Base description which applies to whole site

Niet-beleidsartikel 6 Apparaat

Op dit artikel worden alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de onder deze begroting vallende onderdelen gepresenteerd. Vanaf 2016 worden de apparaatskosten voor de ambtenaren op het departement verantwoord op begrotingshoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Niet-beleidsartikel 6 Apparaat

 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

   

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2017

Art.nr.

Verplichtingen:

0

0

0

21.176

21.660

18.071

3.589

                 
 

Uitgaven:

0

0

0

21.310

20.556

18.071

2.485

                 

6.1

Apparaat

0

0

0

21.310

20.556

18.071

2.485

 

Personele uitgaven

0

0

0

10.696

11.709

11.924

– 215

 

waarvan: Eigen personeel

0

0

0

9.972

10.429

11.721

– 1.292

 

waarvan: Externe inhuur

0

0

0

724

1.277

203

1.074

 

waarvan: Overig personeel

0

0

0

0

3

0

3

 

Materiële uitgaven

0

0

0

10.614

8.847

6.147

2.700

 

waarvan: Overig materieel

0

0

0

10.614

8.847

6.147

2.700

                 
 

Ontvangsten:

0

0

0

912

747

0

747

E Toelichting op de financiële instrumenten

De apparaatsuitgaven voor het Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN), het College Financieel Toezicht (CFT), de Rijksvertegenwoordiger en de Vertegenwoordigingen van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VNACS) worden verantwoord op dit artikel.

Personele uitgaven en materiële uitgaven

Dit betreft de personele en materiële uitgaven van voornamelijk het SSO-CN. De bijdrage van het Ministerie van Financiën, voor de Belastingdienst en de aangesloten agentschappen, wordt jaarlijks aan de begroting van Koninkrijksrelaties toegevoegd.

Een deel van de uitgaven hangt samen met de ontwikkeling van de wisselkoers. Bij voorjaarsnota zijn de budgetten gecompenseerd voor de negatieve koers van de euro ten opzichte van de dollar. Bij slotwet zijn de budgetten gecorrigeerd op basis van daadwerkelijke wisselkoersimpact.

Ontvangsten

Het betreffen diverse ontvangsten van het SSO-CN.

Licence