Base description which applies to whole site

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Algemene doelstelling

Het KNMI garandeert als onafhankelijke autoriteit aan Nederland de best beschikbare informatie op het gebied van meteorologie, klimatologie en seismologie als bijdrage aan de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland, inclusief de openbare lichamen Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Financieren

Rollen en verantwoordelijkheden

De Minister is verantwoordelijk voor het faciliteren van een internationaal systeem van organisaties waarin Nederland vertegenwoordigd wordt door het KNMI. Dit doet zij door haar rol van financier in de vorm van bijdragen en contributies. Met name te noemen zijn EUMETSAT, ECMWF en WMO.

(Doen) uitvoeren

De Minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap KNMI zoals vastgelegd in de Wet op het KNMI (2002). De rol «(doen) uitvoeren» heeft betrekking op de volgende taken:

 • het kosteloos verstrekken van algemene weerberichten omtrent de toestand van het huidige weer en het te verwachten weer;

 • waarschuwingen aan het algemeen publiek bij verwacht of werkelijk gevaarlijk of maatschappij-ontwrichtend weer of waarschuwingen bij calamiteiten waarbij het weer een belangrijke rol speelt;

 • het onverwijld informeren van het algemeen publiek bij een significante bodembeweging door geofysische bronnen of vulkanische activiteit;

 • het kosteloos ondersteunen van bestuursorganen in gedefinieerde gevallen;

 • het voortbrengen of verzamelen van meteorologische, seismologische en andere geofysische gegevens in het kader van de uitvoering van de taken zoals opgenomen in de Wet meteorologie en seismologie;

 • het beheer en onderhoud van de voor de uitvoering van zijn taken noodzakelijke technische infrastructuur;

 • het overeenkomstig ministeriële regeling desgevraagd ondersteunen van bestuursorganen, de rechterlijke organisatie, overheidsbedrijven of openbare lichamen op het terrein van meteorologie, seismologie of andere geofysische terreinen bij de uitvoering van aan hen bij of krachtens wet opgedragen taken;

 • onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling met betrekking tot meteorologie, seismologie en andere geofysische terreinen;

 • meteorologische, seismologische en andere geofysische gegevens of het onderzoek, bedoeld in onderdeel h, op verzoek van internationale organisaties voortbrengen, verzamelen of beschikbaar stellen;

 • het voor hergebruik als bedoeld in de Wet hergebruik van overheidsinformatie, zonder dat daartoe een verzoek is gedaan op grond van die wet, beschikbaar stellen van meteorologische, seismologische en andere geofysische gegevens of onderzoeksresultaten, of de opzet daarvan, voor zover intellectuele eigendomsrechten van anderen dat niet beperken, waarbij er op basis van een overeenkomst aanvullende dienstverlening kan worden verleend;

 • internationale samenwerking op het gebied van meteorologie en seismologie en andere geofysische terreinen; en

 • het verlenen van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie.

 • De Minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het Kernstopverdrag en de Minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het kader van de Mijnbouwwet.

 • Per 1 januari 2016 is de Wet taken Meteorologie en Seismologie (WtMS) in werking getreden.

Indicatoren en kengetallen
   

Realisatie

Streefwaarde/ norm

Realisatie

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

Algemene weersverwachtingen en adviezen

               

afwijking min.temperatuur (°C)

– 0,24

– 0,06

– 0,17

– 0,01

– 0,18

0,45

ABS1 (<0,5)

0,44

afwijking max.temperatuur (°C)

– 0,21

– 0,33

– 0,37

– 0,25

– 0,52

– 0,31

ABS (<0,5)

– 0,36

gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s)

0,04

– 0,03

– 0,06

0,26

0

0

ABS (<1,0)

0,26

Maritieme verwachtingen

               

tijdigheid marifoonbericht (%)

99,3

99

98,6

99,3

99,9

99,5

> 99

98,9

Gereviewde publicaties

120

97

103

105

105

120

> 80

113

Kengetallen

               

Aantal uitgegeven weeralarmen (code rood)

4

0

1

2

1

1

 

2

Percentage tijdige beschikbaarheid van de meteorologische producten (Bron: EUMETSAT)

>98,5

>98,5

>98,5

>98,5

>98,5

>98,5

>98,5

>98,52

Bron: KNMI, 2016

1

ABS betekent absolute waarden.

2

Betreft gegevens over de periode januari t/m 2016

Toelichting

Evaluatie weeralarm:

In de periode 4 tot 7 januari 2016 is voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen code rood uitgegeven in verband met grootschalige gladheid ten gevolge van ijzel. Gedurende de gehele periode was er in deze provincies inderdaad sprake van wijdverbreide lokale gladheid en daarmee samenhangende incidenten. De inschatting die het Weeralarm Impact Team onder leiding van het departementale coördinatie crisiscentrum van I&M maakte ten aanzien van het maatschappij ontwrichtend karakter van deze weersituatie werd ingegeven door de onmogelijkheid doorgaande wegen ijsvrij te houden. De conclusie is daarom dat de code rood terecht is uitgegeven.

Tijdigheid marifoonberichten:

Als gevolg van twee technische storingen is de norm voor de tijdigheid van het marifoonbericht net niet gehaald. De technische storingen zijn geëvalueerd. Er zijn geen aanvullende verbetermaatregelen noodzakelijk.

Beleidsconclusies

Het op dit artikel uitgevoerde beleid, en de bijbehorende resultaten waren het afgelopen jaar voor het grootste deel conform verwachting. Het aantal gereviewde publicaties lag net als de afgelopen jaren ruim boven het streefcijfer. De tijdigheid van de marifoonberichten was marginaal lager dan het streefcijfer. Na een analyse zijn geen verbetermaatregelen noodzakelijk gebleken.

Op 1 januari 2016 is de Wet meteorologie en seismologie (Wtms) in werking getreden, evenals de bijbehorende Ministeriele Regeling. Het KNMI laat in beginsel dienstverlening over aan de markt, uitzonderingen daarop zijn in de Wtms en de regeling beschreven. Over het algemeen kan gesteld worden dat zowel de Wtms als de Regeling conform de verwachtingen werken. Om over de beschreven uitzonderingen geen misverstanden te laten ontstaan, is onder regie van het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM) en in overleg met het bedrijfsleven een protocol unieke kennis ontwikkeld. Deze wordt naar verwachting binnenkort vastgesteld.

Onder leiding van het doorlichtingsteam van Ministerie van Financiën heeft in de zomer van 2015 de periodieke doorlichting Agentschap, conform Regeling Agentschappen, bij het KNMI plaatsgevonden. De uitkomst van de doorlichting was positief. De baten-lastenstatus van het KNMI staat niet ter discussie. Er werden in totaal zeven aanbevelingen ten aanzien van opdrachtgeverschap, doelmatigheidsindicatoren, het kostprijsmodel en de verantwoording van de programma-uitgaven aardobservatie gedaan. Ten aanzien van alle zeven aanbevelingen zijn acties ingezet en in 2016 afgerond. Er zal worden gemonitord of de ingezette acties voldoende effectief zijn en indien nodig zullen aanvullende acties worden ingezet.

Ook heeft het KNMI sinds 1 januari 2016 de verantwoordelijkheid gekregen voor de meteorologische en seismische dienstverlening op Caribisch Nederland.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

23

Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
   

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

 

Verplichtingen

 

42.042

37.645

42.200

35.956

32.566

3.390

1)

Uitgaven

 

43.001

36.760

41.030

36.981

33.433

3.548

 

23.01

Meteorologie en seismologie

 

26.911

26.078

28.824

28.564

25.059

3.505

 

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

 

25.952

25.204

27.795

27.535

24.192

3.343

 
 

– Meteorologie

 

24.363

24.630

27.292

26.645

23.726

2.919

2)

 

– Seismologie

 

1.589

574

503

890

466

424

3)

23.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

 

959

874

1.029

1.029

867

162

 
 

– Contributie WMO (HGIS)

 

959

874

1.029

1.029

867

162

4)

23.02

Aardobservatie

 

16.090

10.682

12.206

8.417

8.374

43

 

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

 

16.090

10.682

12.206

8.417

8.374

43

 
 

– Aardobservatie

 

16.090

10.682

12.206

8.417

8.374

43

 
 

Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

 

Verplichtingen

Toelichting op de financiële instrumenten

De mutaties op de verplichtingen hangen samen met de mutaties op de uitgaven die hierna worden toegelicht (ad 1).

23.01 Meteorologie en seismologie
23.01.03 Bijdrage aan het agentschap KNMI

Meteorologie (ad. 2)

De verschillen worden vooral veroorzaakt door het toevoegen van extra middelen voor specifieke activiteiten en projecten. Dit betreft aanvullende dienstverlening Wet taken Meteorologie en Seismologie (€ 0,4 miljoen), Sm@rtwork (€ 0,3 miljoen), compensatie arbeidsgehandicapten (€ 0,2 miljoen) en incidentele compensatie van tegenvallende opbrengsten voor maatwerk (€ 1,1 miljoen). Tenslotte is ter financiering van gestegen lonen en prijzen voor € 0,4 miljoen aan middelen toegevoegd.

Seismologie (ad. 3)

De bijdrage IenM neemt toe als gevolg van compensatie voor stijgende kosten van de contributie aan het European Centre for Medium-Range Weather Forecast (€ 0,3 miljoen) en de kennisopbouw seismologie in het kader van de wettelijke taakuitoefening op de BES (€ 0,1 miljoen).

23.01.04 Bijdragen aan internationale organisatie

Contributie WMO (ad. 4)

De beschikbare middelen worden gebruikt om de Nederlandse contributie aan de WMO te voldoen. Deelname aan de activiteiten van de WMO wordt gefinancierd uit HGIS.

23.02 Aardobservatie
23.02.03 Bijdrage aan het agentschap KNMI

Het verzorgen van de waarnemingen vanuit polaire en geostationaire weersatellieten in Europees verband (EUMETSAT).

Licence