begroting voor 2017.

Bij najaarsnota is alleen het BES-fonds gecompenseerd voor wisselkoerstegenvallers en is de wisselkoersreserve aangevuld vanuit meerontvangsten als gevolg van de wisselkoers op artikel 1,4 en 5. Bij slotwet is de daadwerkelijke realisatie in beeld en zijn ook alle daadwerkelijke wisselkoersmee- en tegenvallers bekend over het begrotingsjaar 2016. Bij slotwet zijn de wisselkoerstegenvallers op artikel 1, 4 en 6 gecompenseerd vanuit de wisselkoersreserve.

Het saldo ad € 11,9 mln. van de wisselkoersreserve wordt bij slotwet toegevoegd aan de begroting van 2017.

Licence