Base description which applies to whole site

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Algemene doelstelling

Het stimuleren en bewaken van veilige vervoers- en watersystemen en een duurzame leefomgeving.

Financieren

Rol en verantwoordelijkheden

De Minister is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving in het transport en de leefomgeving. De Minister voor WenR heeft een medeverantwoordelijkheid inzake wonen en bouwen. De Minister heeft een nationale coördinatie- c.q. verantwoordingsverplichting richting de EU ten aanzien van internationale milieuregelgeving.

Bij de totstandkoming van wet- en regelgeving beoogt de wetgever een door haar gewenst niveau van veiligheid en duurzaamheid te bewerkstelligen. Daarbij worden de rechtsbeginselen van rechtvaardigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid gehanteerd, met oog voor de nalevingseisen die van de ondertoezichtstaanden worden gevraagd. Zij streeft daarbij samenwerking met andere overheidspartners na.

(Doen) uitvoeren

De Minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap ILT. De Minister voor WenR is mede verantwoordelijk op het terrein van wonen en bouwen.

De rol uitvoeren heeft betrekking op:

  • vergunningverlening;

  • toezicht door middel van objectinspecties, administratie controles, audits, convenanten en digitale inspecties;

  • het verrichten van opsporing in geval van ernstige overtreding of fraude (onder aansturing van het OM);

  • incidentafhandeling en onderzoek. Een uitgebreidere toelichting op de producten is te vinden in de agentschapsparagraaf van de inspectie.

Een gedetailleerde beschrijving van het uitvoeringsprogramma van de inspectie is te vinden in het Meerjarenplan 2016–2020 dat samen met het jaarverslag ILT 2015 begin 2016 aan de Tweede Kamer is gezonden (Kamerstukken II 2015–2016 34 300, nr. 71).

Indicatoren en kengetallen

Indicatoren en kengetallen

Vergunningen

Realisatie 2016

Adm. Contr.

Realisatie 2016

Audits

Realisatie 2016

Convenanten

Realisatie 2016

Digitale inspecties

Realisatie 2016

Objectinspecties

Realisatie 2016

Incidentafhandeling

Realisatie 2016

Onderzoek

Realisatie 2016

Afval, Industrie en bedrijven

3.252

3.312

354

430

133

121

17

1.399

1.250

38

13

15

Rail- en wegvervoer

707

801

1.050

822

185

157

98

78

3.000

20.100

14.023

Scheepvaart

7.000

6.400

167

289

25

17

14

6

6.470

4.888

350

171

250

223

Luchtvaart

5.200

6.115

430

450

25

11

1.379

1.175

Water, wonen en producten

290

208

4.335

7.746

33

27

26

16

4.355

64.343

Transport gevaarlijke stoffen

280

179

315

198

72

45

5

1

4.650

5.113

157

2.313

25

Bron: ILT 2017

Toelichting:

In de tabel bij indicatoren en kengetallen staan de verschillen tussen geplande en gerealiseerde productie weergegeven. In de tijdsspanne tussen het opstellen van de begroting en de uiteindelijke verantwoording in het financieel jaarverslag hebben nieuwe inzichten, andere toezichtvormen en organisatieveranderingen geleid tot voortschrijdend inzicht in de planning en de realisatie. Hierdoor zijn geplande aantallen niet altijd realistisch meer en zijn verklaarbare afwijkingen tussen planning en realisatie zichtbaar.

In 2016 is het domein Water, wonen en producten gewijzigd in Water, producten en stoffen. In dit nieuwe domein zijn ook een aantal producten opgegaan die voorheen onderdeel waren van Afval, industrie en bedrijven. In de tabel is het domein Water, wonen en producten zichtbaar maar de oorspronkelijk bij dit domein geraamde en gerealiseerde aantallen zijn door de genoemde wijzigingen aangepast.

Vergunningen algemeen

Het proces van vergunningverlening is vraaggestuurd. De inspectie heeft geen invloed op het volume van de totale aanvragen. Uiteindelijk is in 2016 voor de gehele inspectie de realisatie vrijwel gelijk aan de raming.

Convenanten algemeen

De inspectie is terughoudender met nieuwe convenanten omdat het doel – goede nalevers minder inspecteren en slechte nalevers meer inspecteren – efficiënter kan worden bereikt door het verbeteren van informatiegestuurd toezicht en uitwisseling van informatie met andere toezichthouders. Bovendien is de interesse vanuit het bedrijfsleven voor het afsluiten van handhavingsconvenanten afgenomen.

Productiegegevens domeinen Afval, industrie en bedrijven, Water, wonen en producten

In 2016 is gestart met het nieuwe domein Water, producten en stoffen. Dat was in de begroting 2016 nog Water, wonen en producten. In dit nieuwe domein zijn ook activiteiten opgenomen die eerder in het domein Afval, industrie en bedrijven werden uitgevoerd. Door de organisatiewijziging is ook de productindeling en de inzet voor de verschillende productgroepen opnieuw bezien. Om deze redenen zijn de productieaantallen zoals geraamd in 2016 lastig te vergelijken met de uiteindelijke realisatie in de gewijzigde domeinstructuren. De aantallen uitgevoerde administratiecontroles en objectinspecties zijn ver boven de geplande aantallen omdat als gevolg van de nieuwe taak energielabels en – maatregelen inspecties zijn uitgevoerd die niet in de planning waren opgenomen.

Digitale inspecties Wegvervoer

In verband met technische problemen (onbetrouwbare datagegevens) is het onmogelijk gebleken in 2016 digitale inspecties uit te voeren.

Objectinspecties Rail- en wegvervoer

De lagere realisatie van objectinspecties wordt veroorzaakt door een aanzienlijk lager aantal controles voor inspecties ATB-V (Arbeidstijdenbesluit – Vervoer).

Administratiecontroles en audits Rail- en wegvervoer

De lagere realisatie houdt verband met beperktere capaciteit dan aanvankelijk was voorzien.

Administratiecontroles Scheepvaart

De inspectie heeft in de visserij meer dan gepland gebruik gemaakt van effectief en efficiënt gebleken mogelijkheden om op basis van haar administraties schepen te selecteren die niet beschikken over alle vereiste certificaten, wat heeft geleid tot een hoger aantal uitgevoerde controles.

Audits Scheepvaart

Er zijn minder audits uitgevoerd dan gepland. Belangrijkste oorzaak is een lagere beschikbaarheid van capaciteit van medewerkers met specifieke deskundigheid.

Objectinspecties Scheepvaart

De lagere realisatie van objectinspecties komt doordat minder capaciteit beschikbaar was dan verwacht. Daarnaast was bij de visserijinspecties het kustwachtvaartuig beperkt inzetbaar.

Incidentafhandeling Scheepvaart

In tegenstelling tot eerdere jaren en de Ontwerpbegroting 2016 zijn in de realisatiecijfers alleen de incidentafhandeling rond binnenvaartschepen opgenomen; niet rond bijvoorbeeld zeeschepen op binnenwateren of in havens. De inspectie is bezig het registratieproces van de incidentafhandeling te uniformeren. Hierdoor is de realisatie lager uitgevallen.

Vergunningen Luchtvaart

De realisatie van vergunningen is ver boven de planning uitgekomen, omdat in de raming niet de vergunningen waren inbegrepen waarvoor geen tarief in rekening wordt gebracht. Dit aantal bleek veel groter dan gedacht. Door een nieuw vergunningensysteem is deze groep in beeld gebracht.

Objectinspecties luchtvaart

De objectinspecties zijn lager uitgekomen dan de planning. Een van de oorzaken is een te ruime planning voor een deel van de inspecties. Daarnaast is een deel van de objectinspecties vraaggestuurd, bijvoorbeeld de zogenoemde airspace infringements. Ook deze waren iets lager dan verwacht.

Beleidsconclusies

ILT baseerde haar optreden steeds meer op een risicoselectie. Risicogestuurd toezicht houdt in dat de ondertoezichtstaande de toezichtvorm krijgt die past bij de mate van naleving en de veiligheids- of financiële risico’s die zich kunnen voordoen. Goedpresterende ondertoezichtstaanden werden minder onderworpen aan inspecties; de vrijkomende capaciteit werd meer gericht op bedrijven waar de naleving (eerder) te wensen overliet.

De ILT is in 2016 gestart met het traject Koers 2021. Met dit traject bereidt de ILT zich voor op de op veranderende omgeving waarin zij haar taken verricht: digitalisering, samenwerkende overheidsinspecties, versterking internationale samenwerking, transparantie en de effecten van rijksbrede programma’s zoals de compacte rijksdienst en de steeds groter wordende betekenis van grote hoeveelheden data.

In 2016 heeft de inspectie de samenwerking met andere toezichthouders – als de inspectie SZW, de NVWA, Rijkswaterstaat, de politie en de douane – gecontinueerd en versterkt. Door deze ontwikkelingen inspecteert de inspectie vanuit een betere informatiepositie waarbij de administratieve lasten voor de ondertoezichtstaanden steeds vaker beperkt blijven tot de minder presterenden. Tegelijkertijd werkt de inspectie hierdoor effectiever en efficiënter.

In 2012 was bij de evaluatie van voormalig Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) afgesproken om vanwege de vorming van de ILT in een later stadium te toetsen of voldaan wordt aan de eisen die gelden voor een agentschap (Kamerstukken II 2012–2013 30 873, nr. 4). In 2016 is de groenlichtmeting van ILT afgerond. De conclusie luidt dat uiterlijk in 2019 onderzocht wordt of de ILT beter als reguliere kas verplichtingendienst binnen IenM gepositioneerd kan worden.27

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

24

Handhaving en Toezicht

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 
   

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

 

Verplichtingen

 

130.230

116.481

119.051

118.970

110.655

8.315

1)

Uitgaven

 

130.230

116.481

119.051

118.970

110.655

8.315

 

24.01

Handhaving en toezicht

 

130.230

116.481

119.051

118.970

110.655

8.315

 

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap ILT

 

130.230

116.481

119.051

118.970

110.655

8.315

2)

 

– Afval, Industrie en bedrijven

 

9.251

13.304

27.706

27.141

25.264

1.877

 
 

– Rail en wegvervoer

 

29.330

25.636

24.691

27.897

23.167

4.730

 
 

– Scheepvaart

 

17.985

15.149

23.063

22.372

21.640

732

 
 

– Luchtvaart

 

15.799

13.168

19.166

18.415

17.983

432

 
 

– Risicovolle stoffen en producten

 

39.492

33.826

         
 

– Water, producten en stoffen

 

18.373

15.398

24.425

23.145

22.601

544

 
 

Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

 

Verplichtingen (ad 1)

Toelichting op financiële instrumenten

Zie toelichting hieronder bij Bijdrage aan het agentschap ILT.

24.01 Handhaving en toezicht
24.01.03 Bijdrage aan het agentschap ILT (ad 2)

De bijdrage aan de ILT is verhoogd vanwege verhuiskosten (€ 2,2 miljoen) en nieuwe werkzaamheden op het gebied van het verbod van gratis plastic tassen, de Zwavelrichtlijn en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (€ 0,8 miljoen). Daarnaast is de bijdrage aan ILT verhoogd vanwege de verwerking van de loon- en prijsbijstelling, het loonruimteakkoord en de premieverhoging van het ABP (€ 2,2 miljoen). Tot slot houdt ILT toezicht op overbelading van wegverkeer. Hiervoor werd de ILT jaarlijks middels facturering door Rijkswaterstaat gecompenseerd. Deze samenwerking is in de Eerste suppletoire begroting van 2016 structureel verwerkt door desbetreffende middelen over te boeken van het Infrastructuurfonds naar de ILT (€ 2,5 miljoen).

Licence