Base description which applies to whole site

Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

A. Algemene doelstelling

De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat (ouders van) leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo), deelnemers in de beroepsopleidende leerweg (bol) en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.

Financieren

De Minister financiert het stelsel waarbij de financiële toegankelijkheid is gewaarborgd. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun minderjarige kind onderwijs volgt. De overheid financiert een tegemoetkoming indien ouders, gezien hun inkomen, niet draagkrachtig genoeg zijn om de kosten van hun schoolgaande minderjarige kinderen (middelbaar beroepsonderwijs) alleen te dragen. Hiermee borgt de overheid de toegankelijkheid van het onderwijs. Vanaf 18 jaar ligt de verantwoordelijkheid voor het volgen van onderwijs primair bij de leerling (voortgezet onderwijs) of student (lerarenopleiding) zelf. Hij/zij kan dan zelf in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage en een eventuele bijdrage in de schoolkosten.

Indicatoren/kengetallen

Voor indicatoren over onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt verwezen naar Trends in Beeld.

C. Beleidsconclusies

Op dit artikel hebben zich qua uitvoering en resultaten in 2016 geen bijzonderheden voorgedaan.

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Verplichtingen

107.389

105.925

102.472

93.696

86.708

88.307

– 1.599

Uitgaven

107.389

105.925

102.472

93.696

86.708

88.307

– 1.599

                   

Inkomensoverdrachten

93.325

88.242

85.476

75.881

69.787

71.686

– 1.899

TS 17-

20.866

16.476

15.888

6.661

15

500

– 485

 

Minderjarige deelnemers bol (R)

20.866

16.476

15.888

6.661

15

500

– 485

TS 18+

6.248

6.063

5.900

5.506

5.391

5.900

– 509

 

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

4.833

4.575

3.955

3.634

3.327

3.955

– 628

 

Deeltijd vo (R)

1.415

1.488

1.945

1.872

2.065

1.945

120

VO 18+

66.210

65.703

63.688

63.713

64.381

65.286

– 905

 

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

6.729

5.983

5.882

6.295

5.787

5.678

109

 

Meerderjarige scholieren vo (R)

52.947

53.058

51.245

51.019

53.369

53.694

– 325

 

Meerderjarige scholieren vso (R)

5.224

5.408

5.613

5.519

4.730

4.966

– 236

 

STOEB/ALR (NR)

1.310

1.253

948

880

495

948

– 453

                   

Bijdrage aan agentschappen

14.065

17.683

16.996

17.815

16.921

16.621

300

Dienst Uitvoering Onderwijs (R)

14.065

17.683

16.996

17.815

16.921

16.621

300

Ontvangsten

4.644

4.709

3.645

3.444

2.630

3.034

– 404

 

TS 17- (R)

1.110

941

693

542

318

22

296

 

TS 18+ (R)

574

703

96

75

85

96

– 11

VO 18 + (R)

2.960

3.065

2.856

2.827

2.227

2.916

– 689

E. Toelichting op de financiële instrumenten

De realisatie van de uitgaven 2016 ligt € 1,6 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot. De realisatie van de ontvangsten is € 0,4 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot.

Inkomensoverdrachten

Uitgaven

De uitgaven bij de diverse WTOS-regelingen zijn in 2016 per saldo € 1,9 miljoen lager dan begroot.

De lagere uitgaven doen zich voor bij zowel TS 17-, TS 18+ en VO 18+. In de raming werd er van uitgegaan dat de per september 2015 afgeschafte WTOS-regeling 17- in 2016 nog voor € 0,5 miljoen op de onderwijsbegroting zou drukken. Dit is echter bijna 0 gebleken.

Bij de TS18+ -regeling is het verschil tussen begroting en realisatie 2016 – € 0,5 miljoen. Bij de VO18+ -regeling is dit verschil – € 0,9 miljoen.

Tabel 12.2 Aantal gebruikers per regeling
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Aantal gebruikers TS 17-

36.032

27.721

26.800

1.859

0

0

0

Aantal gebruikers TS 18+

6.331

6.037

6.676

5.470

6.092

6.700

– 608

Aantal gebruikers VO 18+

35.758

35.596

34.328

33.261

32.852

34.200

– 1.348

Bron: realisatiegegevens DUO

Bijdrage aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op terugbetalingen van teveel of onterecht verstrekte WTOS-uitkeringen. Het verschil hier tussen de raming en realisatie 2016 bij de diverse onderdelen van de WTOS is totaal – € 0,4 miljoen.

Licence