Base description which applies to whole site

Artikel 26 Bijdragen aan investeringsfondsen

Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.

Financieren

Rol en verantwoordelijkheden

De rollen en verantwoordelijkheden voor zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen.

Voor de indicatoren en kengetallen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

26

Bijdrage Investeringsfondsen

       

Realisatie

Begroting

Verschil

   

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Verplichtingen

7.163.030

6.696.616

6.910.205

5.874.315

6.026.299

6.375.221

– 348.922

Uitgaven

7.163.030

6.696.616

6.910.205

5.874.315

6.026.299

6.375.221

– 348.922

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

7.163.030

5.722.871

5.834.916

4.821.159

5.026.766

5.355.569

– 328.803

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

 

973.745

1.075.289

1.053.156

999.533

1.019.652

– 20.119

 

Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds (ad 1)

Toelichting op de financiële instrumenten

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie). Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2016 van het Infrastructuurfonds.

Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2016.

  • Overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 147,8 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 71,8 miljoen), OV-SAAL middellange termijn (€ 11,3 miljoen), Aansluiting Lelystad Airport (€ 6,7 miljoen), A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 6,6 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (€ 5,0 miljoen), A58 Aansluiting Goes (€ 4,5 miljoen) en Actieplan Groei op het Spoor: P+R locaties (€ 4,0 miljoen).

  • Omzetting van de budgettaire reeksen van de DBFM-projecten Zeetoegang IJmond (€ 40,0 miljoen) en Derde Kolk Beatrixsluis (€ 3,7 miljoen) om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.

  • Overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 24,1 miljoen) en voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo (€ 5,2 miljoen).

Specificatie van de bijdragen uit de begroting van hoofdstuk XII aan de begroting van het Infrastructuurfonds (bedragen x € 1.000)

INFRAFONDS

 

Realisatie

Begroting

Verschil

12

Hoofdwegen

Uitgaven

2.089.020

2.011.120

77.900

12.01

Verkeersmanagement

 

10.502

9.691

811

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

636.513

678.756

– 42.243

12.03

Aanleg

 

528.355

443.676

84.679

12.04

GIV/PPS

 

333.509

371.932

– 38.423

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

580.141

567.712

12.429

12.07

Investeringsruimte

 

0

– 60.647

60.647

           

12.09

Ontvangsten

Ontvangsten

71.523

55.525

15.998

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.017.497

1.955.595

61.902

           

13

Spoorwegen

Uitgaven

2.074.004

2.447.262

– 373.258

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

1.214.109

1.291.436

– 77.327

13.03

Aanleg

 

708.115

963.385

– 255.270

13.04

GIV/PPS

 

134.760

157.384

– 22.624

13.07

Rente en aflossing

 

17.020

17.020

0

13.08

Investeringsruimte

 

0

18.037

– 18.037

           

13.09

Ontvangsten

Ontvangsten

348.132

299.796

48.336

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.725.872

2.147.466

– 421.594

           

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Uitgaven

141.544

278.714

– 137.170

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

 

100.603

133.159

– 32.556

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

 

0

0

0

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

 

40.941

145.555

– 104.614

           

14.09

Ontvangsten

 

175

0

175

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

141.369

278.714

– 137.170

           

15

Vaarwegen

Uitgaven

861.930

854.411

7.519

15.01

Verkeersmanagement

 

8.428

8.412

16

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

410.159

411.347

– 1.188

15.03

Aanleg

 

124.309

141.226

– 16.917

15.04

GIV/PPS

 

11.565

6.184

5.381

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

307.469

301.578

5.891

15.07

Investeringsruimte

 

0

– 14.336

14.336

           

15.09

Ontvangsten

Ontvangsten

94.081

32.620

61.461

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

767.849

821.791

– 53.942

           

17

Megaprojecten

Uitgaven

69.430

98.963

– 35.133

17.01

Westerscheldetunnel

 

0

0

0

17.02

Betuweroute

 

1.689

4.555

– 2.866

17.03

HSL

 

416

20.183

– 19.767

17.06

PMR

 

6.687

4.604

2.083

17.07

ERTMS

 

26.755

41.338

– 14.583

17.08

Zuidasdok

 

33.883

28.283

5.600

           

17.09

Ontvangsten

 

40.124

40.441

– 317

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

29.306

58.522

– 34.816

           

18

Overige uitgaven

Uitgaven

1.677

93.481

– 91.804

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

 

0

0

0

18.02

Beter benutten

 

0

128.431

– 128.431

18.03

Intermodaal vervoer

 

192

3.045

– 2.853

18.04

Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

 

0

0

0

18.06

Externe veiligheid

 

1.485

2.005

– 520

18.07

Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise

 

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

18.11

Investeringsruimte

 

0

0

0

18.12

Reservering beheer, onderhoud en vervanging

 

0

0

0

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

 

0

0

0

18.14

Minregel: rentevrijval

 

0

0

0

18.15

Ramingsbijstelling en kasschuif

 

0

– 40.000

40.000

18.16

Reservering Omgevingswet

 

0

0

0

           

18.10

Saldo afgesloten rekeningen

Ontvangsten

207.606

0

207.606

18.11

Tolopgave

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

– 205.929

93.481

– 299.410

           

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

       

19.09

Ontvangsten

Ontvangsten

5.026.766

5.355.569

– 328.803

           
 

Totaal uitgaven

 

5.237.605

5.783.951

– 546.346

 

Totaal ontvangsten

 

761.641

428.382

333.259

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

5.026.766

5.355.569

– 328.803

26.02 Bijdragen aan het Deltafonds (ad 2)

Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste betreft een overboeking naar het Provinciefonds ad € 20,601 miljoen in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg ten behoeve van het project Ooijen-wanssum. De bijdrage van het Rijk aan Ooijen Wanssum is voor het realiseren van de prioritaire maatregelen van de waterveiligheidsdoelstelling 1/250ste van de Maaswerken.

Een volledig inzicht van de mutaties is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2016.

Specificatie van de bijdragen uit de begroting van hoofdstuk XII aan de begroting van het Deltafonds (bedragen x € 1.000)

DELTAFONDS

 

Realisatie

Begroting

Verschil

1

Investeren in waterveiligheid

Uitgaven

587.938

661.112

– 73.174

1.01

Grote projecten waterveiligheid

 

432.091

567.349

– 135.258

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

147.808

84.808

63.000

1.03

Studiekosten

 

8.039

8.955

– 916

1.04

GIV/PPS

       
           

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Ontvangsten

208.776

186.950

21.826

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

379.162

474.162

– 95.000

           

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Uitgaven

33.918

49.603

– 15.685

2.01

Aanleg waterkwantiteit

     

0

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

31.830

47.293

– 15.463

2.03

Studiekosten

 

2.088

2.310

– 222

           

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en

       
 

zoetwatervoorziening

Ontvangsten

6.716

4.859

1.857

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

27.202

44.744

– 17.542

           

3

Beheer, onderhoud en vervanging

Uitgaven

210.854

206.336

4.518

3.01

Watermanagement

 

7.047

6.991

56

3.02

Beheer, onderhoud en vervanging

 

203.807

199.345

4.462

           

3.09

Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging

Ontvangsten

   

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

210.854

206.336

4.518

           

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Uitgaven

0

0

0

4.01

Experimenteerprojecten

     

0

           

4.09

Ontvangsten Experimenteerartikel

Ontvangsten

 

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

0

0

0

           

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Uitgaven

295.574

270.063

25.511

5.01

Apparaat

 

222.368

214.647

7.721

5.02

Overige uitgaven

 

73.206

73.279

– 73

5.03

Investeringsruimte

   

– 17.863

17.863

           

5.09

Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

Ontvangsten

 

0

0

5.10

Saldo van afgesloten rekeningen

 

59.384

 

59.384

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

236.190

270.063

25.511

           

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Uitgaven

     

6.09

Ten laste van begroting van IenM

Ontvangsten

999.533

1.019.652

– 20.119

           

7

Investeren in waterkwaliteit

Uitgaven

19.090

24.347

– 5.257

7.01

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

 

16.317

22.217

– 5.900

7.02

Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

 

2.493

2.130

363

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

 

280

 

280

         

0

7.09

Ontvangsten Investeren in waterkwaliteit

Ontvangsten

   

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

19.090

24.347

– 5.257

           
 

Totaal uitgaven

 

1.147.374

1.211.461

– 64.087

 

Totaal ontvangsten

 

274.876

191.809

83.067

 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

999.533

1.019.652

– 20.119

Licence