Base description which applies to whole site

Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

A. Algemene doelstelling

De algemene doelstelling is het scheppen van een internationaal concurrerende onderzoeksomgeving die onderzoekers uitdaagt tot optimale wetenschappelijke prestaties en die goed aansluit op maatschappelijke behoeften.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor het stelsel van onderzoek en wetenschap.

Financieren

De Minister bekostigt het onderzoeks- en wetenschapsbestel.

Stimuleren

De Minister stimuleert in het wetenschappelijk onderzoek:

 • kwaliteit en excellentie;

 • zwaartepuntvorming en profilering. De afspraken die hierover gemaakt zijn met de universiteiten staan vermeld in het hoofdlijnenakkoord;

 • samenwerking in de gouden driehoek van bedrijven, kennisinstellingen en overheid. In het topsectorenbeleid zijn hiervoor innovatiecontracten ontwikkeld;

 • aansluiting op het maatschappelijk belang.

Regisseren

De Minister schept voorwaarden voor:

 • een klimaat voor universiteiten en kennisinstellingen voor het doen van excellent onderzoek;

 • borging van het vernieuwend vermogen en de kwaliteit van het Nederlandse onderzoek;

 • het doelmatig functioneren van wetenschappelijke instellingen die, zowel zelfstandig als in relatie tot universiteiten en bedrijven, een belangrijke plaats innemen;

 • de Nederlandse onderzoeksfaciliteiten;

 • de coördinatie en positionering van het wetenschapsbeleid op nationaal en internationaal niveau.

De Minister is verantwoordelijk voor het toezicht op een efficiënte besteding van publieke middelen en op voldoende verspreiding van kennis naar de maatschappij.

Indicatoren/kengetallen

Indicatoren, kengetallen en overige informatie over de toerusting en de prestaties voor het onderzoekstelsel worden ook beschreven in Trends in Beeld.

Tabel 16.1 Indicatoren

Doelstelling/Indicator

Basiswaarde

2016

Streefwaarde

Bron

Mondiale top-5 positie op basis van citatiescores

2e plaats (2009–2012) 1,52

2e plaats (2010–2013) 1,53

kleiner of gelijk 5

Web of Science / CWTS

De kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en op basis hiervan de kwaliteit van het wetenschapssysteem kan onder meer bezien worden op basis van citaties naar wetenschappelijke publicaties.

Nederland staat internationaal nog steeds op de tweede plaats van de 18 landen (Zwitserland, Nederland, Denemarken, Groot Britannie, USA, België, Zweden, Noorwegen, Ierland, Australië, Oostenrijk, Canada, Finland, Duitsland, Frankrijk, China, Zuid Korea en Japan) waarvoor de citatie-impactscore wordt berekend. De wetenschappelijke artikelen die in de periode 2010–2013 in Nederland zijn geproduceerd worden in de jaren daarna 53 procent vaker geciteerd dan het mondiale gemiddelde.

Tabel 16.2 Kengetallen R&D: R&D-uitgaven in miljoenen euro – naar uitvoerende sector1
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

20152

Bedrijven

4.900

5.218

6.922

7.078

7.095

7.433

7.574

Onderzoeksinstituten

1.327

1.279

1.319

1.482

1.559

1.572

1.681

Hoger onderwijs

3.711

3.691

3.994

3.953

4.092

4.262

4.375

Totaal

9.938

10.188

12.235

12.513

12.746

13.267

13.630

Bron: CBS

1

De cijfers voor 2012, 2013 en 2014 zijn door het CBS geactualiseerd, vandaar het verschil met het jaarverslag van 2015.

2

Cijfers 2015 zijn voorlopig.

Vanaf 2011 omvat de sector bedrijven ook bedrijven met minder dan 10 werknemers. De sector hoger onderwijs bestaat uit universiteiten, hbo-instellingen en umc’s. Researchinstellingen: inclusief de private non-profit-sector (PNP).

C. Beleidsconclusies

Naast de in het beleidsverslag genoemde prestaties voor wetenschap zijn er nog veel andere resultaten geboekt waaronder de onderstaande.

De verandering in de NWO-governance is in stevig tempo doorgevoerd. De NWO-wet is in 2016 aangepast en is op 1 februari 2017 in werking getreden. Er zijn een nieuwe raad van bestuur en raad van toezicht aangetreden.

Het onderzoeksdeel in de eerste geldstroom is aangepast met de aftopping van de promotieparameter en de invoering van meerjarige gemiddelden voor de bekostiging. Deze aanpassing gaat in per 1 januari 2017.

De Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Onderzoeksfaciliteiten heeft haar eerste nationale roadmap uitgebracht. Voorafgaand aan de roadmap heeft de commissie een brede landschapsanalyse uitgebracht waar ook faciliteiten met een toegepast karakter op staan van zowel TO2-instellingen als Rijkskennisinstellingen mits open toegankelijk voor onderzoekers. Door de aansluiting op de Nationale Wetenschapsagenda 1 en de ESFRI-roadmap heeft de nieuwe roadmap een veel strategischer karakter gekregen. Daarbij is een efficiëntieslag gemaakt door de clustering en prioritering van faciliteiten binnen wetenschapsgebieden. Eind december 2016 is een call opengegaan bij NWO (€ 105,– miljoen) waar de faciliteiten op de nationale roadmap voor kunnen indienen. De uitslag hiervan is begin 2018.

Onder leiding van Nederland zijn in 2016 drie belangrijke sets Europese raadsconclusies aangenomen: over open science, investeringen in onderzoek en innovatie en de juiste randvoorwaarden voor onderzoek en innovatie.

In algemene zin kan gesteld worden dat het op dit artikel uitgevoerde beleid en de bijbehorende resultaten het afgelopen jaar conform de verwachtingen zoals opgenomen in de begroting waren.

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 16.3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Verplichtingen

904.499

859.762

1.342.276

1.038.163

964.085

934.735

29.350

Waarvan garantieverplichtingen

       

– 846

 

– 846

Uitgaven

934.143

891.076

926.503

1.034.719

1.040.139

953.579

86.560

                   

Bekostiging

715.313

701.889

756.167

913.370

923.215

836.922

86.293

Hoofdbekostiging

474.882

460.876

504.082

661.764

669.606

590.395

79.211

 

NWO-wet en WHW

             
 

NWO

326.975

320.900

365.891

483.207

489.560

457.552

32.008

 

KNAW

94.316

93.379

91.331

88.880

89.435

87.193

2.242

 

KB

53.591

46.597

46.860

89.677

90.611

45.650

44.961

Aanvullende bekostiging

240.431

241.013

252.085

251.606

253.609

246.527

7.082

 

NWO Talentenontwikkeling

168.481

169.063

165.865

162.318

161.409

161.409

0

 

NWO STW

10.000

10.000

8.000

8.000

8.000

8.000

0

 

NWO Grootschalige researchinfrastructuur

61.950

61.950

61.963

54.243

55.295

55.295

0

 

NWO Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

0

0

16.257

21.603

23.258

17.823

5.435

 

Poolonderzoek

0

0

0

2.942

3.147

1.500

1.647

 

Caribisch Nederland

0

0

0

2.500

2.500

2.500

0

                   

Subsidies

126.771

104.148

83.131

25.759

22.123

27.783

– 5.660

Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap

42.708

42.210

26.494

18.206

18.239

18.100

139

 

LF TUD bibliotheek

7.734

7.742

0

0

0

0

0

 

Stichting SURF

7.622

7.630

0

0

0

0

0

 

CPG

520

521

261

0

0

0

0

 

Montesquieu Instituut

1.082

1.083

559

0

0

0

0

 

Max Planck Instituut

1.622

1.624

0

0

0

0

0

 

NCB/Nationaal Herbarium

6.484

6.490

10.235

6.262

6.266

6.235

31

 

BPRC

9.395

8.919

8.635

8.359

8.359

8.303

56

 

NEMO

3.626

3.636

3.520

3.366

3.393

3.343

50

 

STT

236

237

231

219

221

219

2

 

NTU/INL

3.071

3.011

3.053

0

0

0

0

 

EIB

1.316

1.317

0

0

0

0

0

Subsidieregeling St. AAP

1.015

1.016

1.027

1.032

1.032

1.028

4

Kaderregeling subsidiëring projecten t.b.v. onderzoek en wetenschap

83.048

60.922

55.610

6.521

2.852

8.655

– 5.803

 

Caribisch Nederland

2.500

2.500

2.500

0

0

0

0

 

Gezondheidsonderzoek

1.500

0

0

0

0

0

0

 

Poolonderzoek

2.992

2.942

2.942

0

0

0

0

 

Genomics

44.000

40.500

40.500

0

0

0

0

 

Nationale coördinatie

6.285

4.759

6.098

2.885

1.352

5.905

– 4.553

 

Bilaterale samenwerking

4.505

3.711

3.570

3.636

1.500

2.750

– 1.250

 

Weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen (CBRN)

1.433

410

0

0

0

0

0

 

Grootschalige researchfaciliteiten

1.830

0

0

0

0

0

0

 

SURFnet

7.200

0

0

0

0

0

0

 

NCB biodiversiteit

6.900

0

0

0

0

0

0

 

ITER-2

0

0

0

0

0

0

0

 

Hersenen en Cognitie

3.900

6.100

0

0

0

0

0

 

Nader te verdelen

3

0

0

0

0

0

0

                   

Opdrachten

0

0

676

691

318

300

18

 

Opdrachten

0

0

676

691

318

300

18

                   

Bijdrage aan agentschappen

297

297

303

303

291

286

5

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

297

297

303

303

291

286

5

                   

Bijdrage aan medeoverheden

434

480

480

650

813

488

325

 

Nationaal contactpunt Kaderprogramma

434

480

480

650

813

488

325

 

Kenniswerkers

0

0

0

0

0

 

0

                   

Bijdrage aan internationale organisaties

91.328

84.262

85.746

93.946

93.379

87.800

5.579

 

EMBC

751

758

775

812

832

812

20

 

EMBL

4.476

4.593

4.732

4.846

5.016

4.851

165

 

ESA

29.393

29.792

30.362

30.950

31.061

31.065

– 4

 

CERN

41.303

40.721

41.363

47.832

44.937

40.000

4.937

 

ESO

15.405

8.398

8.514

7.032

9.044

8.500

544

 

NTU/INL

0

0

0

2.474

2.489

2.572

– 83

Ontvangsten

0

4.334

117

441

722

101

621

E. Toelichting op de instrumenten

De realisatie van de uitgaven 2016 ligt € 86,6 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. De realisatie van de ontvangsten is € 0,6 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot.

Bekostiging

Het Ministerie van OCW bekostigt de nationale onderzoeksinstellingen NWO, KNAW en KB. Hiermee stelt de Minister deze organisaties in staat om binnen de wettelijke kaders en in lijn met de vierjaarlijkse strategische agenda en strategische plannen van de instellingen hun missies en doelstellingen te realiseren. Deze missies en doelstellingen zijn gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en het initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen daarin.

OCW draagt met een structureel karakter bij aan:

 • NWO voor grote infrastructurele onderzoeksvoorzieningen voor de uitvoering van projecten die geselecteerd zijn op grond van de resultaten van de nationale roadmap commissie grootschalige researchinfrastructuur. Met de inzet van deze middelen worden onderzoekers in staat gesteld om te kunnen werken met onderzoeksfaciliteiten van wereldniveau;

 • NWO voor het uitvoeren van een integraal persoonsgebonden talentprogramma waarin naast de «vernieuwingsimpuls» ook de voormalige middelen voor de specifieke doelgroepen zijn opgegaan. Doelen zijn om via competitie op basis van wetenschappelijke kwaliteit voldoende ruimte te geven aan (jonge) veelbelovende onderzoekers, excellentie in het onderzoek te bevorderen en te zorgen voor een adequate in- en doorstroom van onderzoekers zodat er verbetering optreedt in hun loopbaanperspectieven;

 • NWO voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek ten behoeve van de coördinatie en financiering van het onderwijsonderzoek.

Het budget voor bekostiging is per saldo met € 86,3 miljoen verhoogd. Belangrijkste oorzaken van deze verhoging zijn:

 • Een overboeking van € 42,3 miljoen van artikel 14 (Cultuur) met betrekking tot de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB). De taken, die zijn vastgelegd in artikel 9 van de WSOB, worden uitgevoerd door de Koninklijke Bibliotheek.

 • De doorverdeling van de loonprijsbijstelling tranche 2016 en de meerjarige doorwerking van de loonruimte-overeenkomst (€ 19,3 miljoen).

 • Interne overboekingen ten behoeve van de Nationale Wetenschapsagenda startimpuls (€ 15,0 miljoen).

 • Interne overboekingen ten behoeve van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs Onderzoek (€ 5,6 miljoen).

 • Diverse interne en interdepartementale overboekingen (€ 4,1 miljoen).

Subsidies

Voor het stimuleren en realiseren van de centrale doelstelling van het Onderzoek en Wetenschapsbeleid (OWB) worden diverse subsidies verstrekt aan stichtingen en centra met een specifieke rol in de kennisinfrastructuur. Het gaat hier onder andere om:

 • Naturalis Biodiversity Center voor onderzoek naar biodiversiteit en instandhouding van de nationale grootschalige infrastructuur voor biodiversiteitsonderzoek;

 • het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) voor het primatenonderzoek en de huisvesting van primaten en subsidie aan de Stichting AAP voor het verzorgen van de opvang van de BPRC chimpansees;

 • Stichting NCWT (Nationaal Centrum voor Wetenschaps- en Technologiecommunicatie) voor het beheren en verder ontwikkelen van NEMO Science Museum en NEMO kennislink, voor het organiseren van het landelijke festival Weekend van de Wetenschap en voor het faciliteren van het netwerk van science centra en wetenschapsmusea en overige landelijke wetenschaps- en techniek communicatie-activiteiten.

Het budget voor subsidies is per saldo met € 5,7 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door diverse interne overboekingen alsmede door een subsidietaakstelling.

Opdrachten

Voor de beleidsontwikkeling worden opdrachten verstrekt voor het uitvoeren van diensten. Het gaat hierbij met name om opdrachten voor beleidsgerichtonderzoek en evaluaties.

Bijdrage aan agentschapen

Dienst Uitvoering Onderwijs

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Bijdrage aan mede overheden

Opdracht aan het Expertisecentrum Internationaal Onderzoek en Innovatie (EIOI) voor het ondersteunen en stimuleren van een zo groot mogelijke Nederlandse participatie in het EU-Kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling en het programma voor Onderzoek en Innovatie alsmede de ondersteuning van het Europees voorzitterschap. De medewerkers van EIOI blijven hierdoor het Nationaal contactpunt Kaderprogramma in Nederland.

Bijdrage (inter)nationale organisaties

Contributies aan de grote internationale onderzoeksorganisaties EMBC, EMBL, ESA, CERN en ESO. Door deelname van Nederland aan deze intergouvernementele organisaties krijgen wetenschappelijke onderzoekers toegang tot unieke grootschalige onderzoeksfaciliteiten en internationale netwerken van toponderzoekers. Deze deelname is mede van groot belang voor het functioneren van ons nationale onderzoeksbestel.

Het budget is per saldo met € 5,6 miljoen verhoogd. De belangrijkste oorzaken van deze verhoging zijn:

 • Een verhoging van bijna € 5,0 miljoen van de contributie aan CERN als gevolg van het vrijgeven van de minimum wisselkoers door de Zwitserse Nationale Bank in 2015.

 • De doorverdeling van de prijsbijstelling tranche 2016 (€ 0,6 miljoen).

Ontvangsten

De ontvangsten betreffen met name terugvorderingen bij instellingen en andere subsidieontvangers als gevolg van eindafrekeningen van toegekende subsidies.

Licence